Nowe przepisy ustawy o VAT wprowadziły tzw. białą listę podatników VAT. Jest to specjalny wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Kontrahentów można tam wyszukiwać po nazwie podmiotu, numerze NIP, REGON lub po numerze konta bankowego przedsiębiorcy. Rejestr prowadzi go szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Wyłączenie z kosztów od stycznia 2020 roku

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłata za fakturę zostanie dokonana na niezgłoszony rachunek bankowy, wpłacający nie będzie mógł zaliczyć tej wpłaty do kosztów uzyskania przychodów. Regulacje te mają dotyczyć wyłącznie płatności przekraczających 15 tys. zł. W ustawie przewidziana jest także możliwość uwolnienia się od tych konsekwencji. Podatnik będzie musiał złożyć zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek spoza wykazu do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wystawcy faktury w ciągu trzech dni od dnia zlecenia przelewu.

Czytaj w LEX: Biała lista podatników VAT >

Remigiusz Fijak, doradca podatkowy z kancelarii TPA Poland tłumaczy, że w praktyce wszyscy podatnicy VAT powinni w pierwszej kolejności sprawdzić, czy wszystkie rachunki, których używają w działalności są znane urzędowi skarbowemu, a jeżeli tak nie jest, powinni dokonać aktualizacji danych. W drugiej kolejności natomiast przed dokonaniem przelewu podatnicy powinni sprawdzać, czy rachunek na jaki dokonują przelewu jest widoczny na białe liście i ewentualnie zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego fakt dokonania przelewu na inny rachunek.

Zobacz również:
Biała lista podatników VAT pomaga, ale tylko w teorii >>
Rozliczenie kosztów w zamian za donos do urzędu >>

 

Zawiadomień na pewno będzie dużo, ale…

Kilka dni temu Ministerstwo Finansów opublikowało projekt wzoru wymaganego zaświadczenia. Eksperci mają jednak do niego zastrzeżenia. Apelują, by dostosować go do praktyki i realiów biznesowych. Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan zwraca również uwagę, ze projekt rozporządzenia, które wprowadzi wzór zawiadomienia nie został skierowany do konsultacji społecznych.

 

- Działania uszczelniające nie mogą paraliżować funkcjonowania firm. W początkowym okresie, kiedy wykaz nie działa jeszcze sprawnie – nie zawiera rachunków faktoringowych, rachunków firm zagranicznych, czy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, itp. – zawiadomień składanych przez podatników będzie wiele – mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, sekretarz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan.

Czytaj w LEX: Czy wszystkie rachunki pomocnicze (subkonta) powinny widnieć na białej liście podatników? >

… projekt druku wymaga poprawek

Pod koniec listopada Ministerstwo Finansów ogłosiło wiele korzystnych zapowiedzi dla firm w zakresie praktycznych aspektów związanych z funkcjonowaniem wykazu, w tym dotyczących negatywnych skutków wynikających ze zlecenia wpłaty na rachunek nieznajdujący się w wykazie podatników VAT. Tymczasem – jak tłumaczy Przemysław Pruszyński, projekt rozporządzenia przewiduje, że zawiadomienie o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, powinno być dokonywane na formularzu ZAW-NR. Jego treść zaś nie daje odpowiedzi, czy wprowadzenie ułatwień będzie możliwe. Ekspert wskazuje, że formularz ma być wniesiony do urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta.

Czytaj w LEX: Wyłączenie z kosztów ze względu na dokonywanie płatności na rachunek spoza białej listy >

Przedsiębiorcy postulowali, aby można było złożyć zawiadomienie do własnego urzędu. Podatnicy nie zawsze posiadają wiedzę o właściwości urzędu kontrahenta. Formularz wymaga także wskazania kwoty dokonanej płatności, co sugeruje, że zawiadomienie będzie musiało być składane przy każdej płatności, a nie w przypadku jedynie pierwszej płatności na dany rachunek kontrahenta. Problematyczny jest także trzydniowy termin za złożenie zawiadomienia. Pruszyński zwraca uwagę, że może on oznaczać, że w przypadku otrzymania faktury w piątek, przedsiębiorca będzie miał jedynie jeden dzień na złożenie zawiadomienia. Biorąc pod uwagę, że termin trzech dni wynika z ustawy, przedsiębiorcy apelują o jego wydłużenie chociażby poprzez doprecyzowanie w objaśnieniach podatkowych, że są to trzy dni robocze.

 

 

- Mamy nadzieję, że projektowany formularz ZAW-NR jest tylko wstępną propozycją i ulegnie jeszcze modyfikacji, z korzyścią dla przedsiębiorców – dodaje Przemysław Pruszyński.

Sprawdź w LEX: