Terminy na zaraportowanie schematów podatkowych uzależnione są od rodzaju występującego schematu. Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej, schematy podatkowe należy podzielić na schematy podatkowe transgraniczne oraz inne niż transgraniczne, zwane powszechnie schematami krajowymi.

Terminy raportowania schematów podatkowych

Terminy na raportowanie schematów krajowych są zawieszone przepisami tzw. tarczy antykryzysowej. W ich przypadku termin na raportowanie rozpocznie się 30 dni po odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii. Zawieszenie biegu terminu raportowania schematów krajowych dotyczy zarówno składania formularzy MDR-1, MDR-2, MR-3, jak i MDR-4.

Natomiast termin na raportowanie schematów podatkowych transgranicznych, w przypadku których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano 1 stycznia 2021 r. lub później, biegną zgodnie z podstawowymi zasadami od 1 stycznia 2021 r., bowiem nie zostały one do tej pory ani zawieszone ani przedłużone.

Oznacza to, iż powrócił obowiązek bieżącego informowania szefa Krajowej Administracji Skarbowej o schematach podatkowych transgranicznych, czyli składania formularzy MDR-1. Podstawowy termin dla korzystających do złożenia formularza MDR-1 wynosi 30 dni od dnia następującego po udostępnieniu mu schematu podatkowego, przygotowaniu przez niego schematu podatkowego do wdrożenia lub od dnia dokonania pierwszej czynności związanej z wdrażaniem schematu podatkowego przez korzystającego, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

Zobacz również: Wraca temat raportowania schematów podatkowych >>

Warto również wskazać, iż upłynął już termin na ponowne raportowanie schematów podatkowych transgranicznych, które dotyczyło schematów, w przypadku których pierwszej czynności związanej z ich wdrażaniem dokonano w okresie od dnia 26 czerwca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. Obowiązek ponownego raportowania wynikał z poprzedniej, błędnej implementacji przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/822 i miał na celu poprawę wzorca informacji MDR-1 i MDR-3.

 


Na MDR-3 i MDR-4 ciągle jeszcze czas

Z kolei nadal mamy czas na złożenie formularzy MDR-3 za rok 2020 oraz formularzy MDR-4 dotyczących schematów transgranicznych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra finansów z 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. poz. 1162), do 30 kwietnia 2021 r. przedłużony został termin na złożenie formularza MDR-3 przez korzystającego, w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. korzystający dokonywał jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową.

 


Warto przy tym zwrócić uwagę, iż ww. rozporządzenie przedłużając termin na  złożenie formularza MDR-3 za 2020 r. w przypadku schematów transgranicznych, odnosi się bezpośrednio do art. 86j par. 1 ordynacji podatkowej, co powoduje wątpliwości, czy wydłużony termin ma zastosowanie wyłącznie do schematów podatkowych transgranicznych, którym nadano NSP (numer schematu podatkowego), czy też również do tych schematów, które NSP jeszcze nie posiadają. Z wykładni literalnej rozporządzenia wynika, iż w przypadku schematów podatkowych transgranicznych, którym nie został nadany numer NSP, przedłużenie terminu do 30 kwietnia 2021 r. nie będzie miało zastosowania, a więc formularz MDR-3 powinien zostać złożony w terminie do złożenia deklaracji podatkowej za ten okres rozliczeniowy.

Termin na CIT-8 i zgłoszenie schematu podatkowego

Tym samym rozporządzeniem wydłużony został również do 30 kwietnia 2021 r., termin na złożenie formularza MDR-4 przez promotora lub wspomagającego, w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2020 r. promotor lub wspomagający udostępnili korzystającemu schemat podatkowy transgraniczny będący schematem podatkowym standaryzowanym.

Warto również zwrócić uwagę, iż zgodnie z zapowiedziami ministerstwa finansów planowane jest wydłużenie terminu do złożenia deklaracji CIT-8 do 30 czerwca 2021 r. W trakcie prac legislacyjnych stosowna poprawka poselska w tym zakresie została przyjęta przez Komisję Finansów Publicznych i została wprowadzona do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.

Wydłużenie terminu do złożenia deklaracji CIT-8 do 30 czerwca 2021 r. powinno wpłynąć jednocześnie na wydłużenie terminu do złożenia formularza MDR-3 w zakresie tych schematów transgranicznych, które dotyczą podatku dochodowego CIT, niezależnie od tego, czy schemat posiada NSP czy nie. Zgodnie bowiem z podstawowymi zasadami raportowania schematów podatkowych, korzystający, który dokonywał w danym okresie rozliczeniowym jakichkolwiek czynności będących elementem schematu podatkowego lub uzyskiwał wynikającą z niego korzyść podatkową, składa formularz MDR-3 w terminie do złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej tego okresu rozliczeniowego.

Biorąc pod uwagę, iż termin do złożenia deklaracji CIT-8 ma zostać wydłużony przepisami ustawy, a wcześniejsze przedłużenie terminu do złożenia formularzy MDR-3 w przypadku schematów transgranicznych wprowadzone było na mocy rozporządzenia, aktem wyższego rzędu w tym przypadku będzie bez wątpienia ustawa. W związku z tym to termin z ustawy powinien być wiążącym terminem do złożenia formularzy MDR-3 dotyczących schematów transgranicznych za rok 2020, w tych przypadkach, w których schemat dotyczył podatku dochodowego od osób prawnych.  Innymi słowy, jeżeli termin do złożenia deklaracji CIT-8 zostanie ustawowo przedłużony do dnia 30 czerwca 2021 r., to jednocześnie powinien to być również termin do złożenia formularzy MDR-3 dotyczących schematów transgranicznych raportowanych w związku z podatkiem CIT.

Adwokat Aneta Skowron i Jacek Olczyk, eksperci w zespole doradztwa podatkowego GWW