Kończy się okres składania zeznań podatkowych. Przedmiotem interpretacji indywidualnej była tym razem możliwość wspólnego opodatkowania małżonków. Chodziło o ocenę, czy spełniają oni warunki określone w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatniczka jest obywatelem Polski i posiadała w 2019 r. na terytorium naszego kraju miejsce zamieszkania, centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i przebywała w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast współmałżonek podatniczki nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzającego jego miejsce zamieszkania w 2019 r. dla celów podatkowych. Posiadał on w 2019 r. i posiada na terytorium RP centrum interesów osobistych i gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) i nie przebywał w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, a jedynie 127 dni i nadal w niej pozostaje. Współmałżonek od momentu przeprowadzki do Polski, tj. od sierpnia 2019 r., posiada nadany numer PESEL, konto osobiste w banku, lokaty, mikrokonto do celów podatkowych, ubezpieczenie społeczne i indywidualne. Wspólnie z małżonką prowadzi gospodarstwo domowe, opłacając wspólnie rachunki za media itp.

 

We wrześniu 2019 r. uzyskał pozwolenie na pracę, którą po poszukiwaniach podjął w lutym 2020 r. W sierpniu ubiegłego roku współmałżonek otrzymał wpis w paszporcie dotyczący złożenia wniosku o kartę pobytu. Przyjechał on do Polski do żony z zamiarem stałego pobytu w Polsce.

Zobacz procedurę w LEX: Łączne opodatkowanie małżonków w zeznaniu rocznym >

Dochody tylko jednego z małżonków a wspólny PIT

Małżonka uzyskała w 2019 r. przychody ze źródeł położonych na terytorium RP, ze stosunku pracy oraz z umowy zlecenia na stanowisku wykładowca. Jej współmałżonek nie uzyskiwał w 2019 r. przychodów na terytorium Polski. Do małżonków nie mają zastosowania przepisy art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wyłączające możliwość wspólnego rozliczenia. Między małżonkami w 2019 r. istniała przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa małżeńska i małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim przez cały 2019 r.

Małżonkowie powzięli wątpliwość, czy są uprawnieni do wspólnego rozliczenia za rok 2019 i z takim pytaniem wystąpili do organów skarbowych. Zdaniem podatniczki, zostały spełnione warunki do wspólnego rozliczenia się małżonków, zawarte w art. 6 ust. 2, 3, 3a pkt 2 ustawy o PIT. Wnioskodawczyni posiadała w 2019 r. na terytorium RP miejsce zamieszkania w świetle ustawy PIT, posiadała również na terytorium RP centrum interesów osobistych i gospodarczych i przebywała na terytorium RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Współmałżonek nie posiada certyfikatu rezydencji podatkowej, potwierdzającego jego miejsce zamieszkania w 2019 r. dla celów podatkowych, posiada natomiast pieczątkę w paszporcie stanowiącą dowód przebywania na terenie Polski, gdzie podjął pracę.

Zobacz również:
Podatek dochodowy według skali podatkowej >>

Świadczenie małżeńskie z USA bez PIT >>
 

Nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał małżonkom rację. Stwierdził, że w opisanych okolicznościach mają oni prawo do wspólnego opodatkowania. Przypomniał, że zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o PIT, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Wskazał, że stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o PIT, małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów. Jednak w myśl art. 6 ust. 2 ww. ustawy, małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, między którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, pozostający w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być, (z zastrzeżeniem ust. 8), na wspólny wniosek wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów; w tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

 


Dyrektor KIS stwierdził, że biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz przepisy ustawy o PIT, z uwagi na wskazane we wniosku miejsce zamieszkania w 2019 r. zarówno podatniczki, jak i jej małżonka na terytorium RP – ośrodek interesów życiowych oraz istnienie między nimi przez cały rok podatkowy wspólności majątkowej małżeńskiej i pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy może być zastosowane łączne opodatkowanie dochodów małżonków za 2019 rok przewidziane w art. 6 ust. 2 ustawy o PIT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 maja 2020 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.184.2020.2.IR