Pytanie

W zeznaniu rocznym podatnika widnieje kwota podatku należnego w wysokości 6830 zł. Jednocześnie w PIT-36 wykazuje nadpłatę podatku w wysokości 5000 zł. Podatnik w zeznaniu zadeklarował chęć przekazania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego, czyli 68,30 zł.
Czy w tej sytuacji kwota rzeczywistego zwrotu podatku w wysokości 5000 zł zostanie podatnikowi pomniejszona o wartość 68,30 zł?

Odpowiedź

Określenie w zeznaniu PIT-36 organizacji pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego ma przekazać 1 proc. podatku, nie będzie miało wpływu na wysokość nadpłaty zwracanej podatnikowi (nie będzie zmniejszać kwoty do zwrotu).

Uzasadnienie

W obecnym stanie prawnym przekazanie 1 proc. należnego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego nie ma już kształtu (formy) ulgi podatkowej. Zgodnie bowiem z przepisem art. 45c ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f., naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek podatnika wyrażony w zeznaniu rocznym (korekcie zeznania), przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1 proc. podatku należnego wynikającego:

  1. z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo
  2. z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu 2 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego 

- po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wskazanie w zeznaniu podatkowym 1 proc. należnego podatku do przekazania organizacji pożytku publicznego nie powoduje zmian w wysokości podatku należnego za dany rok podatkowy. W sytuacji opisanej w pytaniu kwotą podatku należnego nadal pozostaje 6830 zł. Nie zmienia się w związku z tym również wysokość nadpłaty podatku. Relacja pomiędzy kwotą pobranych (odprowadzonych) zaliczek na podatek a kwotą należnego podatku za cały rok podatkowy pozostaje taka sama. Nie ma na nią wpływu określenie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego ma przekazać 1 proc. podatku. Nie zmniejsza się bowiem w ten sposób podatku.
Ani na wysokość podatku należnego, ani na wysokość nadpłaty nie ma wpływu wskazanie kwoty 1 proc. należnego podatku w zeznaniu PIT-36.

Tak więc - określenie w polu 314 zeznania PIT-36 organizacji pożytku publicznego, której naczelnik urzędu skarbowego ma przekazać 1 proc. podatku, nie będzie miało wpływu na wysokość nadpłaty zwracanej podatnikowi (nie będzie zmniejszać kwoty do zwrotu).

Inaczej jest w przypadku, gdy po złożeniu zeznania rocznego (i przekazaniu kwoty 1 proc. podatku wynikającego z tego zeznania) podatnik będzie składał korektę zeznania (w połączeniu z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty).

Odpowiedzi co do sposobu postępowania w tym przypadku udziela przepis art. 77 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p. Zgodnie z tym przepisem nadpłata wynikająca z korekty zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest pomniejszana o kwotę odpowiadającą nadwyżce kwoty przekazanej na rzecz organizacji pożytku publicznego zgodnie z wnioskiem podatnika, o którym mowa w odrębnych przepisach, ponad zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół kwotę 1 proc. podatku należnego wynikającego z tej korekty.

Powyższe oznacza, że różnicę w wysokości kwoty 1 proc. pokrywa (finansuje) podatnik z nadpłaty o stwierdzenie której wystąpił. Nadpłata nie będzie zatem zmniejszać kwoty 1 proc. (już przekazanej odpowiedniej organizacji pożytku publicznego), ale różnicę pomiędzy 1 proc. podatku z pierwotnego zeznania a 1 proc. podatku z nadpłaty – faktycznie poniesie podatnik, a nie budżet. O tę różnicę bowiem zmniejszona zostanie przysługująca podatnikowi nadpłata.

"PIT. Komentarz 2015" dostępny jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Uwagi

Przekazaniu podlega 1 proc. podatku należnego. Niezależnie od tego zatem, czy w zeznaniu jest podatek do zapłaty (podatek należny jest wyższy niż suma wpłaconych w ciągu roku zaliczek), czy podatek do zwrotu (podatek należny jest niższy niż suma wpłaconych w ciągu roku zaliczek), podatnik może przekazać 1 proc. swojego podatku należnego wybranej organizacji.
Istotne jest to, aby w zeznaniu wystąpił podatek należny. Tylko wyjątkowo może go nie być (gdy np. dochody podatnika nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku).

Odpowiedź pochodzi z programu Vadmecum Głównego Księgowego