Lato w pełni, co skłania nas do snucia różnych planów i podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie miejsca zamieszkania. Wtedy częściej niż zwykle marzymy o zamieszkaniu w malowniczych regionach południowej Europy, chociażby przez część roku. Plany takie ma pewna podatniczka, która zamierza sprzedać budowany obecnie lokal mieszkalny a uzyskane środki przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu za granicą, prawdopodobnie w Hiszpanii. Sprzedaż lokalu w Polsce i zakup nieruchomości zagranicznej (m.in. ze środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu), nastąpi w tym samym lub następnym roku.

System pracy zdalnej oraz piastowane stanowisko umożliwiają podatniczce wykonywanie pracy na odległość i zamieszkiwanie w nieruchomości zagranicznej przez okres dwóch lub trzech miesięcy w roku. W pozostałym okresie mieszkanie może być okresowo wynajmowane.

 

 

Podatniczka uważa, że wydatki związane z zakupem nieruchomości zagranicznej mają na celu osobistą realizację celów mieszkaniowych w miesiącach zimowych, natomiast docelowo nieruchomość ta ma stać się miejscem zamieszkania na emeryturze.

Podatniczka zapytała organy skarbowe, czy sprzedaż lokalu korzystać będzie ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, gdyż wydatki na nabycie nieruchomości zagranicznej dokonane zostaną na własne cele mieszkaniowe realizowane w okresie 2-3 miesięcy w roku, nawet jeśli przez pozostałą część roku nieruchomość ta będzie wynajmowana osobom trzecim?

Zobacz również: Podatnik musi udowodnić, skąd miał pieniądze - tłumaczenia o śwince-skarbonce nie pomogą >>

Sprawdź PROCEDURĘ: Zwolnienie od podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe >>>

Cel mieszkaniowy można zrealizować w przyszłości

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 sierpnia 2022 r. przyznał podatniczce rację (nr 0113-KDIPT2-2.4011.503.2022.2.EC). Stwierdził, że jeżeli uzyskany przez nią przychód ze sprzedaży nieruchomości, w okresie trzech lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpi odpłatne zbycie, zostanie wydatkowany na nabycie nieruchomości w Hiszpanii - w celu zamieszkania w tej nieruchomości, to osiągnięty dochód korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z ust. 25 pkt 1 i ust. 27 ustawy o PIT. Spełnione bowiem zostaną przesłanki uprawniające do zastosowania przedmiotowego zwolnienia, w tym warunek określony w art. 21 ust. 27 ustawy o PIT, dotyczący istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatniczka będzie ponosiła wydatki na cele mieszkaniowe.

Sprawdź też: Kwalifikacja wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe - przegląd orzecznictwa >>>

Dyrektor stwierdził, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określa, kiedy i jak długo podatnik powinien mieszkać w nabytej nieruchomości, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Tym samym brak jest podstaw do uznania, że podatnik nie realizuje celu mieszkaniowego w przypadku, gdy nabył nieruchomość w celu zamieszkania w niej, przez pewien okres będzie ją wynajmował i w przyszłości będzie zamieszkiwał w niej realizując własne cele mieszkaniowe. Nie jest przeszkodą wynajęcie nieruchomości, czy czasowe udostępnienie jej innym osobom, jeżeli podatniczka zakupiła tę nieruchomość z zamiarem realizowania w niej w przyszłości własnych celów mieszkaniowych. Ustawa o PIT nie przewiduje utraty prawa do ulgi w przypadku czasowego wynajmu nieruchomości nabytej na własne cele mieszkaniowe.

Sprawdź też: Prawo do skorzystania z ulgi mieszkaniowej, gdy do przeniesienia własności nieruchomości nabytego lokalu mieszkalnego doszło po upływie ustawowego terminu. >>>

 

Eksperci: Interpretacja korzystna

- Organ słusznie potwierdził, że nabycie nieruchomości w Hiszpanii, która będzie zamieszkiwana przez wnioskodawcę przez 2-3 miesiące w roku powinno zostać zaklasyfikowane jako nabycie nieruchomości na cele mieszkaniowe – ocenia Izabela Abo Taleb, ekspert podatkowy w Vialto Partners. Ekspertka dodaje, że w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT ustawodawca uzależnia skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania od wydatkowania środków finansowych na nabycie kolejnej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

- Ustawodawca nie wskazuje, że nabyte mieszkanie powinno być wykorzystywane na własne cele mieszkaniowe przez cały rok. Wnioskodawca zamierza spędzać w Hiszpanii 2-3 miesiące rocznie. Tym samym przez część roku będzie on spełniać warunek wykorzystywania na własne cele mieszkaniowe – podkreśla Izabela Abo Taleb.

Dodaje, że podatniczka zamierza w tym mieszkaniu przebywać na emeryturze.

- W mojej opinii fakt, że w pozostałym okresie mieszkanie będzie wynajmowane jest uzasadniony gospodarczo. Trudno byłoby oczekiwać, że mieszkanie użytkowane tylko przez część roku nie będzie wynajmowane. Fakt ten nie ma jednak wpływu na to, że w pozostałym okresie wykorzystywane jest one na własne cele. Tym samym, w mojej ocenie stanowisko jest prawidłowe – stwierdza Izabela Abo Taleb.

 


Kolejny ekspert podkreśla, że z interpretacji wysnuć można dwa podstawowe wnioski. - Po pierwsze, zakup nieruchomości zagranicznej korzystać może z ulgi mieszkaniowej. Warunki do zastosowania ulgi w tym wypadku są trzy – stwierdza Wojciech Kliś, doradca podatkowy.

Ekspert wyjaśnia, że musi być to państwo członkowskie UE lub państwo należące do EOG albo Szwajcaria. Drugim warunkiem jest możliwość uzyskania informacji podatkowych od organu podatkowego tego państwa na podstawie umowy międzynarodowej. Trzecim warunkiem jest nabycie nieruchomości w celach mieszkaniowych.

- Po spełnieniu tych warunków podatniczka, która będzie wykorzystywać nieruchomość w celach mieszkaniowych 2-3 miesiące w roku, będzie uprawniona do skorzystania z ulgi mieszkaniowej – podkreśla Wojciech Kliś.

Ekspert zauważa, że istotne jest również, że cel mieszkaniowy nie przeszkadza w okresowym osiąganiu przychodów z najmu. - Zdaniem organu, nie jest przeszkodą dla zastosowania omawianego zwolnienia wynajęcie nieruchomości, czy czasowe udostępnienie jej innym osobom, jeżeli wnioskodawczyni zakupiła tą nieruchomość z zamiarem realizowania w niej w przyszłości własnych celów mieszkaniowych – stwierdza Wojciech Kliś.

Wskazać również należy, że wnioskodawca przezornie zapytał o to, co będzie kosztem uzyskania przychodu. - Zgodnie z interpretacją dyrektora KIS, również podatek nakładany na nabywcę (podatek, który nabywca zobowiązany jest zapłacić, gdy dokonuje zakupu nieruchomości), koszty notarialne, opłata za wpis do księgi wieczystej będzie kosztami nabycia nieruchomości. Mimo, że nie są one wprost kosztami zakupu, mają wpływ na wydatek związany z zakupem nieruchomości – zauważa Wojciech Kliś.