Pytanie podatnika dotyczyło kwestii, czy zwrot przez pracodawcę na rzecz pracowników z tytułu kosztów zakupu przez nich sprzętu niezbędnego do pracy zdalnej podlegać będzie zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT oraz czy w związku z tym spółka jako płatnik będzie obowiązana do pobrania zaliczki na podatek dochodowy z tego tytułu na podstawie art. 31 ustawy o PIT?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynikało, że w związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii spółka współpracuje z częścią pracowników na odległość. Współpraca odbywa się w trybie pracy zdalnej, nieuregulowanej przepisami kodeksu pracy. Spółka wprowadziła możliwość refundacji kosztów zakupionego przez pracowników sprzętu niezbędnego do wykonywania obowiązków pracowniczych w trakcie pracy zdalnej. Zgodnie z regulaminem, pracownik uprawniony jest do zawnioskowania o zwrot kosztów za zakupiony sprzęt niezbędny do wyposażenia stanowiska pracy do pracy zdalnej. Wysokość refundacji wynosi maksymalnie 800 zł brutto i przysługuje jednorazowo każdemu pracownikowi. Zakupiony przez pracownika sprzęt stanowi własność pracownika i pozostanie jego własnością po zakończeniu stosunku zatrudnienia.

Zobacz procedurę w LEX: Praca zdalna w dobie pandemii koronawirusa  >

Zobacz również: Praca zdalna - oszczędność firmy i koszty pracowników >>

Dofinansowanie do urządzenia miejsca pracy bez podatku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 1 lutego, nr 0115-KDIT1.4011.851.2020.1.KK, przypomniał, że na podstawie przepisów tarczy antykryzysowej, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie trzech miesięcy po ich odwołaniu, w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna). Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług materialnych.

 


Organ podatkowy przypomniał, że obowiązkiem pracodawcy jest jednak zapewnienie pracownikowi narzędzi i materiałów potrzebnych do pracy zdalnej. Po stronie pracownika, na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie powstanie z tego tytułu przychód. Co istotne, bez znaczenia pozostaje sposób zapewnienia narzędzi i materiałów, tj. czy nastąpi w formie rzeczowej czy też poprzez wypłatę świadczenia za używanie własnych materiałów i narzędzi pracownika.

Zobacz procedurę w LEX: Ryczałt za sprzęt używany do pracy zdalnej w dobie pandemii koronawirusa >

Zwrot kosztów to nie przychód

Oznacza to, że w przypadku pracowników, którzy pracę zdalną wykonują w związku z występowaniem zagrożenia epidemicznego, otrzymany zwrot kosztów zakupu niezbędnego do pracy sprzętu nie będzie skutkował powstaniem po ich stronie przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Równocześnie na pracodawcy jako płatniku nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika.

 


Zdaniem skarbówki, ponieważ w analizowanej sytuacji po stronie podatnika w ogóle nie pojawia się przychód, nie jest konieczne stosowanie przepisów o zwolnieniu z PIT wypłacanych ekwiwalentów. Przypomnijmy - zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 13 ustawy o PIT kwota wypłaconego ekwiwalentu korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  • ekwiwalent musi być wypłacony w pieniądzu,
  • kwota wypłaty powinna być ekwiwalentna co do wartości za używanie odpowiedniego sprzętu,
  • narzędzia, materiały lub sprzęt muszą stanowić własność pracownika,
  • narzędzia, materiały lub sprzęt należące do pracownika muszą być wykorzystywane przy wykonywaniu pracy na rzecz pracodawcy.

Zobacz procedurę w LEX: Koszty uzyskania przychodu podczas pracy zdalnej >