Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, informacja o cenach transferowych (TPR) stanowi zbiór informacji o transakcjach zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz przez podatników z pod­-miotami mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Chodzi tu o tzw. raje podatkowe. Celem sprawozdawczości TPR jest pozyskanie przez administrację podatkową wybranych informacji dla potrzeb analizy ryzyka zaniżenia dochodu do opodatko­wania w zakresie cen transferowych oraz innych analiz ekonomicznych lub staty­stycznych.

Czytaj w LEX: Jak prawidłowo wypełnić formularz TPR? >

Jak wskazują doradcy podatkowi, w praktyce formularz TPR zawiera kluczowe informacje dla analizy cen transferowych, które powinny się znaleźć w dokumentacji cen transferowych. W pewnym sensie jest to dokumentacja cen transferowych w ustandaryzowanej, elektronicznej formie. Pozwoli ona fiskusowi na weryfikację rynkowości cen w sposób bardziej zautomatyzowany, za pomocą algorytmów, i skoncentrowanie się na dalszej kontroli tych transakcji, które budzą wątpliwości lub których warunki odbiegają od średniej na rynku. W poprzednich latach w praktyce fiskus mógł zidentyfikować nieprawidłowości dopiero po dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją przygotowaną przez podatnika, co wymagało istotnego zaangażowania czasowego urzędników. Teraz wstępnie zrobi to algorytm.

Zobacz w LEX: Raportowanie TPR - nowy formularz dotyczący cen transferowych - szkolenie online >

 

Raportowanie TPR po nowemu

Z przepisów wynika, że informacja o cenach transferowych TPR obej­muje raportowanie:

  • transakcji kontrolowanych objętych obowiązkiem sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz
  • transakcji kontrolowanych zwolnionych z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 1 ustawy o CIT (chodzi tu o transakcje krajowe), oraz
  • należności płatnych na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową i umów zawie­ ranych z tymi podmiotami.

Zobacz procedurę w LEX: Obowiązek przekazywania informacji o cenach transferowych >

Do złożenia TPR zobowiązane są zatem podmioty powiązane, które podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych, ale także takie które nie podlegają takiemu obowiązkowi na podstawie zwolnienia z art. 11n pkt 1 ustawy o CIT (odpowiednio art. 23z ustawy o PIT) dla transakcji krajowych między podmiotami nieponoszącymi strat i nie korzystającymi z innych zwolnień od podatku.

Zobacz również: Wciąż trwa spór, gdzie kończy się księgowość, a zaczyna doradztwo podatkowe >>

- Może się zatem okazać, że podatnik, który nie ma obowiązku sporządzenia dokumentacji, będzie musiał złożyć raport (w uproszczonej formie). W przypadku spółek niemających osobowości prawnej formularz składa wyznaczony wspólnik. W odróżnieniu od uprzednio obowiązującego formularza CIT-TP obowiązek dotyczy podmiotów powiązanych bez względu na ich wielkość – tłumaczy Sławomir Buszko, Partner Associate, w kancelarii ID Advisory.

 


Termin złożenia TPR

Co do zasady termin na złożenie TPR określony zostało jako koniec dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (analogicznie do lokalnej dokumentacji cen transferowych). Wyjątkiem jest obecny rok, gdzie ze względu na sytuację epidemiczną termin tez został przesunięty o trzy miesiące – podmioty powiązane, które mają rok podatkowy kończący się 31 grudnia 2019 składają zatem formularz do 31 grudnia 2020 roku.

 

 

Jak tłumaczy Sławomir Buszko, w praktyce największe trudności przy wypełnianiu formularza sprawia zebranie odpowiedniej jakościowo informacji z systemu finansowego oraz właściwa prezentacja tej informacji. Często systemy ERP nie pozwalają wprost na eksport i przetworzenie wymaganej informacji do wymaganego formatu, co przekłada się na dodatkową pracę dla pracowników. Pojawiają się przy tym pytania, jak klasyfikować różne transakcje lub jak je agregować. Formularz wymaga również podania dokładnej informacji na temat wyników przeprowadzonych analiz rynkowości cen.

Sprawdź w LEX: Czy poręczenie kredytu należy wykazać w TPR? >

Jeden wzór dla wszystkich

Formularz jest ustandaryzowany i przeznaczony dla wszystkich podatników, co, jak wskazuje nasz rozmówca, pogłębia trudności w niektórych branżach (np. dla instytucji finansowych), gdzie występują specyficzne dla nich rodzaje transakcji.

- Formularz TPR stanowi odzwierciedlenie dokumentacji cen transferowych, co oznacza, że informacje zawarte w TPR i formularzu muszą być spójne. Podstawowy błąd, który może popełnić podatnik, to podanie sprzecznych informacji w obu dokumentach – zauważa Sławomir Buszko.

Sprawdź w LEX: Czy spółka komandytowa, świadcząca usługi na rzecz podmiotu powiązanego, musi przygotowywać dokumentację TPR? >

Zdaniem doradców podatkowych, pomijając potencjalnie sankcje związane z przedstawieniem nieprawidłowej informacji, główne ryzyko dotyczące formularza TPR wiąże się z możliwością wystąpienia kontroli. Z racji tego, że dane prezentowane są w jednolitym formacie i w formie elektronicznej, e-kontrola dokumentacji rozpoczyna się w zasadzie w momencie złożenia formularza. Jeśli informacja złożona przez podatnika będzie budziła wątpliwości, np. niespójność zrealizowanych wyników z poziomem rynkowym lub z wynikami osiąganymi przez inne podmioty w branży, ryzyko dalszej pogłębionej kontroli istotnie wzrasta.

Sprawdź w LEX: Czy należy złożyć TPR, jeśli nie został przekroczony próg transakcyjny?  >