Wydane objaśnienia dotyczą w dużej mierze porównywania transakcji. Resort finansów tłumaczy m.in., że przy identyfikacji danych porównawczych należy w pierwszej kolejności zapewnić, aby te czynniki zostały uwzględnione w analizie danych porównawczych.

Najważniejsza porównywalność transakcji

Zwraca uwagę, że w przypadku, gdy wymagane jest ścisłe porównanie przedmiotu transakcji (np. przy zastosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej) cechy charakterystyczne przedmiotu transakcji mogą mieć istotny wpływ zarówno na wybór branży, jak i na określenie właściwego (porównywalnego) rynku. Podatnik ma także możliwość korzystania z danych wewnętrznych.

Czytaj w LEX: Nowe zasady szacowania cen transferowych od 2019 r. >

Jak tłumaczy MF, wykorzystanie takich danych, co do zasady, jest korzystne dla podatnika ze względu na krótszy czas oraz niższy koszt ich uzyskania w porównaniu z koniecznością pozyskania danych ze źródeł zewnętrznych. Zazwyczaj takie podejście zapewnia także możliwość uzyskania danych bardziej szczegółowych (przez co możliwa jest dokładniejsza weryfikacja tych danych pod kątem spełniania czynników porównywalności). Wydane objaśnienia odnoszą się także do możliwości wykorzystania danych ofertowych. Wskazują również na zasadność korzystania z danych porównawczych, które nie są publicznie dostępne (tzw. secret comparables). Podkreślają dodatkowo zasadność odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze stratą).

Czytaj w LEX: Nowe zasady sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych od 2019 r. >

 

Minimalna ilość danych do porównania

Resort finansów podkreśla, że w przepisach nie ma regulacji dotyczących rekomendowanej lub minimalnej liczebności próby porównawczej w analizie danych porównanych. - W związku z tym każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i oceny jaka liczba obserwacji znajdujących się w próbie porównawczej pozwoli na wiarygodne wyznaczenie ceny lub wartości rynkowej – tłumaczy MF.

Sprawdź w LEX: Czy spółka musi złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji podatkowej, jeśli jej rok nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym? >

Objaśnienia powstały w oparciu o rezultaty prac Forum Cen Transferowych. Jest ono zespołem opiniodawczo-doradczym przy ministrze finansów. Zgodnie z art. 14n § 4 pkt 1 ordynacji podatkowej zastosowanie się przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym do objaśnień podatkowych powoduje objęcie go ochroną.

Zobacz również: W podatkach kolejne zmiany - bez analizy skutków >>