Q&A TPR to dokument szczególnie istotny dla podmiotów powiązanych ze względu na fakt, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje znowelizowane Rozporządzenie w sprawie TPR (Rozporządzenie TPR), które w głównej mierze rozszerza zakres przekazywanych informacji w ramach tego formularza.

 

Co w nowym informatorze TPR?

Informator TPR został nie tylko rozszerzony o opracowane pytania, które wynikały z zeszłorocznych wątpliwości podatników, ale również z faktu z nowelizacji przepisów. Łącznie Q&A TPR zawiera aż 127 pytań wraz z odpowiedziami. Treść odpowiedzi pochodząca z zeszłorocznej wersji dokumentu, nie została zmieniona (o ile nie było to koniecznie, w związku ze obowiązywaniem nowego Rozporządzenia TPR), jedyne modyfikacje dotyczyły doprecyzowania treści odpowiedzi.

Informator TPR zawiera odpowiedzi na pytania i wątpliwości podatników w zakresie każdej z części formularza informacji o cenach transferowych, szereg wskazówek oraz przykładów, które mogą zostać wykorzystanie jako wsparcie w ramach wypełnienia obowiązku raportowania przez podatników. Dokument został podzielony na trzy główne części:

  • uwagi do informacji TPR złożonych za rok 2019,
  • zagadnienia ogólne oraz
  • dane transakcji.

W Informatorze TPR omówiono, kto powinien składać formularz, czyje dane wskazać w danej części formularza (szczególnie w przypadku spółek nieposiadających osobowości prawnej). Zwrócono uwagę również na kwestię składnia informacji o cenach transferowych przez pełnomocników oraz wyszczególniono kilka ogólnych błędów zidentyfikowanych przez Ministerstwo Finansów na podstawie składanych TPR za rok 2019, np. pomyłki podczas wskazywania danych rejestrowych podmiotów i jak należy w takich sytuacjach postąpić.

Zobacz również: Coraz więcej kontroli skarbowych dotyczy podatku u źródła, rosną też kwoty ustaleń >>

 

Transakcje z rajami podatkowymi

Zaletą najnowszego Informatora TPR jest poszerzenie jego treści o informacje dotyczące transakcji z podmiotami z rajów podatkowych. Jest to przydatne z perspektywy ostatniej nowelizacji przepisów dla transakcji z rajami podatkowymi, która obejmuje zdarzenia gospodarcze mające miejsce w bieżącym roku podatkowym tj. 2021 i z których raportowaniem podatnicy będą musieli się zmierzyć już od stycznia. Znowelizowane przepisy nie obowiązują transakcji raportowanych za rok 2020, niemniej jednak korzystny jest fakt każdego rozszerzenia Q&A TPR o ten zakres i podnoszenia świadomości podatników, że raportowanie w zakresie cen transferowych obowiązuje nie tylko podmioty powiązane.

 

Korekta formularza

Co istotne, Informator TPR odnosi się do sytuacji, w których należy złożyć korektę formularza i jak ją należy ująć, również gdy są to korekty cen transferowych na podstawie art. 11e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z Q&A TPR, złożenie korekty formularza TPR, w celu skorygowania błędu spełnia przesłanki skutecznie złożonego czynnego żalu. W dokumencie wskazano, jak można postąpić gdy, cena transferowa znajduje się poza przedziałem ustalonym w analizie porównawczej lub gdy obowiązek raportowania zakresie informacji o cenach transferowych został wypełniony po terminie.

Kolejna cześć Q&A TPR odnosi się do kluczowej, i sprawiającej największe problemy, sekcji formularza TPR, tj. danych dotyczących transakcji kontrolowanych. Poza informacjami, które zostały poruszone w zeszłym roku (np. grupowania transakcji, określania kategorii transakcji), w Q&A TPR znajdują się nowe kwestie, które obejmują m.in.:

  • sposób przedstawienia kontraktów w zakresie generalnego wykonawstwa,
  • raportowania usług o niskiej wartości dodanej (również korzystających ze zwolnienia safe harbours) oraz
  • sposób ujmowania kompensat (informacje te stanowią nowość w stosunku do zeszłorocznej wersji formularza TPR).

Q&A TPR to dokument szczególnie istotny dla podmiotów powiązanych ze względu na fakt, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje znowelizowane Rozporządzenie w sprawie TPR (Rozporządzenie TPR), które w głównej mierze rozszerza zakres przekazywanych informacji w ramach tego formularza.

 


Transakcje finansowe

W związku ze nowelizacją Rozporządzenia TPR, a także problemami wskazywanymi przez podatników, największej aktualizacji Q&A TPR została poddana cześć odnosząca się do transakcji finansowych. Informacje zawarte w publikacji poruszają m.in. wątpliwości związane sposobem ustalania wartości transakcji finansowej, co często nie jest takie oczywiste, ze względu na zawiłość instrumentów finansowych oraz różnych sposobów udostępniania kapitału w grupach podmiotów powiązanych.
Spore ułatwienie dla podatników stanowi fakt, że ta część dokumentu zawiera szereg rozbudowanych przykładów, dzięki czemu mogą oni krok po kroku zapoznać się ze sposobem wypełniania formularza dla tego typu transakcji. Istotnym ułatwieniem jest również wskazanie wartości transakcji dla pożyczek. Zgodnie z Informatorem TPR, wartość transakcji dla umów pożyczek powinna być rozumiana jako łączna kwota kapitału pozostająca do dyspozycji dłużnika w danym okresie raportowania. Innymi słowy, w celu określenia wartości tego rodzaju transakcji, należy wskazać najwyższą wartość kapitału pozostawionego do dyspozycji podmiotu korzystającego z finansowania w raportowanym okresie. Na tę cześć wyjaśnień należy zwrócić szczególną uwagę, zważywszy że dotychczas podatnicy interpretowali wartość transakcji pożyczkowych, jako wartość wynikającą z umowy pożyczkowej. Tymczasem stanowisko prezentowane w ramach Q&A TPR jest inne, bardziej korzystne dla podatników.

Należy mieć na uwadze, że Informator TPR nie stanowi źródła prawa. Najlepszym rozwiązaniem dla rozbieżności pomiędzy stanowiskiem organów a podatników, byłoby opublikowanie przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej w tym zakresie. Należy nadmienić, że podatnicy, którzy przyjęli ostrożnościowe podejście i wskazali w TPR za rok 2019 jako wartość transakcji kwotę udzielonego finansowania z umowy pożyczki, nie muszą składać korekty TPR za ten okres, gdyż brak takich wymogów ze strony Ministerstwa Finansów.

 

Inne zagadnienia

Poza kwestią wartości transakcji, w przypadku umów pożyczkowych, Informator TPR wskazuje jak należy ująć ujemne marże czy nietypowe stopy bazowe, takie jak WIBID. Tegoroczna wersja Q&A TPR rozwija także zagadnienia związane z ubezpieczeniami. Odpowiedziano na pytania podatników związane z wartością transakcji (np. w przypadkach, gdzie nie można wskazać sumy ubezpieczenia lub usług brokerskich).

Biorąc pod uwagę jak często, zgodnie z treścią Informatora TPR, należy dodawać wyjaśnienia w sekcji F formularza TPR, nasuwają się jednoznaczne wnioski o jego wysokiej wadze. W przypadku jakiejkolwiek ograniczeń pól informacji o cenach transferowych lub innych wątpliwości, w tym miejscu należy umieszczać dodatkowe wyjaśnienia. Jednocześnie wszelakie komentarze podatnika, powinny być sformułowane krótko i przejrzyście, zważywszy na fakt, że pole na dodatkowe informacje ma ograniczona liczbę znaków, a kwestii jakie mogą być w nim poruszone może być wiele. Dlatego podczas wypełniania obowiązków raportowania w zakresie cen transferowych, nie można zapominać o tym fakcie.

 

Podsumowanie

Dokument szczegółowo opracowuje kwestie problematyczne związane z wypełnianiem formularza TPR. Abstrahując od faktu, że każda transakcja pomiędzy podmiotami powiązanymi wymaga zindywidualizowanego podejścia i nie jest możliwe przygotowanie publikacji, w której znajdą się odpowiedzi na każde pytanie podatników, Informator TPR został opracowany w taki sposób, że stanowi realne wsparcie dla podatników. Jest pomocny dla tych, którzy pierwszy raz mają styczność z cenami transferowymi i samym formularzem, ale też dla podmiotów funkcjonujących w rozbudowanych grupach kapitałowych od dłuższego czasu.

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa Finansów, należy pamiętać, że Informator TPR ma jedynie informacyjny i nie stanowi ani interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, ani wyjaśnień przepisów prawa podatkowego (objaśnień podatkowych) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i 1598). Opublikowany dokument stanowi jedynie zbiór dobrych praktyk, dzięki czemu dane zebrane przez organy podatkowe będą miały także wartość analityczną. Podczas wypełniania formularza TPR wciąż trzeba pamiętać, że w przypadku wątpliwości, w pierwszej kolejności odpowiedzi należy szukać bezpośrednio w aktach prawnych regulujących ceny transferowe. Niemniej jednak biorąc pod uwagę, że dokument został opublikowany Ministerstwo Finansów, podatnicy mogą mieć nadzieję, że zapisy Q&A TPR będą również respektowane przez organy podatkowe.

W przyszłym roku należy się spodziewać publikacji kolejnej edycji Informatora TPR, ze względu na fakt, że sam formularz za 2020 rok ponownie ulegnie dezaktualizacji w związku ze zmianami przepisów obowiązującymi od 1 stycznia br. oraz postanowieniami Polskiego Ładu.

Angelika Szambara, Associate w Enodo Advisors