Uczelnia zamierzała kupić zabudowaną nieruchomość od osoby fizycznej, która nie prowadziła działalności gospodarczej. Celem nabycia działki było powiększenie terenu, co miało zapewnić dodatkową drogę dojazdową i usprawnić ruch pieszy i kołowy. Docelowo miał tam powstać obiekt, który służyłby celom dydaktycznym, naukowym i artystycznym. Dlatego też, uczelnia zapytała Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy nabycie nieruchomości w celu rozbudowy infrastruktury dla potrzeb działalności statutowej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Uczelnia twierdziła, że czynność ta będzie podlegała wyłączeniu z opodatkowania. Organ miał jednak inne zdanie. Uznał bowiem, że planowana umowa sprzedaży nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem PCC, ponieważ ma jedynie pośredni związek z czynnościami w sprawach nauki czy szkolnictwa. Taka odpowiedź nie była satysfakcjonująca dla uczelni, która postanowiła złożyć skargę.

 


Organ wprowadził nieistniejący warunek

Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, który wskazał, że zgodnie z art. 2 pkt 1 lit. f ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (upcc), podatkowi nie podlegają czynności cywilnoprawne w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. W przepisie tym nie ma podziału na czynności bezpośrednio lub pośrednio dotyczące określonych spraw. Tym samym organ wprowadził nieistniejący warunek bezpośredniości czynności cywilnoprawnej w sprawach szkolnictwa, oświaty i nauki. Taka wykładnia jest zawężająca i działałby na niekorzyść podatnika, przez co narusza zasadę in dubio pro tributario.

Czytaj także: Coraz więcej skarg podatników w sądach administracyjnych >>>

Ustawodawca wprowadził szerokie wyłączenie

WSA nie zgodził się też z organem, że zakres pojęcia "w sprawach" musi być definiowany wyłącznie przez normy prawne zawarte w ustawach i innych aktach prawnych z gałęzi prawa regulującej sprawy szkolnictwa, nauki lub oświaty. Ustawodawca nie odwołał się w art. 2 pkt 1 lit. f upcc do przepisów konkretnych ustaw, tak jak to zrobił np. w art. 2 pkt 1 lit. b,g,h i j. Oznacza to, że jego wolą było objęcie wyłączeniem z PCC wszelkich spraw z zakresu szkolnictwa i nauki, a nie jedynie tych, które ujęte są w aktach regulujących tę materię. Tym samym wyłączenie z opodatkowania zostało sformułowane w sposób ogólny i szeroki.

 


Zakup ma związek ze szkolnictwem wyższym

Sąd podkreślił, że celem nabycia sąsiedniej nieruchomości jest powiększenie terenu należącego do uczelni. Natomiast w dalszej perspektywie zlokalizowanie tam obiektu służącego celom dydaktycznym, naukowym i artystycznym oraz usprawnienie funkcjonowania całego kompleksu. Dlatego też należy uznać, że jest to czynność cywilnoprawna "w sprawie szkolnictwa" i "w sprawie nauki" w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. f upcc. WSA podkreślił, że zakup nieruchomości jest związany wyłącznie z rozbudową obiektu, w którym uczelnia będzie realizowała sprawy szkolnictwa wyższego, czyli m.in. kształcenia, nauki i dydaktyki. Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi uchylił zaskarżoną interpretację.

Wyrok WSA w Łodzi z 16 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 882/19