Orzeczenie przed warszawskim Wojewódzkim Sądem Administracyjnym zapadło 27 stycznia. Sąd rozpoznawał skargę Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Praga" co do sposobu ustalania opłat za gospodarowanie odpadami. Nie przychylił się do zarzutów dotyczących ustalenia stałej stawki opłaty od gospodarstwa domowego czy zbyt wysokiego wzrostu opłat.

Problemem było ustalenie różnych opłat w zależności od rodzaju zabudowy, w którym znajduje się gospodarstwo domowe. Pod koniec lutego władze miasta zapowiedziały przygotowanie i złożenie skargi kasacyjnej,

Czytaj też: Warszawska uchwała śmieciowa zaskarżona przez prokuraturę>>

Stawka powinna być jedna?

Sąd podkreślił, że zgodnie z decyzją ustawodawcy w przypadku metody od gospodarstwa domowego stawka powinna być jedna, a rada w zaskarżonej uchwale ustaliła dwie, przyjmując jako dodatkowe kryterium rodzaj zabudowy, w którym znajdują się gospodarstwa domowe. Inna stawka przewidziana została dla gospodarstwa domowego zabudowy jednorodzinnej oraz inna dla wielorodzinnej.

Miasto przytacza art. 6j ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który wprost wskazuje, że rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Rada gminy może stosować łącznie różne kryteria różnicujące stawki opłaty.

Zdaniem władz stolicy dotychczasowe orzecznictwo sądów dokładnie wskazywało na swobodę kształtowania przez gminę stawek opłaty i według dostępnych źródeł to pierwszy wyrok, który kwestionuje możliwość różnicowania stawek w zależności od rodzaju zabudowy, a tym samym kwestionujący zapis wyraźnie wynikający z ustawy.

Zgodnie z obowiązującymi od marca 2020 r. przepisami stała miesięczna kwota za odbiór nieczystości segregowanych z domu jednorodzinnego wynosi 94 zł, a z mieszkania w bloku czy kamienicy - 65 zł. W razie niesegregowania śmieci opłaty są dwukrotnie większe, czyli wynoszą odpowiednio 188 oraz 130 zł.

Inna sprawa dotycząca warszawskich śmieci

Tymczasem od 1 kwietnia tego roku w Warszawie ma wejść w życie kolejny sposób naliczenia opłat uzależniający wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zużycia wody. Na uchwałę w tej sprawie skargę do sądu administracyjnego złożyła Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

WSA nie rozpoznał skargi, ale odrzucił wniosek prokuratury o wstrzymanie wykonania uchwały dotyczącej wprowadzenia nowej metody naliczania stawek za odpady. Z wniosku nie wynika, jaka znaczna szkoda mogłaby nastąpić w wyniku wykonania zaskarżonej uchwały bądź jakie miałyby powstać trudne do odwrócenia skutki. W związku z tym władze miasta kontynuują prace nad wprowadzeniem uchwały w życie od 1 kwietnia 2021 r.