Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zaapelował do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zwrócenie się do samorządowych organów podatkowych o przychylne podejście do składanych przez mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców wniosków o udzielenie ulg podatkowych polegających na rozkładaniu na raty oraz umarzaniu zaległych zobowiązań w podatku od nieruchomości.

Według oceny Rzecznika MŚP ulgi w spłacie zaległych zobowiązań publicznoprawnych powinny być udzielane przedsiębiorcom w jak najszerszym zakresie, bez zbędnych formalności i nadmiernego rygoryzmu.

 


Pismo ministra do RIO

W odpowiedzi Minister Finansów poinformował Rzecznika MŚP, iż w kwestii stosowania przez samorządowe organy podatkowe ulg dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej z powodu pandemii skierował pismo do prezesów regionalnych izb obrachunkowych. RIO nadzorują i kontrolują jednostki samorządu terytorialnego m.in. w zakresie gospodarki finansowej.

W piśmie minister finansów przekazał prezesom RIO zaktualizowane informacje w zakresie dostępnych instrumentów wsparcia w podatku od nieruchomości i opłacie targowej. Wskazał, że nowelizacją z dnia 9 grudnia 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych została przedłużona możliwość stosowania przez gminy preferencji w podatku od nieruchomości polegających na możliwości wprowadzenia zwolnienia oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości. Jednocześnie zawieszono pobór opłaty targowej w 2021 r.

Minister poinformował prezesów regionalnych izb obrachunkowych o możliwościach udzielania, na wniosek przedsiębiorcy indywidualnych ulg w formie odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku (zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę) na raty oraz umorzenia zaległości podatkowych. Jednocześnie poprosił o rozpowszechnienie tych informacji wśród gmin. Pismo i odpowiedź dostępne są tutaj

Samorządy idą na rękę przedsiębiorcom

Tymczasem jak już informowaliśmy, samorządy wspierają swoich przedsiębiorców, oprócz pomocy dla przedsiębiorców w zakresie podatku od nieruchomości polegającej na zwolnieniu lub przedłużeniu terminów płatności rat, gminy wspierają lokalne firmy dotknięte skutkami pandemii także inaczej. Stosują obniżki czynszów dla najbardziej poszkodowanych przez pandemię, zawieszają opłaty za zagospodarowanie odpadów, jeśli nie powstawały wskutek braku działalności czy obniżają opłaty za zajęcie pasa drogowego dla restauratorów.

Mimo że same mają trudności finansowe

Związek Gmin Warmińsko-Mazurskich wystosował apel do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym wzywa rząd do wsparcia regionu, ze względu na trudną sytuację finansową przez COVID, tym bardziej że wskaźniki zakażeń są tam najwyższe w kraju.

Jak pisze w apelu korporacja, epidemia zmusiła samorządy do ochrony lokalnego rynku – wsparcia przedsiębiorców, którzy nie byli w stanie regulować zobowiązań, m.in. przez zwolnienia podatkowe, ulgi w spłacie należności podatkowych itp. A to powodowało systematyczne pogarszanie sytuacji ekonomicznej gmin.

Związek podkreśla, że gminy „stoją przed zagrożeniem finansowania zadań własnych długiem”, co grozi rezygnacją z inwestycji i zahamowaniem rozwoju. Samorządowcy zaznaczają, że terytorium Warmii i Mazur „w wyniku zaszłości historycznych odbiega od poziomu rozwoju gospodarczego innych województw”, co wynika z różnych wskaźników jak najwyższego wskaźnika bezrobocia, wskaźnika dostępu do edukacji czy PKB na osobę. Od rządu związek oczekuje m.in. wsparcia gmin i przedsiębiorców.