Rząd zakłada, że poziom dochodów budżetu państwa w 2021 r. będzie uzależniony głównie od spodziewanego ożywienia gospodarczego, po okresie recesji z 2020 r. spowodowanej epidemią COVID-19. W 2021 r. dochody podatkowe mają być nadal wspierane wprowadzonymi i kontynuowanymi w latach poprzednich działaniami, mającymi na celu poprawę stopnia wywiązywania się ze zobowiązań podatkowych.
Rząd zakłada dodatkowo, że na poziom dochodów budżetu państwa wpłynie także planowana zmiana dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych (tzw. estoński CIT). Istotą planowanego rozwiązania jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment dystrybucji zysków z przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to jest adresowane do spółek kapitałowych (z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnych), których przychody nie przekraczają 50 mln zł. Na nowych zasadach będą mogły się rozliczać spółki, w których udziałowcami są osoby fizyczne.

- Zależy nam na szybkim rozwoju polskiej gospodarki i powrocie na ścieżkę wzrostu PKB. Założenia przyjęte dziś przez Radę Ministrów uwzględniają nasze plany pobudzenia gospodarki - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

- W nowym budżecie nie będziemy oszczędzać na zdrowiu, szkolnictwie czy obronie narodowej. Jedno z głównych zadań to uruchomienie inwestycji i pobudzenie gospodarki. Pod koniec sierpnia przedstawimy projekt ustawy budżetowej oparty na przyjętych dziś założeniach -  dodał wiceminister Sebastian Skuza.

Wydatki bez reguły wydatkowej przez dwa lata

Z przyjętych założeń wynika, że przez dwa lata nie będzie stosowana tzw. stabilizująca reguła wydatkowa (SRW). Od 2015 r. warunkuje ona wysokość wydatków budżetu państwa. W związku z epidemią COVID-19 wprowadzono jednak przepisy, które rozszerzają katalog zdarzeń wyłączających stosowanie SRW o stan epidemii. Określają one także dodatkowe warunki zastosowania „klauzuli wyjścia” oraz automatyczny mechanizm powrotu do pierwotnej ścieżki SRW, po zakończeniu stanu epidemii. Rząd wskazuje, że rozwiązanie to ma umożliwić wsparcie gospodarki dodatkowymi środkami i skuteczne przeciwdziałać epidemii oraz jej skutkom gospodarczym. Rząd zakłada się, że powrót do stosowania SRW nastąpi w ciągu dwóch lat.

 


Rząd ma do 31 lipca br. przedstawić Radzie Dialogu Społecznego założenia do projektu budżetu państwa na rok 2021.

Założenia makroekonomiczne

Rząd zakłada, że w 2020 r. produkt krajowy brutto (PKB) spadnie w 2020 r. o 4,6 proc., aby w 2021 r. urosnąć o 4,0 proc. Głównym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy.

Jeśli chodzi przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej, scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4 proc, a w kolejnym roku o 0,7 proc. Rząd przewiduje, że stopa rejestrowanego bezrobocia wzrośnie z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8,0 proc. na koniec 2020 r. W 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie natomiast 7,5 proc.

Przewidywane jest także utrzymanie wzrostu wynagrodzeń, choć jego tempo zmniejszy się znacząco w stosunku do trendów z ostatnich lat. Przyjęto, że w 2020 r. nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wyniesie 3,5 proc., wobec 7,2 proc. wzrostu zanotowanego średnio w 2019 r. W 2021 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej zwiększy się o 3,4 proc. Z przyjętych założeń wynika również, spadek inflacji bazowej z uwagi na wyhamowanie tempa wzrostu wynagrodzeń. Scenariusz zakłada średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 3,3 proc. w 2020 r i 1,8 proc. w 2021 r.