Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 jest tzw. ustawą okołobudżetową, której treść jest ściśle związana z rządowym projektem ustawy budżetowej na rok 2020.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

 • podwyższenia wynagrodzeń oraz nagród dla nauczycieli,
 • środków na realizację ogólnokrajowych zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • finansowania wychowania przedszkolnego,
 • części oświatowej subwencji ogólnej,
 • wynagrodzeń i świadczeń w sektorze finansów publicznych,
 • podstaw naliczania odpisów na zakładowe fundusze socjalne,
 • wydatków ponoszonych ze środków Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • przeznaczenia środków Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Wsparcia Policji, Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz Agencji Badań Medycznych,
 • finansowania Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości,
 • zasad finansowania wydatków na obronę narodową,
 • przenoszenia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej,
 • finansowania zadań z zakresu nauki i szkolnictwa wyższego,
 • gospodarki finansowej
 • wydatków związanych z finansowaniem rolnictwa,
 • zasad finansowania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla,
 • finansowania leków 75+,
 • finansowania Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,
 • limitu wydatków, jakie w 2020 r. mogą być poniesione na zakup szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych,
 • podwyższenia stawki opłaty paliwowej,
 • obniżenia stawek akcyzy.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r.

Zobacz również: W kwietniu emeryci i renciści dostaną informację o waloryzacji i tzw. trzynastce >>