Kosztami uzyskania przychodów są tzw. koszty pracownicze. Chodzi tu jednak nie tylko o samo wynagrodzenie zasadnicze, ale także o wszelkiego rodzaju, nagrody, premie, diety i inne należności za czas podróży służbowych, wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Pojęcie kosztów pracowniczych może również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci zakupu karnetów wstępu na siłownie, pływalnie, korty tenisowe, fitness, opłaty za korzystanie z sauny, sali gimnastycznych i innych obiektów sportowych. W każdej sytuacji trzeba jednak sprawdzić, jaki jest cel takiego przedsięwzięcia oraz związek danego wydatku z prowadzoną przez podmiot działalnością oraz wpływ takiego wydatku na uzyskanie przez pracodawcę przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów.

 

Liczy się motywacja pracownika

Z grudniowej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0111-KDIB2-1.4010.485.2019.1.PB wynika, że tego typu wydatki mają na celu głównie zmotywowanie pracowników, zwiększenie ich zaangażowania w pracę, dbałość o odpowiednią atmosferę pracy oraz ciągłe ulepszanie relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, co w konsekwencji ma się przełożyć na większą efektywność świadczonej pracy oraz wysokość osiąganych przez pracodawcę przychodów. Zdaniem organu podatkowego, w odniesieniu do samego pracownika dodatkowe świadczenia są formą dbałości o kondycję psychofizyczną i zdrowie pracowników, mają wpływ na zapewnienie ciągłości wykonywanej pracy poprzez zmniejszenie częstotliwości absencji chorobowych, a także dbałość o punktualność podwładnych poprzez udostępnienie samochodu służbowego lub długookresowych biletów komunikacji miejskiej. Dyrektor KIS przyznał również, że udostępnienie możliwości korzystania ze świadczeń oferowanym pracownikom również członkom ich rodzin przyczynia się do poprawy wizerunku pracodawcy, jako dbającego zarówno o swoich pracowników, ale także o członków ich rodzin - skutkuje to m.in. większym „przywiązaniem” pracownika do pracodawcy, co wpływa również na zmniejszenie ich rotacji.

 

Sprawdź również książkę: Podatki 2020 z komentarzem Crido >>


Koszty pracownicze mają związek z przychodem

Potwierdził również, że wydatki na rzecz pracowników i ich rodzin w postaci zakupu dodatkowych świadczeń pozapłacowych ponoszone przez pracodawcę ze środków obrotowych, mają pośredni związek z prowadzoną działalnością. Zatem ponoszone z tego tytułu wydatki związane są w sposób pośredni z przychodami uzyskiwanymi z działalności gospodarczej. Zachodzą więc przesłanki uprawniające do zaliczenia wydatków na zakup świadczeń do kosztów uzyskania przychodów.

Zobacz również:
Mikrorachunki podatkowe można weryfikować - nawet z telefonu >>

Udział gości w imprezach nie zawsze kosztem spółki >>
Bez zawiadomienia o wpłacie na niezgłoszony rachunek firma nie odliczy kosztów >>
 

- Wygląda na to, że fiskus przekonuje się do zdania, że na zaangażowanie pracownika wpływ ma nie tylko sytuacja samych pracowników, ale również członków ich rodzin – ocenia Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii TAX PFK. Ekspert zwraca uwagę, że w obecnych czasach, kiedy coraz częściej pojawiają się kłopoty ze znalezieniem dobrych pracowników, istotniejsze jest utrzymanie dotychczasowych pracowników, jak również stworzenie bardzo atrakcyjnej oferty dla potencjalnych, nowych pracowników. Bardzo istotnym aspektem branym pod uwagę są właśnie świadczenia pozapłacowe. - Dlatego bardzo dobrze, iż fiskus zauważa związek pomiędzy świadczeniami pozapłacowymi oferowanymi pracownikom a działalnością gospodarczą podatnika. Równie istotne, a może nawet bardziej, jest również to, że fiskus zgodził się na zaliczanie w koszty podatkowe wydatków na rzecz członków rodzin pracowników – podkreśla ekspert.

Grzegorz Symotiuk przypomina jednak, że jeszcze niedawno w takich przypadkach skarbówka stanowczo zaprzeczała związkowi wydatków poniesionych dla członków rodzin pracowników a przychodami pracodawcy.