Zeznanie roczne PIT, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku za rok poprzedni. Jednak zgodnie z ustawą - Ordynacja podatkowa, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zgodnie z tą zasadą w tym roku będzie to 2 maja, bo 30 kwietnia wypada w sobotę.

 

 

Do tego dnia zeznania muszą złożyć wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się z dochodów uzyskanych z pracy najemnej, z rent i emerytur, a także przedsiębiorcy, rozliczający się na zasadach ogólnych lub liniowo. Zeznanie do 2 maja muszą złożyć także osoby, które uzyskały przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, udziałów w spółkach lub udziałów w spółdzielni oraz innych pochodnych instrumentów finansowych.

Osoby fizyczne, które uzyskały przychody na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych, otrzymują emeryturę czy zasiłki z ubezpieczenia społecznego składają PIT-37.

Czytaj też: Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach >

 


Przez Twój e-PIT najprościej

-
Można też oczywiście wypełnić papierowy druk zeznania i wysłać zeznanie pocztą lub złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym.

Jednak złożenie zeznania przez internet, korzystając z interaktywnych formularzy nie wymaga wychodzenia z domu.
Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, Twój e-PIT to prosty i bezpieczny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Aby skorzystać z usługi wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie należy sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. W przygotowanym przez skarbówkę zeznaniu uwzględnionych jest szereg informacji, takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy. Rozliczenie uwzględnia też zwolnienie z PIT dla osób do 26 roku życia.

Czytaj też: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >

Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie przez e-Urząd Skarbowy. Zalogowanie do e-Urzędu Skarbowego Profilem Zaufanym, e-Dowodem lub poprzez bankowość elektroniczną i aplikację mObywatel umożliwia korzystanie z usługi Twój e-PIT i innych usług udostępnianych w tym serwisie.

Dodatkowo do samej usługi można się zalogować także podając dane:

  • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
  • kwotę przychodu z rozliczenia za 2020 r.
  • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2021 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy), którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2020 r.

 

Należy pobrać UPO

Podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Co ważne, dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet, jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań, ale nie w każdym przypadku. Zeznania PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku PIT-38. W przypadku zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach, podatnik ma obowiązek rozliczyć się na druku PIT-38. Na PIT-38 deklarować należy również przychody ze zbycia kryptowalut. Ci podatnicy też mają wstępnie wypełnione zeznania w usłudze Twój e-PIT, jednak ten rodzaj formularzy podatkowych nie jest akceptowany automatycznie.

Po 2 maja podatnik będzie miał podgląd do swojego zeznania i będzie mógł pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru tzw. UPO. Będzie mógł też złożyć korektę w ramach tej usługi.

 

 

Ulgi możliwe do odliczenia

Warto podkreślić, że podatnik może zeznanie poprawić, uzupełniając je np. o ulgi podatkowe. Jeśli ktoś nie korzysta z żadnych ulg, może nie wykonywać żadnych czynności, a wtedy system  automatycznie uzna zeznanie wypełnione w ramach Twojego e-PIT za ostateczne wraz z upływem terminu składania rozliczeń podatkowych.
Podatnicy mogą oczywiście skorzystać ze wspólnego rozliczenia się z małżonkiem. Warto przypomnieć o możliwych ulgach, z których możemy skorzystać.

 

Ulga na dzieci

Jedną z najpopularniejszych ulg jest ulga na dzieci. Przysługuje ona rodzicom lub opiekunom dziecka do 18. roku życia (lub do 25. jeżeli dziecko się uczy i przychody dziecka w ramach ulgi dla młodych nie przekraczają 3089 zł). W przypadku 1 dziecka przysługuje tylko rodzicom, których dochód nie przekroczył 112 000 zł. W przypadku 2 i więcej dzieci dochody nie mają znaczenia. Ulga na 1 i 2 dziecko wynosi 1112,04 zł, na trzecie 200,04 zł a na czwarte i kolejne 2700 zł. Jeżeli rodzice rozliczają się oddzielnie, ulgę może wykorzystać jedno z nich lub mogą ją podzielić.

Zobacz również: Zmiany w ulgach dla samotnych rodziców będą niekonstytucyjne >>

Czytaj też: Klimek Krzysztof, Darowizny w PIT - komentarz praktyczny >

Darowizny

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane na działalność pożytku publicznego. Odliczyć możemy kwotę faktycznie przekazanej darowizny, nie więcej jednak niż 6 proc. dochodu. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków limit 6 proc. dochodów jest liczony oddzielnie dla każdego z nich. Musimy mieć potwierdzenie, dowód wpłaty na rachunek organizacji.
Bez limitu są darowizny dokonane na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i innych związków wyznaniowych. Ponadto odliczeniu podlegają darowizny na cele kultu religijnego, w wysokości do 6 proc. dochodu łącznie (darowizny są sumowane).
Odliczyć można także darowizny na cele edukacji - kształcenia zawodowego, przekazane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe oraz publicznym placówkom i centrom, również do limitu 6 proc. dochodu (łącznie z darowiznami na cele kultu religijnego, pożytku publicznego i krwiodawstwa). Odliczeniu podlegają darowizny przekazywane w ramach wspierania walki z Covid-19.

Czytaj też: Pomoc dla Ukrainy – preferencje podatkowe dla pomagających i uchodźców >


Krwiodawstwo i wpłaty do IKZE

Odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty 130 zł i litrów oddanej krwi lub jej składników. Odliczać można zatem zarówno przekazanie krwi, jak i przekazanie jej składników (osocze).
Również obowiązuje limit nie więcej niż do 6 proc. dochodów. Wysokość darowizny należy udokumentować zaświadczeniem od jednostki, która realizuje zadania w zakresie pobierania krwi, w którym powinna być informacja o ilości oddanej krwi lub jej składników.
Wspomnieć trzeba też, że odliczeniu podlegają faktycznie dokonane wpłaty na IKZE w wartości równej podstawie opodatkowania, nie więcej niż 6 310,80 zł, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą do kwoty 9 466,20 zł.

 

Ulga termomodernizacyjna

Przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynków jednorodzinnych. Odliczyć można odliczyć wydatki związane z tzw. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym. Katalog wydatków jest szeroki. - Montaż urządzenia w postaci klimatyzacji z pompą ciepła, mieści się w katalogu urządzeń związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, pomimo, że w ww. rozporządzeniu wymieniono jedynie pompę ciepła wraz z osprzętem – podkreśla Paulina Biskup,  radca prawny z Kancelarii JKP. Legal.
Ekspertka podkreśla, że limit ulgi nie jest związany z jedną inwestycją lub jednym przedsięwzięciem termomodernizacyjnym, lecz jest określony dla danego podatnika, niezależnie od liczby inwestycji termomodernizacyjnych.  

Zobacz również: Ulga termomodernizacyjna nie dla wszystkich współwłaścicieli budynku >>

- Podatnicy będący w związku małżeńskim powinni pamiętać, że limit dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł – podkreśla Paulina Biskup.
Jej zdaniem, wadą regulacji dotyczącej tej ulgi jest brak możliwości skorzystania z niej w przypadku wydatków poniesionych na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym będącym w budowie.
W ramach tej ulgi można odliczyć m.in. wydatki na ocieplenie budynków, wymianę okien i drzwi, a także instalację fotowoltaiczną.

Czytaj więcej: Ulga termomodernizacyjna na przykładach >


Ulga rehabilitacyjna

W ramach tej ulgi odliczyć można wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Katalog wydatków określony w art. 26 ustawy o PIT jest katalogiem zamkniętym. Z dniem 1 stycznia 2022 r. katalog wydatków został powiększony, jednak dotyczyć on będzie dopiero zeznań za rok 2022.
- Wypełniając zeznanie podatkowe za 2021 rok, podatnik musi liczyć się z ograniczeniami w postaci dodatkowego warunku dotyczącego wydatków na przewóz: musiał on być odpłatny i konieczny w celu odbycia niezbędnych zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych – przypomina Agnieszka Czernik, doradca podatkowy.
- Ekspertka dodaje, że zarówno w poprzednim, jak też obecnym stanie prawnym prawo do odliczenia dotyczyło i dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych, opiekunowie (np. rodzice, współmałżonkowie) byli i są z tego prawa wykluczeni.

Czytaj więcej: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Warto zauważyć, że osoby rozliczające PIT za 2021 rok za pomocą usługi Twój e-PIT mogą liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Ministerstwo Finansów informuje, że nadpłaty do kwoty 5 tys. zł z większości zeznań PIT-37 złożonych przez usługę Twój e-PIT, zwracane są w ciągu 7 dni. Zwrot nadpłaty podatku z pozostałych zeznań dostępnych w Twój e-PIT trwa do 45 dni. W przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do trzech miesięcy.
Zwrot dokonany zostanie przelewem na konto bankowe, a jeśli  urząd skarbowy nie posiada nr konta podatnika, to kwotę przekraczającą 32 zł zwróci przekazem pocztowym na jego adres, po pomniejszeniu o koszt jej zwrotu.
Nadpłata, której wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona, podlega zwrotowi w kasie urzędu skarbowego.
Od 13 października 2021 r. wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji wynosi 16,- zł. Zatem jeśli nie wskażemy rachunku bankowego, kwotę nadpłaty do 32 zł (dwukrotność) będziemy mogli odebrać tylko osobiście w kasie urzędu skarbowego.

Czytaj też: Kiedy najem warto opodatkować ryczałtem – poradnik na przykładach >

Korekta zeznania

Jeżeli stwierdzimy, że popełniliśmy błąd, możemy złożyć korektę zeznania. Korekta nie wymaga składania łącznie z nią pisemnego uzasadnienia przyczyn jej złożenia. Podatnicy, którzy zapomną złożyć zeznania w terminie, powinni razem z nim złożyć tzw. czynny żal.

Warto dodać, że KAS przygotowała zeznania roczne za 2021 r. dla 23 295 876 podatników.
Podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT złożyli już ponad 5 mln zeznań za 2021 rok.