Udzielanie korepetycji to dość popularne źródło dochodów. Jeśli zamierzamy udzielać korepetycji na małą skalę, nie musimy rejestrować działalności gospodarczej, możemy skorzystać z tzw. działalności nierejestrowej.

Działalność gospodarcza to natomiast działalność zorganizowana, mająca charakter zarobkowy, prowadzona w sposób ciągły i we własnym imieniu. Działalność nierejestrowa, nawet jeśli spełnia te cztery warunki, to ze względu na niski poziom przychodów, nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Dlatego, żeby ją prowadzić, nie trzeba mieć wpisu w rejestrze CEIDG, czyli w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Korepetytor może prowadzić działalność nierejestrową:

  • jeżeli przychody z tej działalności w żadnym miesiącu 2022 roku nie przekroczą kwoty 1505 zł (50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia)
  • w okresie ostatnich 60 miesięcy (5 lat) nie wykonywał działalności gospodarczej.

Nie płacimy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu działalności gospodarczej i comiesięcznych zaliczek na podatek. Nie trzeba rozliczać VAT – zastosowanie ma tu zwolnienie podmiotowe, bo przychody nie przekroczą 200 tys. zł w skali roku. Przychody z działalności nierejestrowej rozliczane są w zeznaniu rocznym PIT-36, według skali podatkowej. Jest tam rubryka "działalność nierejestrowana".

 

Działalność wykonywana osobiście

Organy skarbowe twierdzą, że jeżeli czynności podejmowane przez korepetytora nie będą miały charakteru zorganizowanego, ciągłego, lekcje udzielane są doraźnie, korepetytor korzysta wyłącznie z własnej wiedzy i umiejętności – to wówczas udzielanie korepetycji stanowi działalność wykonywaną osobiście – wymienioną w art. 13 pkt 2 ustawy o PIT co wyłącza możliwość zaliczenia ich do źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 3, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej. Tak stwierdził chociażby dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 6 lipca br. (nr 0114-KDIP3-2.4011.522.2022.1.MG). Uznał on, że przychody uzyskane z tytułu udzielania korepetycji stanowią – w myśl art. 13 pkt 2 ustawy o PIT – przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Zobacz również:
Korepetycje udzielane online podlegają PIT >>
Ryczałt od przychodów dla nauczycieli nie zawsze korzystny >>

 

Korepetycje a działalność gospodarcza

Udzielanie korepetycji na większą skalę będzie wiązało się z koniecznością zarejestrowania działalności gospodarczej. Na gruncie ustawy o PIT prowadzenie lekcji przez korepetytora jest działalnością gospodarczą jeśli korepetycje są udzielane w celach zarobkowych, w sposób zorganizowany i ciągły. Wówczas musimy dokonać wyboru formy opodatkowania. Która z możliwych form jest korzystniejsza?

- W wyniku zmian przepisów od tego roku nie ma możliwości wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej. Osoby udzielające korepetycji, prowadzące w tym zakresie własną działalność gospodarczą, mają do wyboru następujące formy opodatkowania: według skali, podatkiem liniowym lub ryczałtem ewidencjonowanym – podkreśla Maciej Sokołowski, starszy konsultant w Vialto Partnes.

Ekspert wyjaśnia, że w przypadku ryczałtu podstawę opodatkowania stanowi przychód, co oznacza brak możliwości uwzględnienia kosztów jego uzyskania. W przypadku rozliczenia na zasadach ogólnych lub według stawki liniowej 19 proc. podstawę opodatkowania stanowi dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania, np. zakup pomocy naukowych niezbędnych do udzielania korepetycji.

Podkreślmy, że od 1 stycznia 2022 r., wykreślono wskazanie, że stawka ryczałtu ma zastosowanie do świadczenia usług edukacyjnych innych niż świadczone w ramach wolnych zawodów. Tym samym, zastosowanie 8,5 proc. stawki do świadczenia usług w zakresie edukacji nie jest uzależnione od tego, czy usługi te są wykonywane (czy też nie) w ramach wolnego zawodu.

W interpretacji z 28 lipca br. dyrektor KIS uznał, że  przychody uzyskiwane ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 85.59.19.0 (Usługi w zakresie pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane) mogą być opodatkowane w 2022 r. 8,5 proc. stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (nr 0113-KDIPT2-1.4011.495.2022.1.AP).

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  
POLECAMY

- W przypadku korepetycji stawka ryczałtu może wynieść 8,5 proc., zatem mniej niż 12 proc. (według skali) czy 19 proc. (liniowo). Możliwość zastosowania stawki 8,5 proc. słusznie potwierdził dyrektor KIS w wydanej interpretacji – ocenia Maciej Sokołowski.

Dodaje on, że nie ma wtedy możliwości skorzystania z kwoty wolnej od podatku, czy też ulg podatkowych, co jest z kolei możliwe w przypadku opodatkowania według skali. - Biorąc pod uwagę powyższe, ciężko jest jednoznacznie stwierdzić, która z form opodatkowania jest lepsza w przypadku korepetytorów. Kwestia ta musi być zawsze analizowana indywidualnie – podkreśla Maciej Sokołowski.

 

Podobnie do tematu podchodzi kolejny ekspert, doradca podatkowy.

- Usługi edukacyjne czy szkoleniowe są objęte dość szerokim grupowaniem i dość często faktycznie mogą korzystać ze stawki 8,5 ryczałtu ewidencjonowanego. Ryczałt oferuje zwykle niższe stawki, jednak nie pozwala korzystać z kwoty wolnej, uwzględniać kosztów działalności, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i korzystać z szeregu ulg. Oferuje jednak zryczałtowane kwoty składki zdrowotnej – co może być szczególnie odczuwalne chociażby dla specjalistów, którzy osiągają wysokie dochody – podkreśla Andrzej Radwan-Wiński, doradca podatkowy.

Zwraca on uwagę, że obecnie kwota wolna od podatku – do wykorzystania w ramach zasad ogólnych wynosi aż 30 000 zł, a stawka podatku do 120 000 zł wynosi teraz tylko 12 proc.

 

Studium przypadku

Przenalizujmy zatem, czy nasz korepetytor, który osiągnie 7500 zł przychodu miesięcznie, będzie miał grubszy portfel przy ryczałcie, czy jednak zasadach ogólnych. - Jest to biznes oparty na wiedzy i umiejętnościach, zatem załóżmy, że wygeneruje 800 zł kosztów miesięcznie, co daje 90 000 zł przychodu i 9600 zł kosztów rocznie. Przyjmijmy, że nasz przedsiębiorca płaci przez cały rok preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne (tzw. mały ZUS) – 3163 zł rocznie. Wówczas suma obciążeń z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej na ryczałcie przy stawce 8,5 proc. wyniesie około 17 070 zł. Tymczasem suma obciążeń przy zasadach ogólnych wyniesie około 15 870 zł – ocenia Andrzej Radwan-Wiński.

Ekspert wyjaśnia, skąd ta różnica. Składka zdrowotna pozostanie na podobnym poziomie, ale dzięki wysokiej kwocie wolnej podatek dochodowy wyniesie ponad 1500 zł mniej na zasadach ogólnych.

- Jeśli nasz przedsiębiorca jest lepiej zarabiającym specjalistą i co miesiąc osiąga 12 500 zł przychodu, przy 1000 zł kosztach – czyli 150 000 przychodu i 12 000 kosztów rocznie - suma obciążeń z tytułu podatku dochodowego, składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej na ryczałcie przy stawce 8,5 proc. wyniesie około 22 160 zł, a suma obciążeń przy zasadach ogólnych wyniesie ok. 30 850 zł – podkreśla Andrzej Radwan-Wiński.

W tej sytuacji składka zdrowotna na ryczałcie będzie niższa o około 5400 zł, a zryczałtowany podatek dochodowy o około 3 290, ponieważ zasady ogólne zaczną już niestety wchodzić w drugi próg (ponad 120 00 zł) gdzie obowiązuje stawka 32 proc.

- Nie ma jednego schematu i każdy przypadek należy kalkulować indywidualnie. Nie można jednak pomijać składki zdrowotnej, która w ryczałcie może przynieść większe oszczędności niż w samym podatku dochodowym. Ryczałt może być odpowiednim rozwiązaniem dla biznesów, które generują niewielkie koszty, przekraczając dochodem pierwszy próg podatkowy – jak samozatrudnieni specjaliści – podkreśla Andrzej Radwan-Wiński.