Podatnicy, mający prawo do ulgi rehabilitacyjnej, mogą odliczyć wydatki na używanie samochodu osobowego, ale także na przystosowanie go do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Mówi o tym art. 26 ust. 7a pkt 2 i pkt 14 ustawy o PIT. 

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, zainteresowani muszą spełnić kilka warunków:

  1. ulga przysługuje tylko tym osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami samochodu osobowego, nie dotyczy to innych środków transportu,
  2. stosowanie odliczenia dotyczy wyłącznie właścicieli (współwłaścicieli) samochodów – inny tytuł prawny do samochodu, np. umowa najmu, leasingu, użyczenia nie uprawnia do ulg,
  3. nie ma natomiast wymogu, aby osoba korzystająca z ulgi posiadała prawo jazdy i użytkowała samochód jako kierowca.

Ministerstwo Finansów wyjaśnia w odpowiedzi na interpelację nr 18712 z 29 sierpnia 2023 r., że od dochodu można odliczyć wydatki na przejazdy nie tylko na cele rehabilitacyjne, ale także do lekarza, pracy czy na zakupy. Celem jest ułatwienie codziennego życia.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć wydatki na:

  • paliwo,
  • inne wydatki eksploatacyjne,
  • naprawy i wymianę części,
  • ubezpieczenie samochodu.

Czytaj też: Od lipca więcej ulg dla rodzin osób z niepełnosprawnością >>

Czy trzeba dokumentować koszty

Ulga rehabilitacyjna na samochód jest limitowana i nie może przekroczyć 2280 zł. 

Z art. 26 ust. 7c ustawy o PIT wynika co prawda, że w przypadku wydatków na używanie samochodu osobowego nie jest wymagane posiadanie dokumentów stwierdzających ich wysokość. Jednak ten sam przepis mówi, że na żądanie organów podatnik jest obowiązany przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia. To oznacza, że korzystający z ulgi powinien potrafić udowodnić poniesienie wydatków. Warto więc dokumentować ich poniesienie.

Potwierdza to Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. Urząd skarbowy może zwrócić się do podatnika, by udowodnił poniesienie wydatku, nawet jeśli brak jest ustawowego wymogu dokumentowania wysokości określonych wydatków fakturą, rachunkiem lub innym dokumentem. Organ może to sprawdzić w ramach czynności sprawdzających lub postępowania podatkowego.

Wpis do dowodu rejestracyjnego 

Czy osoba korzystająca z ulgi musi być wpisana do dowodu rejestracyjnego pojazdu? Fiskus potwierdza, że nie. Mówi o tym m.in. interpretacja dyrektora KIS z 17 marca 2022 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.1236.2021.2.SR. Chodziło o kobietę, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim. Chciałaby odliczyć wydatki na samochód w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ale tylko jej mąż widnieje jako jego właściciel w dowodach rejestracyjnych. Chciała więc uzyskać potwierdzenie, że może skorzystać z ulgi jako współwłaścicielka auta na mocy małżeńskiej wspólnoty majątkowej. 

- Przepis nie pozbawia prawa do ulgi, gdy w dowodzie rejestracyjnym samochodu jest wymieniony tylko współmałżonek osoby niepełnosprawnej, z którym podatnik pozostaje we wspólności majątkowej małżeńskiej, a samochód stanowi wspólny składnik majątku małżonków – stwierdził dyrektor KIS.

Co więcej, w tej samej interpretacji fiskus przyznał, ze kobieta może odliczyć też ulgę za poprzednie lata, jeśli nie skorzystała z niej, mimo iż miała takie prawo. Powinna w tej sytuacji skorygować zeznania PIT za te lata. 

Dyrektor KIS przypomniał, że korekta deklaracji ma na celu poprawienie błędu. Podatnik może skutecznie skorygować wysokość zobowiązania podatkowego, o ile nie uległo ono przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

 

Sprawdź również książkę: PIT. Komentarz 2023 >>


Osobny limit dla małżonków, ale nie dla rodziców

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że każdy z małżonków, będąc osobą niepełnosprawną, ma „własny" limit ulgi do kwoty 2280 zł. A to oznacza, że odliczą w sumie 4560 zł.

Inaczej jest jednak w przypadku, gdy np. niepełnosprawny rodzic ma na utrzymaniu niepełnosprawne dziecko. 

- Osoba niepełnosprawna mająca na utrzymaniu inną osobę niepełnosprawną może odliczyć wydatki do wysokości 2280 zł łącznie. Osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych i sama jest niepełnosprawna - wyjaśnia MF.

Tak samo stwierdził też dyrektor KIS w interpretacji z 2 grudnia 2022 r., nr 0115-KDWT.4011.947.2022.1.BK. Z pytaniem wystąpiła kobieta mająca orzeczenie o niepełnosprawności, której dwunastoletnia córka również ma takie orzeczenie. Chciała w ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczyć dwa razy oi 2280 zł, na nią samą i na dziecko.

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak, na takie rozliczenie. - Osobie fizycznej przysługuje jeden limit z tytułu odliczenia wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, nawet jeżeli ma ona na utrzymaniu jedną, dwie czy więcej osób niepełnosprawnych, a do tego sama jest niepełnosprawna - stwierdził.