Na wstępie trzeba zwrócić uwagę, że w przypadku, gdy podatnik VAT nie dokonywał w okresie rozliczeniowym żadnych czynności opodatkowanych (np. sprzedaży, choć nie jest to jedyna czynność, która wpisana jest w katalog czynności opodatkowanych VAT), ustawa daje mu możliwość wnioskowania o zwrot podatku naliczonego. Częstą wątpliwością, która powstaje podczas podejmowania decyzji o dyspozycji nadwyżką podatku naliczonego nad należnym czy też samym podatkiem naliczonym wynikającym z deklaracji VAT za dany okres, jest fakt, czy podatnikowi przysługuje zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 60 dni, jeśli w podatku należnym wykazano wyłącznie transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Wątpliwość ta rodzi się głównie z przekonania, że czynnością opodatkowaną VAT jest tylko sprzedaż.

Czytaj w LEX: Wydanie decyzji wymiarowej a kontrola legalności wcześniejszego przedłużenia terminu zwrotu VAT - linia orzecznicza >>>

Termin zwrotu VAT

W art. 87 ust. 2 ustawa o VAT wskazuje podstawowy termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Co do zasady jest to termin 60-dniowy. Oczywiście ustawa przewiduje również dłuższe i krótsze terminy zwrotu (25 dni czy też 180 dni), ale ich zastosowanie wymaga wystąpienia określonych w ustawie przesłanek. Przykładowo, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostaw towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju, które w kraju byłyby opodatkowane, podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną VAT, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia.

Zobacz również: Przeniesienie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego czasami bez VAT >>

Czytaj w LEX: Przyspieszony zwrot VAT krok po kroku >>>

Co stanowi czynności opodatkowane VAT?

Katalog czynności opodatkowanych VAT również znajduje się w ustawie o VAT. Zgodnie z art. 5 ustawy, opodatkowaniu VAT podlegają:

  • odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  • eksport towarów;
  • import towarów na terytorium kraju;
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju.

Z przedstawionego katalogu wynika, że wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów jest czynnością opodatkowaną VAT na terytorium kraju, wobec czego uprawnia do zwrotu bezpośredniego w terminie 60 dni.

Czytaj w LEX: Podstawa opodatkowania VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów (WNT) >>>

Czytaj w LEX: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych >>>