Do końca sezonu rozliczeń coraz mniej czasu. Ostatnia zmiana przepisów umożliwia wprawdzie złożenie zeznania do końca maja, ewentualną niedopłatę podatku trzeba jednak zapłacić do końca kwietnia. W przeciwnym razie pojawi się konieczność zapłacenia odsetek od zaległości podatkowych.

Konieczny odpowiedni załącznik

Do składanych zeznań podatkowych, chcąc skorzystać z odliczenia ulg i odliczeń, trzeba złożyć też odpowiedni załącznik. Co istotne, załączniki nie stanowią odrębnych zeznań, a dane które wpisujemy do załączników muszą znaleźć odzwierciedlenie w formularzu rozliczenia podatkowego.

Zobacz również: Kto ma prawo do ulgi prorodzinnej po rozwodzie? >>

Załącznik PIT/O

PIT/O jest załącznikiem, który można dołączyć zarówno do zeznania na formularzu PIT37 jak i PIT-36. Załącznik ten stanowi informację o ulgach oraz odliczeniach przysługujących podatnikowi. Umieszcza się w nim dane w celu skorzystania, między innymi z:

  • ulgi na Internet;
  • ulgi na dziecko;
  • odliczenia wykonanych darowizn;
  • odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne;
  • odliczenia wpłat na IKZE;
  • ulgi abolicyjnej (wyłącznie w powiązaniu z PIT-36).

- Jeżeli zatem podatnik chciałby w zeznaniu podatkowym skorzystać z danego odliczenia, zobowiązany jest w odpowiednich rubrykach załącznika podać określone informację. Przykładowo odliczenie darowizny wymaga nie tylko podania kwoty darowizny, ale także określenia podmiotu który wspomnianą darowiznę otrzymał. Ulga na dzieci wymaga wskazania numeru PESEL lub też imienia, nazwiska i  daty urodzenia dziecka oraz dodatkowo wskazania czy odliczenia dokonuje podatnik czy też jego małżonek i za jaki okres przysługuje podatnikowi w danym roku odliczenie. W przypadku innych ulg, jak np. odliczenie wpłat na IKZE, wystarczy wpisanie w odpowiednią rubrykę kwoty wpłat. Należy oczywiście pamiętać o ograniczeniach co do wysokości odliczeń wynikających z przepisów prawa – tłumaczy Jakub Pankowiec, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

 

Załącznik PIT/ZG

PIT/ZG należy dołączyć obligatoryjnie do formularza PIT-36 składanego przez podatników będących rezydentami podatkowymi w Polsce, którzy uzyskują dochody za granicą. Jak tłumaczy Jakub Pankowiec, wspomniany załącznik można dołączyć między innymi do formularzy PIT-36 oraz PIT-38. Załącznik pozwala na wskazanie kraju w którym zostały osiągnięte dochody, dokładnego źródła dochodów oraz kwoty uzyskanego w trakcie roku dochodu. W przypadku gdy podatnik osiągnął w trakcie roku dochody w więcej niż jednym kraju, zobowiązany jest dołączyć do swojego zeznania odrębny załącznik PIT/ZG do każdego kraju.

Wprowadzając do załącznika dochody należy brać pod uwagę postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę. - Załącznik pozwala bowiem odrębnie wykazać dochody, do których powinno się stosować wyłączenie z progresją, a odrębnie te do których stosuje się zaliczenie proporcjonalne (tzw. kredyt). Dodatkowo w załączniku istnieje opcja wskazania kwoty podatku zapłaconego za granicą – podkreśla Jakub Pankowiec.

 

Załącznik PIT/B

W przypadku podatników prowadzących działalność gospodarczą załącznikiem, który pozwala na dodanie do formularza podatkowego informacji odnośnie prowadzonej działalności jest PIT/B. Załącznik ten jest stosowany niezależnie od wyboru rozliczenia w ramach podatku liniowego, a zatem także przez podatników rozliczających się na zasadach ogólnych.

Jakub Pankowiec tłumaczy, że wspomniany załącznik pozwala nie tylko na wskazanie dochodów i kosztów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, ale wymaga także odpowiedniego określenia rodzaju działalności, tj. podania danych indywidualnej działalności gospodarczej, danych spółki cywilnej czy osobowej, której podatnik jest wspólnikiem.

Ekspert przypomina, że niezależnie od tego jaki załącznik zostanie dołączony do zeznania podatkowego, należy zawsze pamiętać i upewnić się, że dane wskazane w załączniku zostały przeniesione w odpowiednie pozycje formularza. Dopiero bowiem formularz z wymaganymi załącznikami, uwzględniający wszystkie konieczne dane, pozwala na prawidłowe rozliczenie zeznania podatkowego.