Spółka otrzymała od firmy współpracującej duplikat faktury za usługi konsultacji handlowych. Duplikat został wystawiony z datą bieżącą. Data wystawienia pierwotnej faktury to 18 listopada, data sprzedaży widniejąca na fakturze to 31 grudnia poprzedniego r. Między datą sprzedaży a datą wystawienia dokumentu jest prawie rok różnicy.

Czy kontrahent miał prawo wystawić fakturę sprzedaży po prawie roku od wykonania usługi? Czy Spółka ma prawo przyjąć tak wystawioną fakturę i rozliczyć VAT naliczony bez konsekwencji ze strony urzędu skarbowego?

 

Wystawienie faktury rok po terminie

Kontrahent miał prawo wystawić fakturę dokumentującą wykonanie usługi po prawie roku od jej wykonania. Spółka bez obaw może przyjąć przedmiotową fakturę (duplikat faktury) do rozliczenia.

Co prawda przepisy określają terminy wystawiania faktur (zob. art. 106i ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawa o VAT), lecz niewystawienie faktury w terminie nie skutkuje niemożnością późniejszego wystawienia faktury (faktura taka będzie fakturą wystawioną z naruszeniem terminu, lecz lepiej jest wystawić fakturę z naruszeniem terminu niż z w ogóle jej nie wystawić). W konsekwencji jest dopuszczalne wystawienie faktury z datą wystawienia znacznie późniejszą (nawet kilka lat późniejszą) niż data sprzedaży (zabronione jest natomiast wystawianie faktur z wsteczną datą wystawienia, tj. inną datą wystawienia niż data faktycznego wystawienia). Dlatego też kontrahent miał prawo wystawić fakturę dokumentującą wykonanie usługi po prawie roku od jej wykonania.

 


Odliczenie VAT z faktury wystawionej po terminie

Faktury wystawione z naruszeniem terminu na zasadach ogólnych pozwalają na odliczanie podatku na nich naliczonego (nie ma przepisu wyłączającego czy ograniczającego prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych z naruszeniem terminu). A zatem spółka bez obaw może przyjąć przedmiotową fakturę (duplikat faktury) do rozliczenia.

 

Dodać pragnę, że prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupu usług konsultacji handlowych powstaje w okresie rozliczeniowym powstania obowiązku podatkowego u sprzedawcy, nie wcześniej jednak niż w okresie rozliczeniowym otrzymania faktury (zob. art. 86 ust. 10 w zw. z art. 86 ust. 10b pkt 1 ustawy o VAT). Zasada ta obowiązuje również w przypadku zagubienia czy zniszczenia faktur pierwotnych przed ich otrzymaniem przez nabywcę i wystawieniu przez sprzedawcę duplikatu (wówczas prawo do odliczenia powstaje z chwilą otrzymania duplikatu).

Oznacza to, że:

  • jeśli spółka nigdy nie otrzymała faktury pierwotnej, której dotyczy otrzymany duplikat (tj. faktura pierwotna uległa ona zniszczeniu lub zagubieniu przed otrzymaniem przez spółkę) - prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało z chwilą otrzymania przez nią przedmiotowego duplikatu,
  • jeśli spółka otrzymała fakturę pierwotną, której dotyczy otrzymany duplikat (tj. faktura pierwotna uległa ona zniszczeniu lub zagubieniu po otrzymaniu przez spółkę) - prawo do odliczenia podatku naliczonego powstało z chwilą otrzymania tej pierwotnej faktury (a więc ewentualne odliczenie podatku naliczonego możliwe jest tylko w drodze korekty deklaracji za okres, w którym powstało to prawo do odliczenia - zob. art. 86 ust. 13 ustawy o VAT).

Zobacz również: Problematyczny czynny żal po korekcie JPK_VAT >>