- Zaktualizowany wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych do egzaminu na doradcę podatkowego został już opublikowany na stronie Ministerstwa Finansów. Obowiązuje on od 1maja br. i obejmuje pytania testowe, otwarte oraz zadania. To nie jest nowy wykaz, zmiany wynikają z konieczności dostosowania do zmienionego stanu prawnego – informuje prof. dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego.

Podkreśla ona, że wykaz ma charakter pomocniczy. Ponadto, kandydaci powinni uczyć się z przepisów prawa a nie różnych opracowań, które często są już nieaktualne.

- Jeśli nawet kandydat w ubiegłym roku ukończył kurs przygotowawczy do egzaminu, to wiedzę powinien zaktualizować korzystając z opublikowanych urzędowo aktów prawnych – podkreśla prof. Glumińska-Pawlic.

 

Wykaz pytań egzaminacyjnych

Wyjaśnienia przewodniczącej rozwiewają wątpliwości i obawy, czy nowy wykaz pytań egzaminacyjnych powinien być publikowany w tak krótkim czasie przed egzaminem pisemnym. Pojawiły się głosy, że wykaz  powinien być publikowany wraz z ogłoszeniem terminu egzaminu pisemnego, a nie w trakcie procesu przygotowywania kandydatów do egzaminu.

- Kandydat na doradcę podatkowego musi znać aktualnie obowiązujące przepisy, a te się zmieniają, zatem i pytania muszą być aktualizowane – podkreśla prof. Glumińska-Pawlic.

Kandydaci przywiązując zbyt dużą wagę do zestawu pytań przygotowują się od wielu miesięcy według "starego" zestawu i w trakcie trwającej procedury przygotowawczej do egzaminu okazuje się, że mają niecałe dwa miesiące na to, aby opanować nowy zestaw. Ale to nie jest wina komisji, a dynamicznie zmieniających się przepisów.

Przedstawiciele komisji wyjaśniają, że przygotowanie do egzaminu to nauka przepisów prawa - ustaw, aktów wykonawczych, według dziedzin określonych w art. 20 ustawy o doradztwie podatkowym. To przepisy prawa podatkowego są podstawą wykonywania zawodu. Pytania egzaminacyjne mają charakter pomocniczy. Argumentują także, że kandydaci muszą znać aktualnie obowiązujące przepisy i na ich podstawie zdać egzamin. Podkreślają, że zmiany nie są wielkie.

Z pewnością aktualizacja wykazu pytań na krótko przed egzaminem na doradcę podatkowego nie ułatwia zadania kandydatom na doradcę podatkowego. Jednak warto zauważyć, że osoby te muszą zdawać sobie sprawę z tego, jaki zawód wybierają. W tym zawodzie niezbędna jest ciągła aktualizacja wiedzy i ustawiczne dokształcanie się. Niestety przepisy prawa, zwłaszcza podatkowego są w ostatnich latach mocno niestabilne i trzeba je znać na bieżąco.

Z dokładnie taką samą sytuacją mają do czynienia uczestnicy wszelkich kursów, którzy uczą się według starych i w trakcie trwania kursu znowelizowanych przepisów.

 


Można korzystać z przepisów prawa

Ponadto, kandydaci na doradców podatkowych powinni znać chociażby rozporządzenie ministra finansów z 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (obwieszczenie ministra rozwoju i Finansów z 9 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia ministra finansów w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego). Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań obejmujących wszystkie dziedziny, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym i rozwiązaniu zadania polegającego na sporządzeniu projektu wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu.

Zauważyć trzeba, że z par. 24 ust 3 wspomnianego rozporządzenia wynika, iż rozwiązując zadanie, kandydat może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.

Dotychczasowy wykaz pytań i zadań egzaminacyjnych obowiązuje kandydatów do 30 kwietnia br.

Zaktualizowany wykaz pytań i zadań został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w zakładce Komisji Egzaminacyjnej. Są tam różne warianty pytań – wykaz obowiązujący wszystkich kandydatów, a także zakresy tematyczne dla osób uprawnionych do zdawania egzaminu w ograniczonym zakresie ze względu na wykonywany zawód lub zajmowane stanowisko: inspektorów kontroli skarbowej, radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów, funkcjonariuszy celnych, notariuszy, prokuratorów, asesorów sądowych. Dla każdej z tych grup zawodowych są odrębne materiały.

Zobacz również: Niełatwo zdać egzamin na doradcę podatkowego, chociaż pytania są znane >>

 

Umowy Komisji Egzaminacyjnej z uczelniami

Warto przypomnieć, że absolwenci niektórych uczelni mają łatwiejszy dostęp do zawodu doradcy podatkowego. Dzięki umowom Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z uczelniami, które na wybranych kierunkach realizują program kształcenia obejmujący zakres wiedzy i umiejętności wymaganych w części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego, absolwenci tych kierunków mogą być zwolnieni z tej części egzaminu. Aby zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu, wystarczające jest zdanie wyłącznie części ustnej egzaminu.

Umowa z uczelnią, której absolwenci są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego, określa program studiów i zakres odpowiedniego materiału dydaktycznego na konkretnym kierunku objętym przywilejem. W czasie kształcenia studenci mają szansę nabyć wiedzę i umiejętności konieczne w codziennej pracy doradcy podatkowego.

Dotychczas Komisja Egzaminacyjna zawarła umowy z 10 ośrodkami akademickimi: Uniwersytetem Warszawskim, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem w Białymstoku, Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Szczecińskim, Uniwersytetem Wrocławskim oraz Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

Przypomnijmy, że absolwenci uczelni, z którymi współpracuje Komisja mają rok na zdanie części ustnej egzaminu. Termin ten liczy się od dnia złożenia pierwszego wniosku o dopuszczenie do części ustnej egzaminu, przy czym nie później niż w ciągu dwóch lat od zakończenia studiów.

Wykaz umów o współpracy zawartych przez Państwową Komisję Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego z uczelniami, znajduje się na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Umowy z uczelniami .