Podatniczka jako osoba uprawniona po zmarłym mężu, otrzymała wypłaty z pracowniczych programów emerytalnych działających na podstawie przepisów obowiązujących w Holandii. W lipcu 2018 r. pieniądze zostały przelane na jej rachunek bankowy. Podatek od dochodu został potrącony w Holandii. W lutym 2019 r. podatniczka złożyła zeznanie podatkowe za rok 2018, nie uwzględniając dochodów z Holandii, dlatego że były to pieniądze po zmarłym mężu i nie wiedziała, że musi rozliczyć się z tego przychodu. Dostała jednak wezwanie z urzędu skarbowego do złożenia korekty tego zeznania. W wezwaniu tym urząd skarbowy poinformował ją, że jest w posiadaniu informacji o uzyskanym przez nią dochodzie z Holandii odnośnie emerytur i rent. Podatniczka zadzwoniła do urzędu skarbowego i pytała, dlaczego ma złożyć korektę, skoro nie pracowała na terytorium Holandii, a pieniądze dostała po zmarłym mężu. Twierdzi, że nie udzielono jej fachowej odpowiedzi. Zrobiła korektę zeznania uwzględniając dochód brutto z Holandii przeliczony na złotówki. W korekcie został także uwzględniony podatek zapłacony w Holandii, jednakże kwota podatku naliczona od całości dochodu była wysoka.

Problematyczny podatek od zagranicznych dochodów

Podatniczka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w związku z tym, że zapłaciła tę różnicę podatkową i nikt nie potrafił przedstawić jej odpowiednich informacji, dlaczego dochód po jej zmarłym mężu z holenderskich pracowniczych programów emerytalnych został wliczony do jej dochodu za 2018 rok i naliczony od tego został podatek.

Zapytała, na jakich zasadach dochód po zmarłym mężu został doliczony do jej dochodu uzyskanego w Polsce? Jej zdaniem, dochody, które dostała z Holandii nie powinny zostać opodatkowane w Polsce.

Zobacz również: Ulga termomodernizacyjna nie dla każdego małżonka >>

Unikanie podwójnego opodatkowania w umowie z Holandią

Dyrektor KIS uznał jej stanowisko za prawidłowe. Stwierdził, że w sprawie znajdą zastosowanie uregulowania konwencji z 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Na ich podstawie, dochody uzyskane z tytułu świadczeń wypłacanych z systemu ubezpieczeń społecznych Holandii, mogą być opodatkowane zarówno w Polsce, jak i w Holandii.

 


Postanowienie w umowie, że danego rodzaju dochód może podlegać opodatkowaniu w jednym z państw (najczęściej w państwie źródła) wskazuje bowiem, że państwo źródła ma prawo opodatkować dany dochód, bez względu na to, czy dochód ten podlegać będzie opodatkowaniu w drugim państwie (państwie rezydencji). Przypisanie prawa do opodatkowania nie ma tutaj charakteru wyłączności.

Zwolnienie z PIT dochodów zagranicznych

W tym celu należy wskazać na treść art. 21 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który stanowi, że wolne od podatku dochodowego są m.in. wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika.

Przez pracownicze programy emerytalne – stosownie do art. 21 ust. 33 ww. ustawy – należy rozumieć pracownicze programy emerytalne utworzone i działające w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Organ stwierdził, że w analizowanej sprawie, w sytuacji, gdy świadczenia zostały otrzymane przez podatniczkę – jako osobę uprawnioną po śmierci męża (uczestnika) – z pracowniczych programów emerytalnych utworzonych i działających w oparciu o przepisy dotyczące pracowniczych programów emerytalnych obowiązujące w Holandii, podlegają one zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji podatniczka nie była zobowiązana do wykazania ww. dochodów w swoim zeznaniu podatkowych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 marca 2020 r. 0112-KDIL2-1.4011.215.2020.1.KF