Rodzaje przychodów, które są wyłączone z opodatkowania podatkiem PIT, wymieniają przepisy art. 2 ust. 1 ustawy o PIT.

 

Przychody zwolnione z PIT

Są to:

 1. przychody z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej,
 2. przychody z gospodarki leśnej w rozumieniu ustawy o lasach,
 3. przychody podlegające przepisom o podatku od spadków i darowizn,
 4. przychody wynikające z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,
 5. przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychody z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich,
 6. przychody (dochody) przedsiębiorcy żeglugowego opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 985), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a,
 7. przychody opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1084 i 2123), z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1a,
 8. świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny, o których mowa w art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, objętych wspólnością majątkową małżeńską,
 9. wypłaty, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170).

Zobacz również: Niektóre transakcje nie podlegają VAT >>

 

Działalność rolnicza zwolniona z PIT

Przepisy o PIT wyłączają z opodatkowania m.in. dochody z działalności rolniczej (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT.). Działalnością rolniczą jest w myśl art. 2 ust. 2 ustawy o PIT działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc - w przypadku roślin,
 2. 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

- licząc od dnia nabycia.

 

Dla wyjaśnienia wskazać należy, że stan nieprzetworzony to taki stan produktu, który nie różni się w sposób istotny od stanu, w jakim produkt ten znajdował się bezpośrednio po jego wytworzeniu. A zatem, uznanie produktu za nieprzetworzony wyklucza zastosowanie wobec niego określonych procesów technologicznych, na skutek czego nabiera on nowych cech czy właściwości.

 

Podatek od spadków i darowizn wyklucza PIT

Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się również do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn (zob. art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT). Nie podlegają zatem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychody z tytułu nabycia przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem:

 • dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; dotyczy to przychodów otrzymanych w dziale spadku; zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych objęcie opodatkowaniem, przychodów otrzymanych w dziale spadku jako spłaty lub dopłaty prowadziłoby do kolejnego opodatkowania tego samego przychodu, co wskazywałoby na naruszenie art. 84 Konstytucji RP”),
 • darowizny, polecenia darczyńcy,
 • zasiedzenia,
 • nieodpłatnego zniesienia współwłasności,
 • zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu,
 • nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

 

Czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, też bez PIT

Przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się m.in. także do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Chodzi tutaj o takie zachowania, które ze swojej istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą lub zasadami współżycia społecznego i w konsekwencji w ogóle nie mogą być określone w treści ważnej i wywołującej zamierzone skutki umowy. Zatem czynnościami, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, są przede wszystkim czynności prawnie zakazane, np. przychody z tytułu m.in. stręczycielstwa, podjęcia się popełnienia przestępstwa, przemytu, handlu narkotykami, łapówkarstwa. Co ważne nie są również czynnościami, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, czynności wykonywane bez wymaganej koncesji lub zezwolenia. Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach bezprawia administracyjnego, np. bez uzyskania wymaganej koncesji, nie skutkuje uznaniem przychodów z tej działalności za przychody, do których na podstawie powołanego przepisu nie stosuje się przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.