Mimo apeli księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się – póki co – na wydłużenie czasu na wywiązanie się z obowiązków rozliczenia podatków i przesłania do urzędów różnego rodzaju sprawozdań. Z zapowiedzi dotyczących tzw. tarczy kryzysowej, czyli pakietu pomocowego dla firm nie wynika, że postulaty ekspertów będą wzięte pod uwagę.

W czwartek Ministerstwo Finansów przedstawiło własne rozwiązania. Wskazało m.in. na przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych. Dodatkowo ma też zostać wydłużony termin na przekazanie przez płatników zaliczek na podatek od wynagrodzeń pobranych za marzec i kwiecień. Planuje się, że zapłata tych zaliczek będzie mogła być dokonana do 1 czerwca 2020 r. Zaliczki za kwiecień w normalnych warunkach trzeba byłoby zapłacić 20 maja. Przesunięcie płatności na 1 czerwca, daje więc płatnikom dodatkowe 10 dni.

Zobacz procedurę w LEX: Narzędzia podatkowe wpierające zwalczanie pandemii koronawirusa (COVID-19) >

Rozliczenie lutego po staremu

Nie zmieniają się jednak terminy bieżących rozliczeń podatkowych. 20 marca trzeba zatem rozliczyć podatek dochodowy i wpłacić zaliczkę. 25 marca minie z kolei termin na wysłanie do skarbówki jednolitych plików kontrolnych i deklaracji VAT. Te terminy nie zostaną już przesunięte – nie ma na to czasu. 31 marca to z kolei dla większości firm w Polsce graniczna data sporządzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz obowiązek złożenia m.in.: deklaracji CIT-8, deklaracji MDR w zakresie schematów podatkowych, złożenia deklaracji IFT-2R, deklaracji ORD_U.

Czytaj w LEX: CIT-8 - praktyczny poradnik >

Można mieć ewentualnie jeszcze nadzieję na przesunięcie terminu na złożenie sprawozdań finansowych i innych dokumentów składanych do końca marca. Wydaje się, że kalendarz na to pozwala – najbliższe posiedzenie rządu planowane jest na wtorek, 24 marca. Sejm zbierze się natomiast 25 i 26 marca. Przedstawiciele rządu o szerszej pomocy księgowym i doradcom podatkowym jednak nie wspominają.

Zobacz również:
Koronawirus utrudni biegłym weryfikację sprawozdań finansowych >>
Firmy nie mogą rozliczać podatków, ale urzędy kontynuują kontrole >>
JPK to nie wszystko, księgowi apelują o wydłużenie terminów >>

Problemy księgowych pozostają

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce apelowało do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, sprawozdań do Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszelkich instytucji udzielających dotacji oraz sporządzenia, podpisania i zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla których rygorystyczne terminy wynikają z innych przepisów w tym o obrocie papierami wartościowymi, prawa bankowego dla których termin sporządzania i złożenia przypada po 12 marca 2020 r. Z podobnymi postulatami występowali również doradcy podatkowi.

Okazało się jednak, że przedstawione założenia planu antykryzysowego nie zawierają wielu postulatów, o które apelowali księgowi, doradcy podatkowi i organizacje przedsiębiorców.

 

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i wspólnicy, członek Rady Podatkowej Lewiatana, potwierdza w rozmowie z Prawo.pl, że zapowiedzi rządu pozostawiły duży niedosyt. Zwraca uwagę, że przedsiębiorcy mieli wiele oczekiwań. Niemal cały biznes staje teraz w obliczu dramatycznej sytuacji, co grozi m.in. załamaniem płynności finansowej.

- Rząd nie odniósł się wcale do sprawozdań finansowych, sprawozdań do GUS czy NBP – podkreśla ekspert.

Czytaj w LEX: Zmiany VAT w towarowych transakcjach wewnątrzwspólnotowych od 1 stycznia 2020 r. >

Ulgi i umorzenia tylko na wniosek

Przedsiębiorcy, którzy w związku z występowaniem koronawirusa będą mieć problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości. Parę dni temu przypomniało o tym Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej. Resort zwrócił uwagę, że w sytuacji negatywnych skutków finansowych dla przedsiębiorców wynikających z epidemii koronawirusa urzędy skarbowe będą brać pod uwagę te szczególne okoliczności przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących przyznania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, umorzenia zaległości podatkowych itp). Wnioski składane przez przedsiębiorców w trybie art. 67a i art. nast. ordynacji podatkowej będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.

Zobacz procedurę w LEX: Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych >

Zgodnie z tym przepisem, organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek,
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku powinno się jednak złożyć przed jego upływem.

 


Późniejsze rozliczenie może być karane

Przepisy kodeksu karnego skarbowego dają też fiskusowi prawo karania podatników, jeśli nie składają deklaracji i nie płacą podatków w terminie.

- Może się zdarzyć, że zeznanie podatkowe nie zostanie złożone w terminie, przykładowo z uwagi na chorobę podatnika lub inne obiektywne okoliczności. W takim przypadku podatnik naraża się na sankcje wynikające z przepisów kodeksu karnego skarbowego. Podatnik może zostać ukarany mandatem lub grzywną. Dodatkowo, jeżeli z zeznania podatkowego wynikał podatek do zapłaty, będzie musiał swoje zobowiązanie podatkowe powiększyć o odsetki – tłumaczy Piotr Popek, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce. Ekspert dodaje, że przed ewentualnymi sankcjami z tego tytułu może ochronić złożenie dodatkowego dokumentu w urzędzie, czyli tak zwanego „czynnego żalu”. Zgodnie bowiem z art. 16 § 1 kodeksu karnego skarbowego, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. W takim dokumencie konieczne jest wskazanie do jakiego czynu zabronionego doszło. Warto jest również wskazać obiektywną przesłankę dlaczego termin nie mógł zostać dochowany.

Czytaj w LEX: Możliwości uniknięcia kary przez sprawcę przestępstwa (wykroczenia) skarbowego >

- Czynny żal może okazać się nieskuteczny, jeżeli urząd skarbowy podjął już czynności zmierzające do ukarania podatnika. Urząd nie jest związany czynnym żalem, czyli może, pomimo jego złożenia, ukarać danego podatnika za niedochowanie terminu na złożenie zeznania podatkowego – zauważa Piotr Popek.