Chodzi o ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która nowelizuje m.in. przepisy ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowelizacja zmienia właściwość w zakresie interpretacji przepisów i przenosi ją z Ministerstwa Zdrowia, do Ministerstwa Finansów.

 

Opłata cukrowa we właściwości ministra finansów

- Opłata cukrowa to nowa danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 roku. W intencji Ministerstwa Zdrowia miała zachęcić producentów do zmniejszenia w napojach ilości substancji słodzących, a konsumentów - do wyboru zdrowszych produktów. Ma ona zatem na celu nie pozyskanie dodatkowych środków dla budżetu, a zmianę nawyków społeczeństwa. Dane na temat sprzedaży słodzonych napojów wskazują, że spełnia ona swoje zadanie. Teraz właściwe do interpretacji jej postanowień będzie Ministerstwo Finansów – wyjaśnia wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Zobacz również: Podatek cukrowy już od stycznia 2021 roku >>

Przepisy o podatku cukrowym pełne niejasności >>

Ustawa przewiduje między innymi, że do obu opłat stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przy czym uprawnienia organów podatkowych przysługują odpowiednio:

  • naczelnikowi Urzędu Skarbowego,
  • dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej,
  • dyrektorowi Krajowej Informacji Skarbowej,
  • szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
  • ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

 

- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jako organ Krajowej Administracji Skarbowej, którego zadaniem jest zapewnienie jednolitego i powszechnego dostępu do informacji podatkowej i celnej oraz prowadzący sprawy dotyczące interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego, na mocy przyjętej nowelizacji, przejmie również obowiązki związane z udzielaniem informacji dot. opłaty od środków spożywczych, o której mowa w art. 12a ustawy z 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz opłaty za zezwolenie, o której mowa w art. 9 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – podkreśliła wiceminister finansów Anna Chałupa.

 


 

Skarbówka wyda interpretacje podatkowe

Jak wskazuje MF, nowelizacja jest odpowiedzią na liczne wnioski przedsiębiorców, którzy mając wiele pytań o kwalifikację produktów i interpretację ich rozliczania, zwracali się zarówno do Ministerstwa Zdrowa jak i do Krajowej Informacji Skarbowej. Organem właściwym do wydania interpretacji indywidualnych w tym zakresie stał się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w trybie przewidzianym przepisami Ordynacji podatkowej.

- Przeniesienie kompetencji do interpretowania przepisów o opłacie cukrowej na ministra finansów rozwiewa wątpliwości przedsiębiorców i gwarantuje im bezpieczeństwo stosowania nowych regulacji. Ustawa określa również status i terminy realizacji składanych od stycznia wniosków o wydanie interpretacji. Niezależnie od trybu ich złożenia i organu do którego zostały skierowane, będą one teraz rozpoznawane przez Krajową Informację Skarbową w trybie określonym przez ordynację podatkową – dodaje wiceminister Sarnowski.

W art. 32 znowelizowanej ustawy przewidziano następujące terminy na wydanie interpretacji indywidualnych:

  • 2 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu – w przypadku wniosków złożonych do 31 grudnia 2020 r.
  • 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszego przepisu – w przypadku wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Przepisy te wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy z 30 marca 2021r. w Dzienniku Ustaw.

Prezydent podpisał zmiany 8 kwietnia. Do chwili obecnej nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw.