Cały czas trwają akcje protestacyjne - także dotyczące podwyżki wynagrodzeń - pracowników sądów i prokuratury. "Solidarność" pracowników sądów, po manifestacji z 5 marca, którą zorganizowano w Warszawie, czeka na obiecaną informację z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przedstawiciele Porozumienia Związków Zawodowych Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości - m.in. Ad Rem i Związku Zawodowego Prokuratury i Pracowników Prokuratury, mają spotkać się z przedstawicielami KPRM i MS 10 kwietnia. Domagają się podwyżek - "Solidarność" dodatkowych 450 zł, porozumienie - 1000 zł - oraz zmian systemowych. 

 


Kuratorzy czekają na projekt ustawy o kuratorach sądowych. Wiceminister Łukasz Piebiak jeszcze pod koniec lutego w rozmowie z Prawo.pl zapowiadał, że powinien on być gotowy w marcu. Jednym z postulatów kuratorów, które przekazali resortowi , jest podwyższenie wynagrodzeń. Chcieliby, żeby powiązane były one nie z kwotą bazową, która jest ogłaszana w ustawie budżetowej, ale z kwotą bazową, która byłaby procentem wynagrodzenia zasadniczego (w stawce pierwszej) sędziego sądu rejonowego. 

Czytaj: MS chce nowej ustawy o kuratorach sądowych, nie nowelizacji>>

Kuratorzy piszą do wiceministra

Krajowa Rada Kuratorów w piśmie przesłanym właśnie do wiceministra Michała Wójcika, nawiązuje do spotkania z połowy grudnia 2018 r. i prosi o jak najszybsze wyznaczenie kolejnego terminu "w celu kontynuowania ustaleń dotyczących rozwiązań budżetowych". 

Pyta też wprost: 

  1. czy w 2019 roku poza podwyżką wynikającą z podwyższenia kwoty bazowej planowane jest podwyższenie wynagrodzeń w grupie zawodowych kuratorów sądowych, a jeśli tak to w jakiej wysokości i czy obowiązywałyby od 01 stycznia 2019 roku,
  2.  w jakiej wysokości zabezpieczone zostały środki na przeprowadzenie awansów w grupie zawodowych kuratorów sądowych i dla jakiej liczby awansów mają one stanowić pokrycie? 
  3. według jakich kryteriów dokonany został podział środków na awanse na poszczególne okręgi sądowe i jaka liczba awansów przypadła w udziale każdemu z nich. 

Kuratorzy przypominają, że zgodnie z przyjętymi założeniami w budżecie na 2019 rok zaplanowane zostały wydatki na zwiększenie poziomu wynagrodzeń urzędników, asystentów sędziów, kuratorów, specjalistów opiniodawczych zespołów sądowych oraz pozostałych pracowników sądów - łącznie o 5 proc. w stosunku do roku 2018. 

- Podniesienie od 1 stycznia br. kwoty bazowej do wysokości 1916,94 zł zapewniło wzrost poziomu wynagrodzeń w grupie zawodowych kuratorów o  około 2,3 proc. Zatem dla osiągnięcia zaplanowanego podwyższenia poziomu wynagrodzeń kuratorów sądowych w 2019 roku konieczny jest jeszcze ich wzrost o 2,7 proc. - podkreśla KRK i dodaje, że w jej ocenie jest to możliwe wyłącznie poprzez zmianę mnożników kwoty bazowej. 

Czytaj: Kuratorzy sądowi nadal walczą o swoją ustawę>> 
 

Konieczna zmiana rozporządzenia

W ocenie kuratorów kluczem do pilnego rozwiązania sprawy jest zmiana rozporządzenia z 23 grudnia 2002 roku w sprawie wynagrodzeń kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, które te mnożniki określa. - Pragniemy jednocześnie podkreślić, że w dalszym ciągu aktualne jest stanowisko Krajowej Rady Kuratorów z 23 listopada 2018 roku w sprawie warunków pracy i płacy kuratorów sądowych, dotyczące wzrostu wynagrodzeń kuratorów zawodowych o 1 000 złotych brutto. Uwzględniając zatem podwyżkę uposażenia, która już nastąpiła, oczekujemy na informację kiedy i w jakim zakresie podjęte zostaną prace zmierzające do podwyższenia wynagrodzeń do postulowanego poziomu - dodają. 

Wraca temat awansów

Pod koniec lutego wiceminister Piebiak, który brał udział w w III Kongresie Kuratorskim w Poznaniu, zapowiedział że są środki na ponad 600 awansów kuratorów sądowych - prawie 5 mln 700 tys. zł, i że w pierwszej połowie marca trafią one do prezesów sądów. 

To jeden z najbardziej palących problemów tej grupy zawodowej. Efekt m.in. procedury likwidowania nadmiernego deficytu budżetu, którą Polska została objęta w 2009 r. Skutkiem było zamrożenie także budżetu służby kuratorskiej, a w praktyce odbiło się to najdotkliwiej na tych okręgach, które w danym roku, w danym budżecie, nie miały lub miały mało zaplanowanych awansów. W niektórych z nich kolejki do awansu sięgają więc nawet kilkuset osób - w okręgu katowickim uprawnionych do nich jest obecnie 58 proc. kuratorów. 

- Z satysfakcją przyjmujemy do wiadomości działania Ministerstwa Sprawiedliwości zmierzające do rozwiązania problemu dotyczącego systematycznego przeprowadzania awansów w grupie zawodowych kuratorów sądowych  - wiemy, że w roku bieżącym środki na ten cel zostały już przekazane do poszczególnych sądów apelacyjnych. Istotne są dla nas jednak także informacje o wysokości tych środków, liczbie awansów możliwych do przeprowadzenia w ramach tych środków o sposobie ich podziału pomiędzy poszczególne okręgi sądowe - pisze KRK. 

 

Niesatysfakcjonujące wynagrodzenia 

Kuratorzy sądowi od dawna nie ukrywają, że wynagrodzenie nie są dla nich satysfakcjonujące. Przyznają też, że coraz bardziej widoczny jest stopniowy odpływ kadry. - Część osób rezygnuje z wykonywania zawodu kuratora sądowego i szuka miejsca w zupełnie innych niszach, w zawodach bardziej atrakcyjnych pod względem zarobków. Wynagrodzenie netto starszego kuratora zawodowego z 15-letnim stażem pracy, bez dodatku terenowego to ok. 2800 zł. Nie jest to kwota oszałamiająca, biorąc pod uwagę obciążenie psychiczne, realne zagrożenie agresją, także nie tylko ze strony ludzi, ale i zwierząt - mówił w rozmowie z Prawo.pl przewodniczący KRK Grzegorz Kozera. 

Czytaj: Kurator - zawód wysokiego ryzyka, konieczne zmiany przepisów>>
 

KRK nie chce odchodzić o systemu mnożnikowego. Proponuje jednak, by wynagrodzenie kuratorów powiązane było nie z kwotą bazową, która jest ogłaszana w ustawie budżetowej, ale z kwotą bazową, która byłaby procentem wynagrodzenia zasadniczego (w stawce pierwszej) sędziego sądu rejonowego. Kolejną kwestią - która w jej ocenie pomogłaby w rozwiązaniu problemu - byłby dodatek za trudne warunki pracy. Miałaby to być rekompensata za różnego rodzaju zagrożenia wynikające z pracy kuratora - począwszy od ryzyka zakażenia biologicznego, pasożytniczego, obciążenia psychicznego i narażenie na stres, po samą pracę ze szczególnymi kategoriami osób: sprawcami przestępstw, osobami uzależnionymi, z różnego rodzaju zaburzeniami, czy rodzinami dysfunkcyjnymi.

Wiceminister Piebiak, pytany m.in. o te postulaty kuratorów mówił portalowi, że jest to "trochę koncert życzeń, który by chętnie spełnił". - Kuratorzy na to zasługują, ale to jest większy problem bo związany z kwestiami budżetowymi. Będziemy się starać wychodzić naprzeciw oczekiwaniom, ale nie jest to oczywiście tylko nasza decyzja, ale też ministra finansów i całego rządu - są pewne priorytety - podkreślił.