Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie zakwestionowało uchwałę Rady Gminy Puchaczów w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Puchaczów w związku z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Uchwałą tą rada gminy zwolniła z podatku od nieruchomości za II i III kwartał 2020 roku „mikroprzedsiębiorców, o których mowa w ustawie z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców”. Określiła także, że „zwolnienie dotyczy przedsiębiorców zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie Gminy Puchaczów”.

Czytaj w LEX: Wpływ epidemii koronawirusa na samorządy >

W podstawie prawnej powołała m.in. art. 15 p ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W myśl tego przepisu rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Czytaj w LEX: Pakiet osłonowy dla samorządów w tarczy antykryzysowej 4.0 >

 

Nieprecyzyjnie określony adresat uchwały

Kolegium RIO uznało, że rada gminy w sposób nieprawidłowy określiła grupę przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości. Ustawa pozostawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego decyzję w zakresie określenia grup przedsiębiorców, jednak wymaga, aby byli to przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W tym przypadku rada gminy określając, że zwolnienie dotyczy mikroprzedsiębiorców, o których mowa w ustawie Prawa przedsiębiorców, zastrzeżenia takiego nie sformułowała.

Czytaj też: RIO: Pomoc dla przedsiębiorcy w związku z COVID-19 bez wniosku i limitu

Trzeba wskazać wprost

Zdaniem RIO oznacza to, że beneficjentami uchwały mogą być wszyscy mikroprzedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości na terenie gminy Puchaczów, niezależnie od tego, czy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Samo wskazanie w tytule uchwały oraz w jej podstawie prawnej, iż zwolnienie ma związek z ponoszeniem przez przedsiębiorców negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVI-19 jest niewystarczające dla uznania, że uchwała wypełniła delegację ustawową z art. 15 p wspomnianej ustawy.

Czytaj w LEX: Pomoc publiczna udzielana w związku z koronawirusem >

Rada nie postanowiła bowiem w treści uchwały o tym, że zwolnieniem zostali objęci przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, co jest podstawową przesłanką umożliwiającą radzie gminy podjęcie uchwały na podstawie powołanego przepisu prawa.

Uchwała RIO w Lublinie nr 226/2020 z 16 czerwca 2020 r.