Według Karty Nauczyciela odpis na zakładowy fundusz socjalny zależy od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. Natomiast kwotę tę notorycznie zamrażano tak, że od lat nie uwzględniała ona podwyżek, które dał nauczycielom PiS.

 

Czytaj:  Nie tylko nauczyciele mogą korzystać ze szkolnego funduszu socjalnego>>

 

Podwyżki i waloryzacja

Według przepisów odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się corocznie. Kwotę tę wylicza się co do zasady jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowymi, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110 proc. kwoty bazowej, o której mowa w ustawie budżetowej, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową określoną w art. 9 ust. 2 ustawy budżetowej obowiązującą w dniu 1 stycznia 2024 r., czyli kwotę 5 176,02 zł - odpis wyniesie więc 5 693,62 zł.

 

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej, czyli usług świadczonych przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 9 listopada 2017 r., sygn. akt III AUa 2032/16 wskazał, że działalność socjalna nie ogranicza się jedynie do udzielania ulgowych usług i świadczeń z funduszu. Pracodawca może bowiem zaspokajać zbiorowe potrzeby pracowników, np. organizując masowe imprezy, takie jak wycieczki, spotkania integracyjne lub pikniki. Sąd podkreślił, że taki przejaw aktywności stanowi rodzaj rekreacji czy wypoczynku, a tym samym mieści się w pojęciu działalności socjalnej z art. 2 pkt 1 ustawy.