Informacja o cenach transferowych jest formą raportowania cen transferowych w formie elektronicznej. Ma zapewnić podatnikom realizację obowiązku sprawozdawczego w sposób prosty i przyjazny, jednocześnie zapewniając wysoką efektywność typowania podatników do kontroli w obszarze cen transferowych. Informacja zawierać będzie następujące elementy:

  • wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych (złożenie / korekta informacji) oraz okresu, za jaki jest składana,
  • dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych i podmiotu, dla którego jest składana informacja,
  • ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych,
  • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
  • informacje dotyczące metod i cen transferowych,
  • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Wypełnione informacje o cenach transferowych przekazuje się Szefowi KAS w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

Zobacz więcej: Podmioty powiązane złożą nowe deklaracje >>

Dokumentacja cen transferowych do końca września >>