Resort finansów w komunikacie informuje, że nowela rozporządzenia oznacza rezygnację z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym.

Chodzi o takie sprawozdania jak:

  • z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich,
  • z wykonania planu finansowego państwowego funduszu celowego,
  • z wykonania planu finansowego agencji wykonawczej,
  • z wykonania planu finansowego instytucji gospodarki budżetowej oraz
  • z wykonania planu finansowego państwowej osoby prawnej.

 


Zmniejszenie obciążeń nałożonych na podmioty

Celem regulacji jest zmniejszenie obciążeń nałożonych na dysponentów w toku wykonywania ustawy budżetowej. Jak zaznaczono, jednostki nadal mają możliwość stosowania rozwiązań zarządczych związanych z monitoringiem oraz nadzorem nad efektywnością i skutecznością realizacji celów w trakcie roku budżetowego, w zakresie dostosowanym do specyfiki i potrzeb poszczególnych jednostek.

Jak wskazano w uzasadnieniu do rozporządzenia, jednostki sektora finansów publicznych sporządzają sprawozdania z wykonania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich   rozdysponowywaniem. Są to takie działania jak gromadzenie dochodów i przychodów publicznych, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne, zarządzanie środkami publicznymi, zarządzanie długiem publicznym oraz rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.

Państwowe jednostki budżetowe, dysponenci państwowych funduszy celowych, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne sporządzają   sprawozdania z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym.

Zmiana rozporządzenia będzie miała po raz pierwszy zastosowanie do sprawozdań półrocznych za pierwsze półrocze 2020 r., poprzez zniesienie obowiązku ich sporządzania.