Chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 18 marca 2021 r. (sygn. akt C-895/19). Pisaliśmy o nim w tekście pt. Korzystny wyrok TSUE w sprawie VAT – ważne dla tysięcy polskich podatników. >> Wyrok TSUE dotyczył opodatkowania podatkiem VAT wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) i importu usług.

Trybunał bardzo mocno zaakcentował, że przepisy krajowe dotyczące WNT nie mogą przenosić na podatnika ciężaru zapłaty VAT, gdy z tytułu zrealizowanej transakcji organom podatkowym nie należy się żadna danina. WNT jest – zgodnie z Dyrektywą VAT – czynnością, która ze swojej istoty pozostaje neutralna. Wprowadzenie przez polskiego ustawodawcę dodatkowego wymogu, który prowadzi do wykazania VAT należnego i naliczonego w dwóch różnych okresach rozliczeniowych jest sprzeczne z istotną regulacji wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

 

Duże szanse na odzyskanie podatku

Jak zaznacza Łukasz Kalisz, doradca podatkowy i adwokat w zespole ds. postępowań podatkowych w ALTO, przepisy krajowe prowadziły dotychczas do sytuacji, gdy podatnicy (często na skutek zwłoki zagranicznego kontrahenta w dostarczeniu faktury) byli zmuszeni skorygować VAT należny z tytułu WNT i wykazać go wstecznie, w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy. Z kolei VAT naliczony był rozliczany w bieżącej deklaracji. Prowadziło to do powstania zaległości przy zapłacie VAT należnego i do obciążenia podatników odsetkami za zwłokę.

Łukasz Kalisz podkreśla, że przyjęcie przez TSUE, że VAT należny i naliczony powinny być rozliczane w tym samym okresie prowadzi do wniosku, że po stronie podatników nie mogła powstać zaległość w VAT i tym samym zapłacone odsetki nie należały się organom podatkowym.

 

Po publikacji wyroku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (10 maja) firmy mogą już korygować rozliczenia i wnioskować o zwrot odsetek.

- Wysokość przysługującego podatnikowi oprocentowania od nadpłaty, zależeć będzie od terminu złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty – podkreśla Jacek Drzazga, doradca podatkowy, menadżer w Crido.

Ekspert tłumaczy, że przypadku złożenia wniosku:

  • do 9 czerwca 2021 r. oprocentowanie od niesłusznie zapłaconych odsetek naliczane będzie od dnia powstania nadpłaty (tj. dnia zapłaty nienależnych odsetek) do dnia zwrotu nadpłaty.
  • po 9 czerwca 2021 r. oprocentowanie liczone będzie od dnia powstania nadpłaty do 30 dnia od dnia publikacji sentencji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, czyli 10 maja 2021 r.

- Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do urzędu skarbowego do 9 czerwca 2021 r., co pozwoli na uzyskanie wyższej kwoty odsetek, w szczególności mając na uwadze fakt, że postępowanie nadpłatowe może trwać kilka miesięcy – twierdzi Jacek Drzazga.

 


Szansa na wznowienie postępowania

Z kolei zdaniem Piotra Popiela, doradcy podatkowego, starszego konsultanta w Crido, wyrok może stanowić również przesłankę do ponownego zajęcia się sprawą przez organy podatkowe i sądy administracyjne. Ma to znaczenie  przede wszystkim dla podatników, w sprawach których toczyły się postępowania w zakresie nieprawidłowego opodatkowania WNT i importu usług zakończone negatywną decyzją bądź wyrokiem sądu administracyjnego.

- Co istotne wznowienie postępowań będzie mogło również być podstawą do uchylenia sankcji VAT, jeżeli została ona zastosowana przez organ podatkowy – dodaje Piotr Popiel.

Podatnicy są uprawnieni do złożenia wniosku o wznowienie postępowania w terminie do 10 czerwca 2021 r. w przypadku postępowania podatkowego lub do 10 sierpnia 2021 r. w przypadku postępowania sądowo-administracyjnego.