Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej odzieży i obuwia. Przedsiębiorca planuje przeprowadzenie dwóch akcji promocyjnych (sprzedaży premiowej oraz programu lojalnościowego).

Sprzedaż premiowa przeznaczona będzie dla osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, w ramach której kupują towary na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, a także dla osób jej nie prowadzących. W ramach sprzedaży premiowej osoby te jednorazowo bądź w określonym przedziale czasu dokonają zakupów towarów będących w asortymencie organizatora akcji na kwotę przekraczającą określony przez niego poziom. Poziom zakupów uprawniających do nagrody będzie określony w regulaminie sprzedaży premiowej.

Czytaj w LEX: Opodatkowanie nagród związanych ze sprzedażą premiową - omówienie orzecznictwa >

Druga akcja promocyjna jako program lojalnościowy przeznaczona jest dla wybranych osób. Objęci nim będą wyłącznie klienci dokonujący zakupów na potrzeby prowadzonej działalności.

Sprzedaż premiowa oraz program lojalnościowy będą zachęcały do zakupu towarów będących w asortymencie przedsiębiorcy.  Zakup bonów udokumentowany będzie fakturą wystawioną przez dystrybutora tych bonów. Wydanie nagród każdorazowo udokumentowane będzie przez przedsiębiorcę dokumentem magazynowym wydania (WZ).

Czytaj w LEX: Bony towarowe a podatek od towarów i usług >

Podatnik zapytał organy skarbowe, czy nieodpłatne przekazanie bonów podarunkowych nie podlega opodatkowaniu VAT, w konsekwencji czego nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup nagród. Zdaniem przedsiębiorcy, nieodpłatne przekazanie bonów nie podlega VAT i  nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup nagród.

Zobacz procedurę w LEX: Bony w świetle przepisów ustawy o VAT >

Ustawowa definicja bonów

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Przypomniał, że wskutek nowelizacji ustawy o VAT do słowniczka pojęć zawartego w art. 2  tej ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. dodano definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia, bonu różnego przeznaczenia, emisji bonu oraz transferu bonu. Przez bon należy więc rozumieć instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu.

Można więc wyróżnić bony jednego przeznaczenia (SPV) oraz bony różnego przeznaczenia (MPV). W przypadku bonów jednego przeznaczenia już w momencie ich emisji znane jest miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy oraz znana jest kwota należnego podatku lub podatku od wartości dodanej z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia usług, podczas gdy takich informacji w momencie emisji bonów różnego przeznaczenia nie ma.

 

Transfer bonów bez VAT

Dyrektor KIS stwierdził, że w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z przekazywanymi nieodpłatnie przez podatnika bonami różnego przeznaczenia, o których mowa w art. 2 pkt 44 ustawy a transfer (przekazanie) ww. bonów nieodpłatnie kontrahentom nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, zgodnie z art. 8b ust. 1 zdanie drugie ustawy.

Stosownie do treści art. 8b ust. 1 zdanie pierwsze ustawy – czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT będzie faktyczne wydanie towarów lub świadczenie usług w zamian za bon przyjmowany jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Ustawodawca przyznał podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

 


Warunkiem umożliwiającym skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest zatem związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi, przy czym związek ten może mieć charakter bezpośredni lub pośredni.

Aby można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo–skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu.

Zobacz również: Kasa fiskalna kupiona za wcześnie też daje prawo do ulgi >>

Jak zgłosić likwidację kasy fiskalnej >>

Podatnik ma obowiązek odrębnego określenia, z jakim rodzajem działalności będzie związany podatek wynikający z otrzymanych faktur zakupu, czyli dokonania tzw. alokacji podatku do czynności podlegających opodatkowaniu i czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Nieodpłatne przekazanie bonów kontrahentom jest czynnością niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem wydatki na zakup nagród (bonów) dokonywane przez podatnika będą służyły do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług – ich następstwem nie będzie powstanie zobowiązania podatkowego (podatku należnego).

Podatnikowi nie będzie zatem przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup nagród, ponieważ ww. wydatki nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 czerwca 2020 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.198.2020.4.KW