- Przedsiębiorco, jeżeli z powodu epidemii koronawirusa masz problemy, by zapłacić bieżące składki lub należności, które wynikają z zawartej już z ZUS umowy o rozłożenie zadłużenia na raty bądź odroczenie terminu płatności, możesz skorzystać z uproszczonych form pomocy:

  • odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek za okres od lutego do kwietnia 2020 r.,
  • zawieszenia na 3 miesiące realizacji umowy zawartej z ZUS, w której termin płatności rat bądź składek wyznaczono w okresie od marca do maja 2020 r., i tym samym wydłużenia o 3 miesiące terminu realizacji zawartej umowy.

W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w tej sprawie:

Jak informuje ZUS, wniosek można przesłać elektronicznie za pośrednictwem portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, złożyć w skrzynce dostępnej w placówce Zakładu lub wysłać pocztą.

Czytaj w LEX: Uprawnienia i obowiązki pracodawcy związane z koronawirusem >

Przedsiębiorcy prowadzący pełną księgowość do wniosku muszą dołączyć sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych) za 2018 lub 2019 r. Skany dokumentów można  dołączyć do wniosku w portalu PUE ZUS, jeśli zapisze się je wcześniej na dysku komputera.
We wniosku należy wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie należności.

Sprawdź w LEX: Jakie świadczenia przysługują pracownikowi, jeśli pracownik lub jego dziecko zostanie objęty kwarantanną w zw. z epidemią koronawirusa? >  

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy będą więc musieli złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej.
Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek przedsiębiorcy, to wyśle mu umowę wraz z dokumentami dotyczącymi pomocy publicznej na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli we wniosku nie został podany adres mailowy).

Czytaj w LEX: Zagrożenie koronawirusem a prawo do prywatności >

 

Jak podkreśla ZUS, po otrzymaniu dokumentów należy je przejrzeć i podpisać w odpowiednich miejscach, a następnie odesłać je do Zakładu. - Złóż je w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub prześlij pocztą instruuje przedsiębiorców ZUS.
Co ważne, podpisane dokumenty można również wysłać Zakładowi w postaci skanu na adres e-mail oddziału ZUS. Ale uwaga! Wtedy przedsiębiorca musi tez wysłać do ZUS papierowe oryginały dokumentów najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemicznego. - Jeśli nie przekażesz ich w formie papierowej do ZUS, uznamy, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową - ostrzega ZUS. I dodaje: - Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej przez Ciebie pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będziemy mogli udzielić Ci ulgi.
Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa firmy nie ulegnie poprawie, to przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Sprawdź w LEX: Czy polecenie pracodawcy dotyczące pracy zdalnej dla pracownika, powracającego z regionu objętego działaniem koronowirusa, może mieć formę ustną? >

Czytaj również: ZUS dopuszcza odroczenie płatności składek, ale nie bezwarunkowo