Z przedstawionych założeń wynika, że nowelizacja ustawy wynika z potrzeby uregulowania przymusowego dochodzenia należności z tytułu podatku VAT rozliczanego w procedurach szczególnych od podatnika, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska i deklaracja została złożona w państwie członkowskim innym niż Polska. Nowe regulacje związane z tym przewidują m.in., że do katalogu dokumentów stanowiących podstawę egzekucji administracyjnej dodana zostanie również deklaracja złożona w państwie członkowskim innym niż Polska.

Doręczanie upomnienia nie zawsze potrzebne

Dodatkowo, wyłączony ma być obowiązek doręczania zobowiązanemu upomnienia przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego oraz postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, gdy zobowiązany ma miejsce zamieszkania lub siedziby na terenie innego państwa niż Polska. Resort finansów proponuje także uzupełnienie elementów tytułu wykonawczego o dane identyfikujące zobowiązanego w państwie członkowskim oraz uregulowanie przeliczania podatku VAT w obcej walucie na walutę polską.

 

Będzie zmiana definicji wynagrodzenia

Rząd chce wprowadzić m.in. zmianę definicji wynagrodzenia, które będzie obejmowało wynagrodzenie za pracę oraz inne wierzytelności zobowiązanego, w tym świadczenia pieniężne przysługujące z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wypłacane przez pracodawcę w okresie zatrudnienia, a także w okresie 12 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Objęte ochroną mają być także, w zakresie określonym w przepisach kodeksu pracy, powtarzające się wierzytelności stanowiące jedyne źródło dochodu zobowiązanego będącego osobą fizyczną.

 


Nowe zasady przedawnienia kosztów upomnienia

Zmiany mają dotyczyć także przedawniania kosztów upomnienia. Co do zasady będą się one przedawniać wraz z wygaśnięciem należności pieniężnej objętej tym upomnieniem.

Zgodnie z wyjaśnieniem MF, nowela ma umożliwić automatyczne uzyskiwanie danych z Rejestru Należności Publicznoprawnych przez podmioty uprawnione. Planowana jest też rezygnacja z pisemnej formy upoważnienia osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej do uzyskania jej danych.

Przewiduje się także uproszczenie etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego oraz rozszerzenie zakresu informacji przekazywanych przez wierzyciela organowi egzekucyjnemu w zakresie niezbędnym do skutecznego prowadzenia egzekucji administracyjnej.

Planowane jest również usprawnienie egzekucji do majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, doprecyzowanie regulacji w zakresie umorzenia postępowania egzekucyjnego, usprawnienie postępowania organów egzekucyjnych w przypadku zajęcia rzeczy lub prawa majątkowego przez co najmniej dwa organy egzekucyjne.

Rząd planuje przyjąć projekt w pierwszym kwartale 2021 r.

Zobacz również: Szybsza egzekucja administracyjna wkrótce - prezydent podpisał ustawę >>