Choć ulga termomodernizacyjna obowiązuje od stycznia 2019 r., to jednak jest mało znana wśród podatników i w większości kojarzy się z możliwością odliczenia wydatków na panele fotowoltaiczne. Tymczasem w ramach tej ulgi można odliczyć wiele innych wydatków, np. na stolarkę okienną i drzwiową, drzwi balkonowe, bramy garażowe czy chociażby wymianę systemów ogrzewania. A tych ostatnich jest wiele rodzajów.

Ulga przysługuje właścicielowi lub współwłaścicielowi istniejącego już budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w załączniku do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

I tu ważna kwestia.

Czym jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, odsyłając w tej kwestii do ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W myśl art. 2 pkt 2 tej ustawy, określenie przedsięwzięcia termomodernizacyjne oznacza przedsięwzięcia, których przedmiotem jest: ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody, ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła a także wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła. Przedsięwzięcie to oznacza także całkowitą lub częściową zamianę źródeł energii na źródła odnawialne.

Czytaj też: Ulga termomodernizacyjna na przykładach >

 

Prowadzi to do wniosku, że wskazana ulga dotyczy wydatków ściśle związanych z termomodernizacją istniejącego budynku, poniesionych na jego docieplenie i modernizację systemu grzewczego.

Wysokość wydatków ustalana jest na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku.

Nie ma też  możliwości odliczenia wydatków, których podatnik nie poniósł, gdyż zostały mu zrefinansowane (zwrócone) z jakichkolwiek programów.

Sprawdź też: Ulga termomodernizacyjna – warunki - Procedura pozwala ustalić, czy podatnik będący osobą fizyczną może skorzystać z tzw. ulgi termomodernizacyjnej >

Wydatki na klimatyzację z funkcją grzania

Wątpliwości co do możliwości skorzystania z ulgi miał pewien podatnik, który poniósł wydatki na instalację paneli fotowoltaicznych, a następnie na klimatyzację z funkcją grzania. I co do tej klimatyzacji nie miał pewności. Zapytał więc o to fiskusa. Podkreślił, że w katalogu wydatków podlegających odliczeniu znajdującym się w załączniku do rozporządzenia została wskazana pompa ciepła wraz z osprzętem oraz montaż pompy ciepła. Klimatyzacją z funkcją grzania będzie on częściowo ogrzewał dom, przy czym klimatyzacja ta będzie zasilana energią elektryczną pochodzącą z paneli fotowoltaicznych.

Podatnik we wniosku wskazał, że klimatyzator w roli grzewczej działa identycznie jak powietrzna pompa ciepła. Jego zdaniem, ma on prawo do ulgi ponieważ zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną z paliw kopalnych. Klimatyzacja będzie zasilana ze źródeł odnawialnych.

Czytaj też: Nowoczesne urządzenia techniczne w budynkach energooszczędnych i pasywnych >

Trzeba wykazać związek wydatku z termomodernizacją

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 4 marca br. (nr 0113-KDIPT2-2.4011.1091.2021.3.AKU) stwierdził, że prawo do odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie przysługiwało, jeżeli podatnik w ramach realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poniósł wydatki na zakup i montaż klimatyzacji, która jest pompą ciepła lub ma wbudowaną pompę ciepła oraz wykaże związek poniesionego wydatku z ww. przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

Przypomniał, że podatnik ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku, wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Sprawdź: Jak rozliczać ulgę termomodernizacyjną, gdy otrzymano dotację z programu czyste powietrze? >

Załącznik do rozporządzenia w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych, a jedynie wskazuje, ogólnie na materiały wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest modernizacja istniejącego budynku polegająca na wykonaniu docieplenia i modernizacji systemu grzewczego. Na to wskazują wymienione w rozporządzeniu materiały i urządzenia oraz usługi wchodzące w zakres omawianej ulgi.

 


Dyrektor KIS wskazał, że instalacja klimatyzacji z funkcją grzania jest pompą ciepła i jeżeli montaż takiego urządzenia zmniejszy zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną z paliw kopalnych, to poniesione wydatki na zakup i montaż tego urządzenia można uznać za wydatki podlegające odliczeniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Podatnik może zatem odliczyć wskazane wydatki w zeznaniu rocznym składanym za 2021 r.

 

Eksperci: Interpretacja korzystna, ważny jest cel wydatku

- Cieszy, że organ podatkowy decydując o stanie faktycznym skupił się na celu przepisów, a nie ich literalnej treści i podkreślił, że dla skorzystania z ulgi znaczenie ma przeznaczenie wydatków i ich związek z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym – podkreśla Bartosz Kubista, adwokat, doradca podatkowy, Partner w GLC.

Jego zdaniem, dobrze, że rozstrzygając sprawę organ  nie potraktował powierzchownie listy wydatków określonych w rozporządzeniu, a zaaprobował, że dla skorzystania z ulgi liczy się do czego służy dane urządzenie, a nie - jak się nazywa. - Dla podatnika nie ma przecież znaczenia, czy dom ogrzewa pompą ciepła czy klimatyzacją pełniącą podobne funkcje. Liczy się dla niego ekonomia wdrażanego rozwiązania, a nie tytuł na fakturze. Organy podatkowe powinny częściej dostrzegać takie niuanse i próbować dojrzeć za tekstem prawnym również intencję ustawodawcy. Tym razem się udało, trzeba tu dyrektorowi KIS przyklasnąć. Oby w orzecznictwie takich racjonalnych rozstrzygnięć było więcej – stwierdza Bartosz Kubista.

Jako korzystną ocenia interpretację inny ekspert. - Wydatki na zakup i montaż klimatyzacji na pierwszy rzut oka nie budzą skojarzeń z termomodernizacją. Podstawową funkcją klimatyzacji jest przecież obniżanie temperatury pomieszczeń, a nie ich ogrzewanie. Klimatyzacja może jednak dodatkowo  pełnić funkcję grzewczą. Z tego powodu wydatków na jej zakup i montaż nie można z góry wykluczyć z kategorii wydatków na termomodernizację – podkreśla Piotr Prokocki doradca podatkowy, radca prawny w Vistra Poland.

Zauważa on, że z punktu widzenia przepisów rozporządzenia wydatki na klimatyzację z funkcją grzewczą nie powinny budzić większych wątpliwości. W przedmiotowym katalogu wymienione zostały bowiem m.in. koszty zakupu i montażu pompy ciepła. - Wydatki te należy jednak interpretować przez pryzmat definicji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, określonej w art. 2 pkt 2 ustawy o wspieraniu termomodernizacji I remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do której odsyłają przepisy ustawy o PIT. Zgodnie z tą definicją, do kategorii wydatków na termomodernizację nie można zakwalifikować wydatków na urządzenia i systemy, dzięki którym podatnik ogranicza zużycie energii z jednego “brudnego” źródła, zastępując ją energią z innego “brudnego” źródła – stwierdza Piotr Prokocki.

Sprawdź też: Ulga termomodernizacyjna – odliczanie i zwrot - Procedura wskazuje sposób dokonywania odliczeń w ramach ulgi termomodernizacyjnej oraz przypadki, gdy trzeba dokonywać zwrotu odliczonych w ramach tej ulgi kwot >

Ekspert dodaje, że do tego mogłyby prowadzić wydatki na zakup klimatyzacji zasilanej energią elektryczną z sieci (pochodzącą z elektrociepłowni). W analizowanej sprawie wnioskodawca wskazał jednak, iż klimatyzacja będzie zasilana z paneli fotowoltaicznych. Jego zdaniem, z uwagi na ten szczegół, stanowisko dyrektora KIS zasługuje na pełną aprobatę.