Wspólne rozliczenie PIT z żoną lub mężem polega na łącznym opodatkowania sumy dochodów uzyskanych przez obydwu małżonków. Tak obliczoną podstawę opodatkowania dzieli się następnie na pół i od tej pomniejszonej podstawy opodatkowania oblicza się należny podatek, który ulega podwojeniu. Korzystanie z tego sposobu obliczenia podatku należnego jest wymiernie korzystne w przypadku występowania dysproporcji w uzyskanych przez małżonków przychodach.

Korzystne rozliczenie wspólnego PIT

Sebastian Sterbicki, ekspert w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce, tłumaczy, że szczególnie korzystna jest sytuacja, gdy jedno z małżonków osiąga dochody przekraczające próg podatkowy, a dochody osiągnięte przez drugiego nie przekraczają limitu progu w wysokości 85 528 zł. W najkorzystniejszym wariancie, korzyść podatkowa może osiągnąć maksymalną kwotę około 12 tys. zł. Zdaniem eksperta, wspólne rozliczenie nie przynosi jednak korzyści w sytuacji, gdy osiągane przychody są do siebie zbliżone i są opodatkowane w tym samym przedziale skali podatkowej. Korzyść ze wspólnego rozliczenia może zniwelować też sytuacja, w której osiągane przez jednego z małżonków dochody zwolnione z opodatkowania w Polsce mogą wpłynąć na efektywną stawkę podatku, którą finalnie będą opodatkowane skumulowane dochody małżonków.

Zobacz również:
Obligacje Skarbu Państwa nie zawsze bez podatku >>

Remont łazienki obniży PIT niepełnosprawnego >>
Ulga termomodernizacyjna do rozliczenia w rocznym PIT >>
 

Konieczne warunki do spełnienia

Sebastian Sterbicki zwraca uwagę, że aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, konieczne jest spełnienia kilku warunków. Ważne jest przede wszystkim pozostawanie w związku małżeńskim przez cały rok kalendarzowy. W przypadku zawarcia związku małżeńskiego w trackie 2019 roku, małżonkowie uprawnieni będę do wspólnego rozliczenia dopiero w roku 2020. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku rozwiązania małżeństwa w trakcie roku, co uniemożliwia wspólne rozliczenie za dany rok podatkowy. Istotne znaczenie ma także posiadanie przez małżonków przez cały rok kalendarzowy wspólności majątkowej. Podpisanie intercyzy uniemożliwia wspólne rozliczenia za rok, gdy dana intercyza została podpisana. Żeby skorzystać ze wspólnego rozliczenia, konieczne jest także podleganie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce. Ustawa o PIT przewiduje jednak możliwość wspólnego rozliczenia również dla osób o organicznym obowiązku podatkowym w Polsce. W tym przypadku konieczne jest spełnienie następującego warunku: małżonkowie mieli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, EOG albo na terenie Konfederacji Szwajcarskiej lub jeżeli jeden z nich podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a drugi miał miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, oraz ich przychody podlegające opodatkowaniu na terytorium RP stanowią co najmniej 75 proc. całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym oraz gdy dla celów podatkowych udokumentowali miejsce zamieszkania certyfikatem rezydencji. Wreszcie, konieczne jest też złożenie wniosku o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków. W tym celu trzeba po prostu zaznaczyć odpowiednią kratkę na formularzu PIT-37 lub PIT-36.

 


- Ze wspólnego rozliczenia nie mogą jednak skorzystać podatnicy, którzy uzyskują przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem liniowym, kartą podatkową, podatkiem tonażowym lub ryczałtem ewidencjonowanym (prócz przychód z najmu prywatnego) – podkreśla ekspert.