Pytanie Użytkownika LEX Księgowość: Spółka zajmuje się wynajmem nieruchomości komercyjnych. Otrzymała fakturę na 10.500 zł netto za prace remontowe, przeprowadzone na potrzeby najemcy. Jak zaksięgować taką fakturę?

ODPOWIEDŹ

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Stosownie do art. 28 ust. 3 u.r., koszt wytworzenia produktu (tu: usługi wynajmu) obejmuje koszty pozostające w bezpośrednim związku z danym produktem oraz uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem tego produktu. Koszty bezpośrednie obejmują wartość zużytych materiałów bezpośrednich, koszty pozyskania i przetworzenia związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w dniu wyceny. Do uzasadnionej, odpowiedniej do okresu wytwarzania produktu, części kosztów pośrednich zalicza się zmienne pośrednie koszty produkcji oraz tę część stałych, pośrednich kosztów produkcji, które odpowiadają poziomowi tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych. Za normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych uznaje się przeciętną, zgodną z oczekiwaniami w typowych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy uwzględnieniu planowych remontów.

 

Do kosztów wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

  1. będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych;
  2. ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzaniem produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje na dzień wyceny;
  3. magazynowania wyrobów gotowych i półproduktów, chyba że poniesienie tych kosztów jest niezbędne w procesie produkcji;
  4. kosztów sprzedaży produktów.

Koszty te wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione.

Jak zaksięgować fakturę za prace remontowe, przeprowadzone dla najemcy?

W opisanym w pytaniu przypadku fakturę można ,w mojej ocenie, zaksięgować "standardowo", czyli w ciężar kosztów działalności operacyjnej (w tym kosztu wytworzenia usługi najmu), jeżeli najemca nie będzie zwracał spółce kosztu tego remontu i stanowi on typowy koszt związany ze świadczeniem wynajmu nieruchomości.

Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 u.r. przez pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki.

 

Przykładowa ewidencja może wyglądać następująco:

Wn konto 402 Usługi obce

Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi

oraz

Wn konto 501 Koszty działalności podstawowej

Ma konto 490 Rozliczenie kosztów rodzajowych

Czytaj też: Zobowiązanie z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia likwidatora spółki trzeba zaksięgować >

Co, jeżeli koszt nie podlega refakturowaniu na najemcę

Jeżeli natomiast koszt ten będzie podlegał np. refakturowaniu na najemcę, to w takim przypadku może zostać zaksięgowany w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, a refaktura - w pozostałe przychody operacyjne.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Księgowość:

Czy spółdzielnia może rozliczyć w czasie remont środka trwałego? >

Na jakie konto księgować koszty najmu lokalu, kiedy w chwili obecnej trwają przygotowania do remontu? >