Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa respektuje stabilizującą regułę wydatkową, jednocześnie uwzględnia ambitne projekty rządowe, m.in. rozszerzony program 500+ czy zmniejszenie klina podatkowego - zapewnia minister finansów Teresa Czerwińska.

Wieloletni plan finansowy państwa jest uchwalany przez Radę Ministrów do końca kwietnia danego roku. Stanowi podstawę przygotowania projektu ustawy budżetowej na kolejny rok budżetowy. Obejmuje on dwie części. Są to: program konwergencji i określenie celów głównych funkcji państwa wraz z miernikami stopnia ich realizacji.

W aktualizacji założyliśmy, że tempo wzrostu gospodarczego ulegnie łagodnemu spowolnieniu w porównaniu do bardzo dobrego roku 2018. W tym roku nasza gospodarka wzrośnie o 4 procent PKB, co nadal będzie nas plasować wśród najszybciej rozwijających się krajów w Unii Europejskiej - dodała szefowa MF.
Jak dodała, rząd prognozuje także dalsze obniżanie relacji państwowego długu publicznego w relacji do PKB oraz będzie utrzymywać deficyt w bezpiecznych ramach. - Warto również podkreślić, że skutecznie zmniejszamy lukę podatkową. Według wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów w ubiegłym roku udało się ograniczyć lukę VAT o 2,9 punkty procentowe. Prowadzone działania w zakresie uszczelniania VAT przełożyły się również na zwiększenie wpływów podatkowych z PIT i CIT - poinformowała minister finansów.

Polityka społeczna i gospodarcza priorytetem

Przyjęty dokument zakłada wdrożenie istotnych działań w obszarze polityki społecznej i gospodarczej. Chodzi m.in. o: rozszerzenie programu Rodzina 500 plus na każde dziecko, kontynuację obniżania klina podatkowego i odbudowę połączeń autobusowych. Działania rządu mają objąć m.in. uszczelnienie systemu podatkowego i zwiększenie ściągalności podatków.

 


Wyższe wpływy z podatków

Jak wskazuje MF, istotną rolę odgrywać będzie dalsze uszczelnienie systemu podatkowego, obejmujące m.in.:

  • wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności, w tym obligatoryjnie w niektórych branżach,
  • dalsze wdrażanie Systemu Teleinformatycznego Izby Rozliczeniowej (STIR),
  • modyfikację przepisów o klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania,
  • wprowadzenie obowiązku przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych (MDR).


Zobacz również: Raportowanie schematów podatkowych do pilnej poprawy >>

Resort szacuje, że skutki finansowe wdrażanych i planowanych działań uszczelniających system podatku od towarów i usług, podatków dochodowych i podatku akcyzowego wyniosą 7,4 mld zł w 2019 r. i dodatkowo 9,7 mld zł w 2020 r. 

 

Niższy PIT i kasy online

Przyjęty plan zakłada kilka zmian w PIT. Mają one polegać na: wprowadzeniu nowej obniżonej stawki PIT w wysokości 17 proc. dla dochodów nieprzekraczających 42 764 zł rocznie, podwyższeniu zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników i wprowadzeniu zwolnienia od podatku PIT dla pracowników w wieku do 26 lat do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 42 764 zł.

Zobacz również: Rząd zapowiada zmiany w PIT - według ekspertów to propaganda >>

Do końca 2019 r. wdrożony zostanie również system kontroli przekazywania danych dotyczących ewidencji sprzedaży prowadzonej za pomocą kas online. Będzie to jedno z kluczowych narzędzi do walki z szarą strefą. Ma też przyczynić się do wzmocnienia uczciwej konkurencji. Ponadto w latach 2019-20 planowany jest rozwój systemu monitorowania przewozu drogowego i kolejowego towarów. W najbliższych latach MF będzie również chciało poprawić efektywność egzekucji administracji. Od 2020 r. planowane są także kolejne zmiany o charakterze systemowym. Będą to m.in.:

  • wprowadzenie „testu przedsiębiorcy”,
  • opodatkowanie przedsiębiorstw cyfrowych,
  • uszczelnienie opłaty recyklingowej,
  • indeksacja stawki podatku akcyzowego na napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie,
  • wprowadzenie opodatkowania płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.


Zobacz również:
MF potwierdza: Test przedsiębiorcy będzie >>

Od września sklepy będą pobierać opłaty także za grubsze torby >>