PYTANIE
Jesteśmy samorządową jednostką budżetową. Czy ze środków budżetowych dyrektor jednostki ma prawo zakupić prezent pracownikowi na ważną uroczystość? Jeżeli tak, to z jakiego paragrafu?

ODPOWIEDŹ

Moim zdaniem nie ma takiej możliwości, aby ze środków publicznych dyrektor jednostki zakupił prezent pracownikowi na ważną uroczystość.

 


Uzasadnienie

Zadania objęte budżetami jednostek samorządu terytorialnego dotyczące gromadzenia i wydatkowania środków publicznych wykonywane są przez jednostki sektora finansów publicznych. Jedną z form w jakiej funkcjonują jednostki sektora finansów publicznych są samorządowe jednostki budżetowe, które tworzy rada gminy i nadaje jej statut, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, oraz określa mienie przekazywane tej jednostce w zarząd.

Podstawą cechą samorządowej jednostki budżetowej jest to, że swoje wydatki pokrywa bezpośrednio z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ale nie posiadają osobowości prawnej, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) – dalej u.f.p.

Przeznaczenie wydatków samorządu

Jak stanowi zapis art. 216 ust. 2 u.f.p., wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, a w szczególności na:

1) zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;

2) zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami jednostkom samorządu terytorialnego;

3) zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;

4) zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;

5) pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną odrębną uchwałą przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego;

6) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Czytaj też: MF tłumaczy rozliczenia VAT w samorządach

Plan finansowy jednostki budżetowej

Jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan finansowy. Jednostki budżetowe zobowiązane są do terminowej i pełnej realizacji dochodów budżetowych oraz celowego, oszczędnego i planowanego wydatkowania środków.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej tej jednostki w tym również za kontrolę zarządczą. Wykonując swój plan finansowy winien stosować zasady określone w art. ustawy o finansach publicznych. Moim zdaniem nie ma takiej możliwości, aby ze środków publicznych dyrektor jednostki zakupił prezent pracownikowi na ważną uroczystość. Należy zaznaczyć, że kierownik jednostki odpowiedzialny jest za kontrolę zarządczą w jednostce, którą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.