Zgodnie z projektowaną ustawą o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wprowadzone zostaną zmiany, które przyspieszą czas obsługi. Przewidują nową formę uzyskiwania przez osobę, której dane dotyczą, lub przez jej rodzica, informacji o odbiorcach, którym jej dane osobowe lub dane ich dzieci zostały ujawnione z Rejestru Dowodów. Obecnie np. zgłoszenia meldunkowe lub wydanie zaświadczenia o danych własnych przetwarzanych w rejestrze PESEL, pomimo możliwości ich elektronicznej realizacji polegają na wysłaniu zgłoszenia do urzędu gminy.

Transakcyjność rejestracji zdarzeń wprowadzona zostanie tam, gdzie możliwa jest rejestracja określonych zdarzeń w rejestrach publicznych na skutek oświadczenia osoby, bez konieczności weryfikacji dodatkowych dokumentów np. pełnomocnictwa.

 


E-usługa umożliwi samodzielne pobranie informacji

Obecnie takie informacje przekazuje minister do spraw cyfryzacji - w postaci papierowej lub dokumentu elektronicznego. Nową projektowaną formą uzyskania informacji o odbiorcach będzie elektroniczna usługa transakcyjna umożliwiająca samodzielne pobranie takich informacji, poprzez zautomatyzowanie tego procesu, bezpośrednio z logów rejestru PESEL na skutek skierowania zapytania przez osobę, której dane dotyczą lub rodzica, w zakresie danych dziecka.

W związku z tym planowana jest również modyfikacja funkcjonalności Rejestru Dowodów Osobistych przez zapewnienie odnotowania przez podmioty pozyskujące dane, celu pobierania danych z tego rejestru.

Parentyzacja w rejestrze PESEL

Dopuszczono też możliwość transakcyjnego pobierania przez rodziców informacji o odbiorcach, którym dane ich dzieci zostały ujawnione z Rejestru Dowodów Osobistych. Na wprowadzenie takiej możliwości dla rodziców pozwoliło zaimplementowanie do rejestru PESEL parentyzacji, czyli funkcjonalności umożliwiającej tworzenie powiązań pomiędzy dzieckiem a rodzicem. Z uwagi, że parentyzacja stanowi o biologicznej relacji rodzica i dziecka, wprowadzono zapis o konieczności pozostawania dziecka pod władzą rodzicielską rodzica pobierającego takie zaświadczenie.

W związku z tym projektowany proces automatycznego pobrania przez rodzica informacji o odbiorcach danych jego dziecka wymaga, oprócz weryfikacji powiązania parentyzacyjnego poprzez automatyczne skierowanie za każdym razem zapytania do rejestru PESEL, złożenia przez rodzica oświadczenia o pozostawaniu dziecka pod jego władzą rodzicielską. W budowanej na tej podstawie usłudze elektronicznej wymóg ten zostanie zrealizowany poprzez wprowadzenie stosownego oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności karnej za złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą. Przewidziano, że usługa ta będzie umożliwiać sprawdzenie zdarzeń, które miały miejsce w okresie 5 lat od ich utworzenia.

Obie usługi będą nieodpłatne. Usługa nie wymaga udziału urzędnika przy obsłudze zapytań. Dodatkowo, transakcyjny charakter tej usługi wpływa na skrócenie czasu oczekiwania na uzyskanie takich informacji.

Umożliwienie osobie fizycznej transakcyjnego zameldowania się

Z zakresu ustawy o ewidencji ludności nowelizacja przewiduje umożliwienie osobie fizycznej transakcyjnego zameldowania się w lokalu będącym jego własnością lub współwłasnością, o ile on widnieje w księdze wieczystej lub wskaże jej numer. Usługa umożliwi też zameldowanie osoby niepełnoletniej jeżeli w rejestrze PESEL w rekordzie dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską zgłaszającego widnieje informacja o numerze PESEL rodzica dokonującego zameldowania. Usługa eliminuje konieczność obsługi zgłoszenia przez urzędnika. Projekt przewiduje też transakcyjne wymeldowanie się lub wymeldowanie osoby niepełnoletniej.

Możliwe ma być też zgłoszenie przez osobę której ono dotyczy, przy użyciu transakcyjnej usługi wyjazdu z kraju z zamiarem stałego pobytu oraz powrotu.

Zmiany w zakresie Prawa o aktach stanu cywilnego

Nowelizacja przewiduje umożliwienie osobie, której dane przetwarzane są w Rejestrze Stanu Cywilnego, jej małżonkowi, dzieciom oraz rodzicom pobrania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego przy użyciu usługi elektronicznej.

Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych w rejestrze stanu cywilnego jest opatrywane pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji weryfikowaną przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. To kolejna usługa transakcyjna, która eliminuje konieczność obsługi wniosku przez urzędnika.

Umożliwione ma być także pobranie przy użyciu transakcyjnej usługi elektronicznej zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego o stanie cywilnym, opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji. Także jako usługa transakcyjna, która eliminuje konieczność obsługi wniosku przez urzędnika.

Projekt nowelizacji wraz z uzasadnieniem, oceną skutków regulacji i opiniami dostępny jest TUTAJ>>