Ustawa została uchwalona przez Sejm 1 października br. Większość poprawek jakie zaproponowała wyższa izba parlamentu ma charakter precyzujący. Jedna z nich dotyczyła tego, aby wzór e-faktury został określony w rozporządzeniu do ustawy, a nie - jak stanowi nowela - w formie dokumentu elektronicznego w BIP. Senacki legislator zwracał uwagę, że jeśli materia ma charakter powszechnie obowiązujący, to musi być ona uregulowana także w akcie powszechnie obowiązującym, na co zwraca uwagę także orzecznictwo TK.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) w założeniu ma być systemem teleinformatycznym, służącym do otrzymywania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Po wprowadzeniu do niego danych faktury, będzie on przydzielał dokumentowi unikalny numer identyfikujący oraz weryfikował zgodność danych zawartych w takiej fakturze ze wzorem faktury ustrukturyzowanej. Faktura ma być uznawana za wystawioną i doręczoną w dniu przydzielenia przez system dokumentowi numeru identyfikacyjnego.

Przedstawiając w Sejmie projekt wiceminister finansów Jan Sarnowski podkreślił, że będzie to całkowita nowość technologiczna, a Polska będzie 4. krajem UE, wdrażającym e-faktury. - To nie tylko dobre narzędzie do uszczelnienia systemu, ale i wielkie ułatwienie dla biznesu - stwierdził. Jak mówił, skorzystanie z e-faktury przyspieszy okres rozliczenia podatku VAT z 60 na 40 dni.

 

Nowy system pomoże podatnikom i skarbówce

System będzie miał także za zadanie analizować i kontrolować prawidłowość danych wykazywanych w fakturach ustrukturyzowanych przez podatników, co zwiększy możliwości analityczne i weryfikacyjne organów podatkowych. Podobne rozwiązania występują m.in. we Włoszech, gdzie elektroniczne fakturowanie zostało pierwotnie wprowadzone jako obowiązkowy system przy realizacji zamówień publicznych, po czym w 2017 r. elektroniczny system wymiany faktur otwarto dla transakcji prywatnych na zasadach dobrowolności, następnie przekształcając go w 2019 r. w system obowiązkowy.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw jest zamieszczony na stronie Sejmu.

 

Nowy system najpierw dobrowolny, potem obowiązkowy

Łukasz Daniek, starszy menadżer w Zespole ds. Podatków Pośrednich w KPMG w Polsce, zwraca uwagę, że wprowadzenie KSeF wpisuje się w trend digitalizacji komunikacji między podatnikami i organami podatkowymi. Nasz rozmówca zwraca uwagę, że korzystanie z KSeF ma być początkowo dobrowolne, faktury ustrukturyzowane staną się dodatkowym narzędziem fakturowania kontrahentów, obok dotychczasowych faktur papierowych oraz elektronicznych. Wprowadzenie rozwiązania dającego podatnikom większą elastyczność w fakturowaniu, jego zdaniem, należy ocenić pozytywnie.

 


Jednakże Ministerstwo Finansów nie ukrywa, że w 2023 r. chciałoby ustanowić ten system jako obowiązkowe rozwiązanie w fakturowaniu kontrahentów, o ile w początkowej fazie system ten się sprawdzi. Pojawia się zatem pytanie o szczegółowe rozwiązania, jakie będą miały miejsce przy wprowadzaniu tego obowiązku i czy nie nałoży to na podatników dodatkowych obciążeń administracyjnych oraz kosztów, takich jak dostosowanie systemów fakturowych, skoro faktury ustrukturyzowane mają być dostępne wyłącznie za pomocą oprogramowania interfejsowego. - W zapowiedziach MF wspomina o udostępnieniu narzędzi w e-Mikrofirmie, ale dla przedsiębiorców, którzy nie będą mogli skorzystać z tego rozwiązania obowiązek korzystania z KSeF może stanowić barierę – twierdzi Łukasz Daniek.

Zobacz również:
Zmiany w zasadach wystawiania faktur nieco później >>

MF: Dane w Krajowym Systemie e-Faktur będą bezpieczne >>