Skorzystanie z ulgi termomodernizacyjnej jest możliwe, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. Podatnik, który chce skorzystać z ulgi, musi być właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w stosunku, do którego zostały poniesione wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Dodatkowo, istotną kwestią jest, że ulga dotyczy jedynie budynków, które nie są w trakcie budowy, tj. budynków, których budowa została ukończona.

Krywan Tomasz, Wienconek Rafał: Ulga termomodernizacyjna na przykładach >

Należy również pamiętać, że ulga może zostać zastosowana przez podatników rozliczających się według skali podatkowej – 17 i 32 proc., według stawki liniowej 19 proc. oraz tych, korzystających z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

PROCEDURA: Ulga termomodernizacyjna – odliczanie i zwrot >>

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438), przedsięwzięciami termomodernizacyjnymi są przedsięwzięcia, których przedmiotem jest:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych,
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki wymienione w lit. a, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków,
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych,
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

 

Zobacz również: Klimatyzacja z funkcją grzania do odliczenia w zeznaniu za 2021 rok >>

 

Termin zastosowania ulgi

Ustawa wprowadza ograniczenie czasowe możliwości odliczenia wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Warunkiem, który musi zostać spełniony jest zakończenie wspomnianego przedsięwzięcia w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony i podatnikowi nie uda się ukończyć przedsięwzięcia przed upływem trzech lat, zobowiązany jest on do zwrotu poprzednio zastosowanej ulgi, w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym upłynął trzyletni termin.

 

Warunki skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej

Możliwość skorzystania z odliczenia wydatków na przedsięwzięcie termomodernizacyjne została również ograniczona w przypadku podatników, którzy w celu realizacji przedsięwzięcia skorzystali z pomocy finansowej państwa. W przypadku, kiedy przedsięwzięcie dofinansowane jest przez państwo ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne lub kiedy koszty są podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie, nie ma możliwości odliczenia ich od podstawy opodatkowania.

Czytaj też: Jak rozliczać ulgę termomodernizacyjną, gdy otrzymano dotację z programu czyste powietrze? >>

Warto również zaznaczyć, że podatnik nie ma możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, jeżeli poniesione wydatki:

 • zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z opublikowanymi 9 września 2019 r. objaśnieniami podatkowymi Ministerstwa Finansów, finansowanie wydatków poniesionych na przedsięwzięcie termomodernizacyjne za pomocą kredytu bankowego lub kredytu udzielonego przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, nie stoi na przeszkodzie do skorzystania z ulgi. Podatnik taki jest uprawniony do odliczenia całości poniesionych wydatków, bez względu na wysokość spłaconego kredytu, dzięki któremu zostały sfinansowane. Należy jednak pamiętać o rocznym limicie ulgi.

 

 

Limit ulgi

Podatnik jest uprawiony do odliczenia wydatków poniesionym w roku podatkowym do limitu 53 tys. zł. Limit dotyczy podatnika, nie nieruchomości, więc obejmuje on wszystkie budynki, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Odliczana w zeznaniu podatkowym kwota ulgi musi być poparta fakturami VAT, potwierdzającymi poniesione wydatki.

Dodatkowo, faktura, na podstawie, której dokonywane jest odliczenie musi zostać wystawiona tylko przez podatnika podatku od towarów i usług, który sam nie korzysta ze zwolnienia od tego podatku. Istotnym jest, że podlegającą odliczeniu kwotą jest kwota brutto, czyli zawierająca doliczony podatek VAT, pod warunkiem, że podatek VAT nie został odliczony na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Wydatki, które podlegają odliczeniu to m.in.:

 • instalacja fotowoltaiczna i osprzęt,
 • przyłączenie do sieci gazowej i ciepłowniczej,
 • instalacja ogrzewania elektrycznego, gazowego lub olejowego,
 • panel fotowoltaiczny lub kolektor słoneczny z osprzętem,
 • montaż pompy ciepła,
 • ocieplenie i modernizacja budynku, wdrożenie wentylacji, rekuperacja,
 • wymiana drzwi oraz okien, bram garażowych i dedykowanych im systemów montażowych,
 • różnego rodzaju materiały budowlane.

Pełna lista wydatków została uwzględniona w objaśnieniach Ministerstwa Finansów z 9 września 2019 r. dotyczących ulgi termomodernizacyjnej.

W sytuacji kiedy kwota odliczenia przekracza roczny dochód podatnika, jest możliwość rozłożenia jej w czasie i odliczenia w latach późniejszych, pod warunkiem, że odliczenie nastąpi w ciągu 6 lat od końca roku, w którym został dokonany pierwszy wydatek.

 


Jak wykazać ulgę w zeznaniu podatkowym?

Ulga termomodernizacyjna może zostać zastosowana w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym zostały poniesione wydatki na przedsięwzięcie. Kwota musi być poparta fakturami, potwierdzającymi poniesione wydatki, wystawionymi na podatnika. Należy więc posumować kwoty widniejące na fakturach i uwzględnić je w rocznym rozliczeniu, odejmując je od przychodu (w przypadku opodatkowania ryczałtem) lub dochodu. Kwotę odliczenia deklaruje się w załączniku PIT/O, w polu „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”.

 

Uwaga!

Bardzo istotnym jest, aby być świadomym, że mogą wystąpić sytuacje, w których podatnik będzie zobowiązany do zwrotu wcześniej zastosowanego odliczenia. Ryzyko wystąpienia takiej sytuacji może wynikać z dwóch sytuacji:

 • niezrealizowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzech lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek – w tej sytuacji podatnik zobowiązany jest do doliczenia kwot poprzednio odliczonych do dochodu lub przychodu za rok podatkowy, w którym nastąpił zwrot,
 • podatnik otrzyma zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego – skutkiem czego podatnik zobowiązany jest do doliczenia poprzednio odliczanych od dochodu (przychodu) kwot za rok podatkowy, w którym upłynął wspomniany termin.

Anna Koperska, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce