Zbliża się lipiec – okres, kiedy kolejne branże muszą zacząć stosować kasy fiskalne online. Wraca więc temat ulgi na zakup urządzenia. Wymóg korzystania z nowych urządzeń będzie teraz dotyczył usług:

 • fryzjerskich,
 • kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • budowlanych,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawniczych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Czytaj w LEX: Obowiązek posiadania kas fiskalnych przez adwokatów i radców prawnych w praktyce >

 

- Jestem przedsiębiorcą zwolnionym z VAT. Usługi, które wykonuję wymagają jednak posiadania kasy fiskalnej i wydawania paragonów. Kupiłem kasę online. Następnie złożyłem wniosek o ulgę i wypłatę przez urząd 700 złotych. Do wniosku dołączyłem wymaganą kopię faktury potwierdzającej zakup i oświadczenie, że wcześniej nie musiałem używać kasy. Dokumenty przesłałem za pomocą e-PUAP. Zdziwiłem się jednak, bo parę dni później zadzwoniła do mnie pani z urzędu i poprosiła o kopię wydruku miesięcznego raportu z kasy fiskalnej. Kasa jest online, łączy się ze skarbówką i przekazuje wszystkie informacje o sprzedaży. Po co więc dodatkowo wysyłać kopię raportu – napisał do nas zdziwiony Czytelnik. Jego zdaniem, to nikomu niepotrzebna biurokracja.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga na zakup kas rejestrujących - korzystanie przez czynnych podatników VAT >

Zobacz również: Prawnik bez kasy fiskalnej tylko wyjątkowo >>

 

Zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej

Zobaczmy, co mówią przepisy. Regulacje dotyczące rozliczeń VAT ustanawiają ogólną zasadę, z której wynika, że podatnicy podatku VAT czynni mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Ulgę rozlicza się w składanej deklaracji VAT.

W przypadku jednak, gdy podatnicy wykonują wyłącznie czynności zwolnione od podatku lub są podatnikami, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, urząd skarbowy dokonuje zwrotu kwoty wydatkowanej na zakup kasy online na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, w terminie do 25. dnia od dnia złożenia wniosku przez podatnika. Zasady składania wniosków określone są w przepisach rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz. U. z 2019 r. poz. 820).

Zobacz procedurę w LEX: Ulga na zakup kas rejestrujących - korzystanie przez zwolnionych podatników VAT >

Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Tax&Legal, tłumaczy, że w przypadku podatników VAT zwolnionych zwrot na zakup jest dokonywany na wniosek podatnika złożony do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym rozpoczął on prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

 


Wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy

Wniosek ten musi zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - dodatkowo informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numerze rejestracyjnym i bocznym taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą;
 2. numer rachunku, na który należy dokonać zwrotu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z kopią dowodu zapłaty całej należności za jej zakup;
 2. kopię raportu fiskalnego miesięcznego wystawionego przy użyciu kasy rejestrującej potwierdzającego prowadzenie ewidencji sprzedaży;
 3. w przypadku podatników świadczących usługi przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami - kopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.

 

Urząd prosi o dane, które ma w systemie

Izabela Rutkowska dziwi się jednak, że rozporządzenie nie zostało zmienione i dostosowane do obecnych realiów. - Mając na uwadze główną cechę kas online jak i rolę, którą ona odgrywa, należy mieć sporą nadzieję, że wymóg załączania kopii raportu fiskalnego, w dobie dostępu organów podatkowych do rozliczeń podatnika w trybie online, niebawem zniknie. Skoro nowe typy kas rejestrujących umożliwiają przekazywanie danych z paragonów, takich jak m.in. NIP podatnika, podstawę opodatkowania, kwotę podatku, stawkę VAT, rodzaj towaru/usługi, datę i czas sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez szefa KAS i system ten odbiera i gromadzi dane z kas w celach analitycznych i kontrolnych, to spełnienie przez podatnika wymogu rozpoczęcia ewidencji jest sprawdzalny bez faktycznego jego udziału, a w szczególności bez dokumentowania przez niego tego faktu. Zwłaszcza, że dane te są przekazywane w czasie rzeczywistym, bezpośrednio i automatycznie  – tłumaczy Izabela Rutkowska.

Zobacz procedurę w LEX: Utrata prawa do ulgi na zakup kasy rejestrującej >

Potwierdza to także Piotr Chojnacki, doradca podatkowy, partner w kancelarii TA&TPT. Jego zdaniem, biorąc pod uwagę cel wprowadzenia kas fiskalnych online, wymóg załączenia kopii raportu miesięcznego wydaje się być zbędny, ponieważ dane wynikające z takiego raportu powinny być urzędowi znane.

Niestety przepis funkcjonuje nadal, więc urzędnicy są zobowiązani go stosować, aczkolwiek w oczach podatników spełnienie tego wymogu budzi coraz większe zaskoczenie i zdziwienie.

Czytaj w LEX: Zakończenie działalności - a co z kasą fiskalną? >