Pytanie użytkownika LEX Kancelaria PodatkowaW grudniu 2019 roku właściciel firmy jednoosobowej przekazał kasę fiskalną do utylizacji firmie zajmującej się kasami. Przekazanie nastąpiło bez protokołu - jest tylko "SMS" potwierdzający przyjecie kasy. Właściciel firmy chciałby zlikwidować działalność i okazało się, że firma zajmująca się kasami została sprzedana, a jej nowy właściciel nie jest zorientowany, co się dzieje z kasą. Fakt ten został zgłoszony na policję. Czy można zgłosić pisemnie likwidację kasy załączając zgłoszenie na policję?

Odpowiedź

Jak wynika z § 34 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (dalej r.k.r.) w przypadku zakończenia używania kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii z powodu zakończenia działalności gospodarczej lub pracy tych kas w trybie fiskalnym, podatnik:

  1. wystawia raport fiskalny dobowy i raport fiskalny okresowy (miesięczny);
  2. niezwłocznie, przy pomocy serwisanta, dokonuje odczytu zawartości pamięci fiskalnej poprzez wystawienie raportu fiskalnego rozliczeniowego i sporządza z tej czynności protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia;
  3. składa protokół z odczytu zawartości pamięci fiskalnej wraz z załączonym raportem fiskalnym rozliczeniowym, w terminie 5 dni od dnia ich sporządzenia, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego;
  4. sporządza i składa, wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 3, do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego wniosek o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

 

Z kolei § 10 ust. 1 r.k.r. reguluje przypadek utraty kasy, wskazując, że w przypadku odzyskania kasy utraconej w wyniku kradzieży podatnik:

  1. niezwłocznie powiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego oraz
  2. poddaje, przed jej ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, przy czym jej ponowne zastosowanie może nastąpić nie wcześniej niż dnia następnego po dokonaniu tego przeglądu.

Wedle § 10 ust. 3 r.k.r., w przypadku odzyskania utraconej kasy podatnik:

  1. niezwłocznie powiadamia o tym naczelnika urzędu skarbowego oraz
  2. poddaje kasę, przed ponownym rozpoczęciem prowadzenia ewidencji, obowiązkowemu przeglądowi technicznemu, przy czym ponowne rozpoczęcie prowadzenia ewidencji może nastąpić nie wcześniej niż dnia następnego po dokonaniu tego przeglądu.

Kasę fiskalną podatnik przechowuje jedynie do czasu dokonania odczytu

Z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 1.08.2011 r., IPPP2/443-793/11-4/KOM, wynikało, że w przypadku, kiedy w związku z zaprzestaniem dokonywania rejestracji przy pomocy kasy fiskalnej z powodu jej wymiany na inny model lub z powodu zapełnienia pamięci fiskalnej albo ich awarii, dokonano odczytu zapisów kas, zgodnie ze stosownymi przepisami rozporządzenia, na podatniku nie ciąży już obowiązek przechowywania kasy lub modułu fiskalnego. Zatem podatnik użytkujący kasy fiskalne ma obowiązek przechowywania kas fiskalnych lub modułów fiskalnych jedynie do czasu dokonania odczytu. Potwierdzono, że ustawodawca nie określił terminu przechowywania ani sposobu likwidacji zużytych kas, a ochroną objął tylko pamięć fiskalną kas rejestrujących (podobnie: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 28.11.2014 r., IPTPP4/443-697/14-2/UNR).

Niestety z opisu nie wiadomo, czy został zrealizowany tryb, o którym mowa w § 34 r.k.r. Powinien on poprzedzać przekazanie kasy "do utylizacji". Być może podatnik przeoczył ten tryb, ale następnie dowiedział się, że powinien "wrócić do tej procedury", ale okazało się, że kasy nie ma. Trudno powiedzieć, jak organ podatkowy potraktuje takie postępowanie, niemniej jednak być może podatnik i tak nie użytkowałby kasy, bo faktycznie nie była już prowadzona działalność, a po drugie – sytuacja ta nieco przypomina jednak przypadek z § 10 r.k.r. (gdzie opisano konsekwencje utraty kasy np. wskutek kradzieży).

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Kancelaria Podatkowa

Co zrobić w przypadku kradzieży kasy rejestrującej? >

Kiedy przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej? >

Czy kasy rejestrujące online powinny generować pliki JPK_FA? >