W czasie epidemii koronawirusa zainteresowaniem cieszą się rozwiązania podatkowe związane z działalnością badawczo-rozwojową. Skorzystanie z ulgi przynosi bowiem wymierne korzyści. Dlatego wiele wniosków o interpretacje indywidualne dotyczy właśnie tej ulgi. W tym konkretnym przypadku, podatnik tworzy innowacyjne webaplikacje. Usługi te świadczy samodzielnie (bez bezpośredniego kierownictwa zamawiającego), na zasadzie pracy zdalnej, w dowolnym dla siebie miejscu i czasie (zazwyczaj w miejscu wykonywania działalności gospodarczej ujawnionym w CEiDG). Zamawiający wskazuje jedynie termin wykonania danej funkcjonalności/części webaplikacji. Podatnik samodzielnie wybiera sposób świadczenia usług, a także narzędzia do ich wykonywania. W ramach umowy podatnik przenosi na zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do wytworzonego przez siebie kodu, części kodu, za co otrzymuje wynagrodzenie. Zgodnie z umową, utwory przechodzą na zamawiającego w momencie przedstawienia ich zamawiającemu, podatnik tworzy kod i udostępnia go w chmurze. Z momentem udostępnienia zamawiający staje się właścicielem danego kodu/części kodu.

Czytaj w LEX: IP BOX również w Polsce: preferencyjne opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej >

Ważna definicja dzieła

Podatnik we wniosku o interpretację zapytał, czy tworzone przez niego webaplikacje stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu przepisu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (autorskie prawo do programu komputerowego) a także czy będzie mógł użyć 5 proc. stawki od dochodu uzyskiwanego z tytułu przenoszenia autorskich praw majątkowych?

Jego zdaniem, webaplikacje są tworzone lub ulepszane przez niego w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej, w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z pkt 39 i 40 ustawy o PIT. Zatem webaplikacje są programami komputerowymi, o których mowa w ustawie o PIT. Zgodnie z powszechną wiedzą, przez pojęcie aplikacji webowej (tj. przeglądarkowej) rozumie się program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika. Autorskie prawo do programu komputerowego objęte jest ochroną na mocy art. 74 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z art. 74 ust. 2 ww. ustawy, ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Oprogramowanie podlega ochronie jak utwór literacki z art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

Zdaniem podatnika, spełnia on wszystkie wymagania ustawowe dotyczące możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5 proc. od dochodu osiągniętego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Czytaj w LEX: Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową >

Twórczy charakter pracy autorskiej

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w świetle obowiązującego stanu prawnego i faktycznego stanowisko podatnika jest prawidłowe. Podkreślił, że ustawodawca wprowadził definicję działalności badawczo-rozwojowej w art. 5a pkt 38 ustawy o PIT, zgodnie z którą przez działalność badawczo-rozwojową, należy rozumieć działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga na działalność badawczo-rozwojową - PIT >

 


Z ustawowej definicji wynika zatem, że taka działalność musi mieć charakter twórczy. Posłużenie się tym sformułowaniem wskazuje, że działalność badawczo-rozwojowa to taka aktywność, która nastawiona jest na tworzenie nowych i oryginalnych rozwiązań, często o charakterze unikatowym, które nie mają odtwórczego charakteru. Ponadto, z art. 5a pkt 38 ww. ustawy wynika, że działalność badawczo-rozwojowa musi być podejmowana w systematyczny sposób, uporządkowany, według pewnego systemu.

Zobacz również: Czy zakupy sfinansowane mikropożyczką można ująć w kosztach uzyskania przychodów? >>

Kwalifikowane IP

Dyrektor KIS stwierdził, że prowadzona przez podatnika działalność w ramach, której wytwarza on kwalifikowane IP spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej, o której mowa w art. 5a pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto jak wynika z opisu stanu faktycznego podatnik tworzy i rozwija oprogramowanie, które stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie art. 74 ustawy o prawie autorskim. Powyższe oznacza zatem, że tworzone przez podatnika webaplikacje stanowią kwalifikowane prawa własności intelektualnej w rozumieniu art. 30ca ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo podatnik prowadzi odrębną od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencję zgodnie z wymogami art. 30cb ustawy o PIT.

W związku z powyższym, dochód z odpłatnego zbycia kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa do programu komputerowego, które stanowi utwór prawnie chroniony i zostało wytworzone (rozwinięte) w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, kwalifikuje się do dochodów z kwalifikowanego IP i może zostać opodatkowany według preferencyjnej 5 proc. stawki podatku.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia nr 0111-KDIB1-1.4011.19.2020.2.MF