Czy przepisy podatkowe nakładają na podatnika obowiązek księgowania wszystkich otrzymanych faktur kosztowych w sytuacji, gdy nie dokumentują one zakupu towarów bądź usług podlegających dalszej odsprzedaży?

Czy można nie księgować faktury kosztowej?

Z podatkowego punktu widzenia podatnicy nie mają obowiązku księgowania faktur kosztowych, w tym faktur kosztowych, które nie dokumentują zakupów towarów bądź usług podlegających dalszej odsprzedaży.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód, czyli nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (zob. art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm. - dalej u.p.d.o.p.).

Koszty uzyskania przychodów są zatem kwotami, które zmniejszają uzyskiwany przez podatników dochód lub zwiększają ponoszoną przez nich stratę. Oba skutki z podatkowego punktu widzenia są korzystne dla podatników, gdyż mniejszy dochód oznacza niższy podatek, a większa strata pozwala odliczyć większe kwoty od dochodów osiąganych w latach kolejnych (na podstawie art. 7 ust. 5 u.p.d.o.p.). Z tych powodów rozpoznawaniu kosztów uzyskania przychodów często towarzyszy mniejsze lub większe ryzyko uznania przez organy podatkowe, że doszło do zawyżenia kosztów uzyskania przychodów.

 


Księgowanie faktur kosztowych jest prawem, nie obowiązkiem

Z powyższych względów uznać należy, że zaliczanie kwot do kosztów uzyskania przychodów jest z punktu widzenia u.p.d.o.p. uprawnieniem podatników, a nie ich obowiązkiem (a zatem, przykładowo, nie wchodzi w grę zarzucenie podatnikom zaniżenia kosztów uzyskania przychodów; księgi, w których nie są uwzględniane niektóre koszty, nie mogą również zostać uznane za prowadzone w sposób wadliwy czy nierzetelny). Zasada ta obowiązuje bezwzględnie i dotyczy, między innymi, wydatków na zakupy towarów i usług, które nie podlegają dalszej odsprzedaży. Z podatkowego punktu widzenia nie jest zatem konieczne księgowanie otrzymanych faktur kosztowych w sytuacji, gdy nie dokumentują one zakupów towarów bądź usług podlegających dalszej odsprzedaży.

Zobacz również: Brak dzieci, kapelusz, zęby, okna i brodę – opodatkować można wszystko >>