W styczniu br. spółka jawna przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  Spółka z o.o. spełnia warunki i korzysta z estońskiego CIT.

Spółka posiada kilkadziesiąt samochodów osobowych, które wykorzystywane są wyłącznie przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę do ich celów prywatnych i służbowych. Spółka nie prowadzi dla nich ewidencji, o której mowa w art. 86a ust. 4 ustawy o VAT i jednocześnie powiększa przychód pracowników z tytułu umów o pracę o wartość nieodpłatnego świadczenia w postaci prawa do użytkowania samochodów (ryczałt).

Czytaj więcej: Pojazdy samochodowe objęte obowiązkiem prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu - komentarz praktyczny >>>

Spółka powzięła wątpliwość, czy po przekształceniu w sp. z o.o. wartość wydatków oraz odpisów amortyzacyjnych związanych z samochodami osobowymi nie będzie stanowiła podstawy opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek z tytułu powstania ukrytych zysków. Czy zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2b ustawy o CIT samochody osobowe wykorzystywane przez pracowników sp. z o.o., powinny zostać zaliczone do ukrytych zysków oraz opodatkowane ryczałtem?

Sprawdź też: Ukryte zyski - Procedura pozwala ustalić, czy u podatnika korzystającego z opodatkowania w formie ryczałtu od spółek, powstał dochód z ukrytych zysków >>>

Jej zdaniem, samochody te nie będą stanowiły ukrytego zysku i w związku z tym sp. z o.o. w związku z tym nie powinna rozpoznawać ukrytych zysków opodatkowanych ryczałtem.

W interpretacji z 6 lipca br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki tylko w części za prawidłowe (nr 0111-KDIB1-2.4010.205.2022.2.AK).

Przypomniał, że zmiany w ryczałcie od dochodów spółek, obowiązują od 1 stycznia 2022 r.  w rozdziale 6b ustawy o CIT - dodano art. od 28c do 28t. i wprowadzono zmiany w przepisach ogólnych. Stwierdził, że z przepisów ustawy o CIT nie wynika wprost, jakiego rodzaju wydatki mogą być uznane za dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Ustawodawca nie zdecydował się na sformułowanie definicji ani nawet przykładowego katalogu tych wydatków. Należy odwołać się do znaczenia w języku powszechnym.

Czytaj też: Ryczałt od dochodów spółek – objaśnienia podatkowe - poradnik >>>

Organ wywiódł, że z art. 28m ust. 3 ustawy o CIT jednoznacznie wynika, że ukryte zyski to świadczenia których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem. Powyższej definicji nie spełniają pracownicy (niebędący wspólnikami ani podmiotami z nimi powiązanymi), którzy wykorzystują samochody osobowe w działalności gospodarczej do celów mieszanych bez prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu.

Powyższe wydatki nie spełniają definicji ukrytych zysków, która znajduje się w art. 28m ust. 3 ustawy o CIT.

 

Ryczałtowe opodatkowanie przychodów spółki

Dyrektor KIS stwierdził, że kwestia, w jakiej wysokości opodatkowaniu ryczałtem podlegają te wydatki została precyzyjnie określona w odniesieniu do ukrytych zysków. Zgodnie z art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT do ukrytych zysków należy zaliczyć 50 proc. wydatków i odpisów amortyzacyjnych oraz odpisów z tytułu trwałej utraty wartości, związanych z używaniem samochodów osobowych, środków transportu lotniczego, taboru pływającego oraz innych składników majątku, które nie są wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Mając zatem na uwadze art. 28m ust. 4 pkt 2 lit. b ustawy o CIT, podobieństwo jakie cechuje ukryte zyski oraz wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą i brak szczegółowych przepisów odnośnie sposobu ustalania w jakiej wysokości należy zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą wydatki związane z użytkowaniem samochodów osobowych dla celów mieszanych bez prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu przez pracowników spółki, nie będących udziałowcami należy per analogiam zaliczyć do wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50 proc. i opodatkować ryczałtem.

 


Eksperci: Interpretacja niekorzystna

- Rozszerzająca wykładnia sprowadzająca się do uznania, że każdy służbowy samochód użytkowany w spółkach z estońskim CIT generuje ukryty zysk, jeżeli nie jest prowadzona dla niego ewidencja przebiegu pojazdu, w mojej ocenie nie znajduje oparcia w aktualnych przepisach – stwierdza Michał Cielibała, doradca podatkowy, prezes Biurex Sp. z o.o.

Ekspert wyjaśnia, że zgodnie z art. 28m ust. 3 ustawy o CIT przez ukryte zyski rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem.

Zobacz również: Zalety estońskiego CIT są – jednak tylko na papierze >>

- W przypadku użytkowania samochodu przez pracowników przeważnie nie ma takich powiązań, w związku z czym świadczenia tego rodzaju nie powinny być z góry uznawane za ukryte zyski. Mam nadzieję, że stanowisko to zostanie w przyszłości zrewidowane na korzyść podatników – podkreśla Michał Cielibała.

Ekspert dodaje, że należy pamiętać, że ciężar dowodu co do wykorzystywania składnika majątku wyłącznie na cele działalności gospodarczej spoczywa na podatnikach.

Kolejny ekspert uważa, że z poglądem prezentowanym przez dyrektora KIS nie można się zgodzić.

- Przepis uznający procentowo określoną część wydatków związanych z pojazdami osobowymi za dochód z ukrytych zysków opiera się na pewnym przyjętym przez ustawodawcę założeniu odnoszącym się wyłącznie do tej kategorii dochodu. Organ nie może zatem odgórnie przyjąć, że 50 proc. wydatków związanych z udostępnionymi pracownikom pojazdami, które użytkowane są w sposób „mieszany”, nie jest związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą – nie ma bowiem do tego podstawy prawnej – stwierdza Mateusz Oleksy, doradca podatkowy.

Jego zdaniem, nietrafione jest też stanowisko, zgodnie z którym do wydatków na samochody pracownicze dopuszczalne jest stosowanie przepisów dotyczących dochodu z ukrytego zysku w drodze analogii.

- Na gruncie prawa podatkowego wnioskowanie per analogiam może być bowiem stosowane jedynie wyjątkowo, w celu załatania istniejącej luki prawnej, i tylko wówczas, gdy rezultaty takiego wnioskowania będą korzystne dla podatnika. Potwierdza to NSA w wyroku z 5 kwietnia 2016 r. (sygn. II FSK 462/14) – podkreśla Mateusz Oleksy.

W przedstawionej sprawie taka sytuacja nie występuje.

- Brak sztywnego zaliczenia równowartości określonej kategorii wydatków do dochodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek nie jest luką prawną, tylko decyzją prawodawcy – uważa Mateusz Oleksy.

 

Od 2023 roku zmiany

Ekspert dodaje, że na gruncie projektowanych obecnie przepisów zmieniających regulacje dotyczące ryczałtu od dochodów spółek resort finansów zamierza rozwiązać problem przedstawiony w omawianej interpretacji.

Jeżeli przepisy wejdą w życie w niezmienionej formie, od 1 stycznia 2023r. już oficjalnie równowartość 50 proc. wydatków ponoszonych przez ryczałtowców na przekazane pracownikom pojazdy wykorzystywane w sposób „mieszany” będzie uznawana za wydatek niezwiązany z działalnością gospodarczą i jednocześnie kwalifikowana jako dochód podlegający opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek – stwierdza Oleksy.

Podatnik będzie mógł uniknąć płacenia ryczałtu jedynie wówczas, gdy pojazdy będą wykorzystywane przez niego wyłącznie w ramach działalności gospodarczej - podobnie jak w przypadku ukrytych zysków, również tutaj ciężar dowodu spoczywać będzie na podatniku. Niewątpliwie też organy podatkowe nadal prezentować będą kontrowersyjny pogląd, w myśl którego brak ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy o VAT wykluczy możliwość uznania pojazdu za wykorzystywany wyłącznie na cele działalności gospodarczej.