Podatnik jest osobą fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Planuje wynająć lokal bankowi. Nie dokonywał wcześniej sprzedaży usług najmu lokali i nie posiada innych lokali. Przedmiotem umowy najmu będzie lokal użytkowy. Najem lokalu będzie odpłatny. Kwota czynszu w ciągu roku nie przekroczy 200 tys. zł. Podatnik wystąpił o interpretację, czy ma obowiązek wystawić fakturę VAT dla banku czy inny dokument oraz czy w tym przypadku podatnik ma obowiązek zapłacić podatek VAT. Uważał, że może wystawić fakturę VAT bankowi, jednakże w rubryce zwolnienia podatnik powinien odnotować, iż korzysta ze zwolnienia z podatku VAT przysługującego bankom oraz, że w tym przypadku podatnik nie płaci podatku VAT.

Nie każda czynność opodatkowana VAT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że w zakresie obowiązku zapłaty podatku VAT z tytułu wykonania usługi najmu lokalu użytkowego na rzecz banku stanowisko podatnika jest prawidłowe, a w zakresie dokumentowania usługi najmu lokalu użytkowego na rzecz banku jest nieprawidłowe. Dyrektor KIS przypomniał, że nie każda czynność stanowiąca odpłatną dostawę towarów lub odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu.  Z art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy o VAT wynika, że warunkiem niezbędnym do tego, aby faktycznie zaistniało opodatkowanie danej czynności, konieczne jest, aby czynność podlegającą opodatkowaniu wykonał podmiot, który dla tej właśnie czynności będzie działał jako podatnik. Definicja działalności gospodarczej zawarta w ustawie, ma charakter uniwersalny, pozwalający na objęcie pojęciem „podatnik” tych wszystkich podmiotów, które prowadzą określoną działalność, występując w profesjonalnym obrocie gospodarczym. Opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają, co do zasady, wszystkie czynności wykonywane przez danego podatnika, z wyłączeniem jego majątku prywatnego, tj. przeznaczonego wyłącznie na cele inne niż związane z prowadzoną działalnością.

 

Z kolei najem jest umową dwustronnie obowiązującą i wzajemną. Odpowiednikiem świadczenia wynajmującego, polegającego na oddaniu rzeczy do używania, jest świadczenie najemcy polegające na płaceniu umówionego czynszu.

Najem lokalu użytkowego jest działalnością gospodarczą

Dyrektor KIS stwierdził, że świadczenie usług najmu wypełnia, określoną w art. 15 ust. 2 ustawy, definicję działalności gospodarczej, jeżeli jest wykonywane w sposób ciągły do celów zarobkowych (zawierane umowy najmu mają zazwyczaj długotrwały charakter, a uzyskiwane korzyści z tego tytułu są w zasadzie stałe).

Zobacz również: Profesjonalny najem krótkoterminowy bez 8,5 proc. PIT >>

Stwierdził, że usługa najmu lokalu użytkowego wykonywana przez podatnika wyczerpuje znamiona działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy, tym samym czynność ta stanowi odpłatne świadczenie usług, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, podlegające opodatkowaniu tym podatkiem. Jednocześnie przypomniał, że ustawodawca przewiduje zwolnienie podmiotowe od podatku od towarów i usług w art. 113 ustawy o VAT.

Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zatem w związku z planowanym wykonywaniem usług najmu lokalu użytkowego podatnik nie będzie miał obowiązku rejestracji dla celów podatku od towarów i usług (jako podatnik VAT czynny), gdyż do czasu, gdy wartość sprzedaży nie przekroczy u podatnika kwoty wyliczonej na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9 ustawy, będzie mógł korzystać ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług.

 


Podatnikowi przysługuje zatem prawo do zwolnienia podmiotowego do czasu przekroczenia wskazanego limitu. Podatnik oczywiście może zrezygnować ze zwolnienia od podatku oraz zarejestrować się jako podatnik VAT czynny na podstawie art. 113 ust. 4 ustawy.

Dyrektor KIS stwierdził, że jeżeli podatnik rozpocznie dokonywanie sprzedaży usługi najmu lokalu użytkowego na rzecz banku w trakcie roku podatkowego, i jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty 200 tys. zł, w konsekwencji czego będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego, to do chwili utraty prawa do zwolnienia lub rezygnacji ze zwolnienia, podatnik nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku VAT od tej usługi.

Obowiązek wystawienia faktury, gdy bank jej zażąda

Ponadto wątpliwości podatnika dotyczą dokumentowania usługi najmu lokalu użytkowego na rzecz banku. Dyrektor KIS stwierdził, że świadczący usługi najmu lokalu użytkowego bankowi, jako podmiot zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub ust. 9, ma prawo do wystawienia faktury, która te usługi dokumentuje zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 3 ustawy o VAT. Jednocześnie wskazał, że podatnik posiada obowiązek wystawienia faktury dokumentującej usługi wynajmu lokalu użytkowego, gdy bank (najemca) z takim żądaniem wystąpi.

Zatem stanowisko podatnika, zgodnie z którym podatnik może wystawić fakturę VAT dla banku, jednakże w rubryce zwolnienia podatnik powinien odnotować, iż korzysta ze zwolnienia z podatku VAT przysługującego bankom, jest nieprawidłowe.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2020 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.247.2020.2.ICZ