Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych określane są w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw finansów. Ulegają one corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

Sprawdź też: Dowgier Rafał i in. "Podatki i opłaty lokalne. Komentarz" >>>

Podatki i opłaty lokalne – stawki maksymalne w 2023 roku

Zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca 2022 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 r. wyniósł 111,8 - co oznacza wzrost cen w stosunku do I półrocza 2021 r. o 11,8 proc. Tym samym (zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) o tyle będą mogły wzrosnąć maksymalne stawki podatku od nieruchomości na rok 2023. I tak, jak policzył Jan Furtas, partner w Crido, w przyszłym roku maksymalna stawka dla:

  • gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 1,16 zł od 1 m2 powierzchni (w 2022 było to 1,03 zł)
  • budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wyniesie 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2022 było to 25,74 zł)

- Należy jasno zaznaczyć – mowa tutaj o maksymalnych stawkach podatku, które mogą być zastosowane przez gminy na ich terenie. Praktyka jednak pokazuje, że duża część gmin w uchwałach określających stawki podatku stosuje te dążące do górnych dopuszczalnych granic. Patrząc na dane publikowane przez MF, ok. 20 proc. samorządów stosuje najwyższe stawki – w tym robią największe miasta, takie jak Warszawa, Gdańsk, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław. Można rozsądnie zakładać, że biorąc pod uwagę aktualne problemy finansowe samorządów, analogicznie będzie w 2023 r. – przewiduje Jan Furtas.

Czytaj też: Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości kabli sieciowych >>>

 


Ogłaszanie wysokości podatków i opłat lokalnych przez gminy

Dr Adam Kałążny, radca prawny w zespole ds. podatku nieruchomości w Deloitte, zwraca uwagę, że nowy rok jest tradycyjnie okazją dla gmin do zrewidowania i zmiany obowiązujących na ich obszarze stawek. Decyzja w tej sprawie należy do rady gminy, która może zmienić wysokość stawek w drodze uchwały. W przypadku braku podjęcia uchwały w sprawie ustalenia stawek podatków i opłat w danym roku, pozostają one na poziomie obowiązującym w roku poprzednim.

Zobacz procedurę w LEX: Grunty podlegające opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości >

Zdaniem dr. Adama Kałążnego, w pierwszej kolejności na podniesienie stawek do nowych poziomów maksymalnych decydują się gminy, które już do tej pory stosowały maksymalne dopuszczalne stawki. - Ich grono z roku na rok systematycznie rośnie – podkreśla ekspert. Potwierdzają to także dane Ministerstwa Finansów, do których dotarł serwis Prawo.pl.

Czytaj też: Zwolnienia z podatku od nieruchomości dotyczące gruntów, budynków i budowli kolejowych - zmiany po 1.01.2022 r. >>>

Zobacz również: Podatki lokalne rosną z roku na rok - są nowe stawki >>

Wynika z nich, że tylko w zakresie podatku od nieruchomości w 2018 r. na uchwalenie wszystkich stawek tej daniny w maksymalnej wysokości zdecydowały się 53 gminy (na 2477 wszystkich gmin). Rok później było ich już 56, w 2020 roku natomiast najwyższe możliwe do zastosowania stawki uchwaliło już 106 gmin. Z danych MF wynika także, że w 2020 r. znacznie  częściej stosowano  stawki  w  maksymalnej  wysokości  dla  wybranych  rodzajów przedmiotów opodatkowania, dodatkowo nie różnicując wysokości danej stawki.